Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM

Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM

Karas
Karas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie?

Přání k mání je vykro­če­ní smě­rem k fil­mům naše­ho dět­ství. Je to vánoč­ní rodin­ná kome­die s magic­ký­mi prv­ky. Také je to dob­ro­druž­ný pří­běh plný kou­zel. Také je to film o lás­ce. Té prv­ní dět­ské lás­ce, lás­ce dospě­lých, lás­ce mezi rodi­či a dět­mi. A pro mě je to spl­ně­né přá­ní.

 Popište mi pro­sím struč­ně, o čem film je.

Přání k mání má něko­lik aspek­tů. Jeden z nich je pří­běh o klu­ko­vi, kte­rý zjis­tí, že je scho­pen neu­vě­ři­tel­ných věcí. Když se oprav­du sna­ží a je odváž­ný, mno­ho dosáh­ne. Další aspekt – lás­ka buď je ane­bo není a kouz­lo s tím nic nezmů­že. Láska tu ale není jen v jed­né podo­bě, ve fil­mu nejde jen o lás­ku roman­tic­kou mezi Albertem a Johanou, ale i kri­zi man­žel­ské lás­ky a o lás­ku rodi­čov­skou. A hlav­ně je film o tom, čeho jsme schop­ni dosáh­nout, když uvě­ří­me sami sobě.

 Co bylo na fil­mu Přání k mání nej­těž­ší?

Všechno. A záro­veň to byla čis­tá radost. Každé ráno jsme se na sebe s kame­ra­ma­nem smá­li, na kaž­dý natá­če­cí den jsem se straš­ně těšil. Zároveň jsem si byl pořád vědom toho, že točí­me vel­mi nároč­ný film a mys­lím, že když máte zod­po­věd­nost za tak vel­ký roz­po­čet, pře­mýš­lí­te, jest­li by ty pení­ze neby­ly uži­teč­né někde jin­de, jest­li s nimi neplýtvá­te.

A k čemu jste při tako­vých úva­hách došel?

Věřím svým instink­tům. Věřím, že jsme nato­či­li skvě­lý film, kte­rý budou mít lidi rádi, na kte­rý se rádi podí­va­jí zno­vu a zno­vu. Věřím, že se to vypla­ti­lo. A záro­veň mi tro­chu pomá­há, že si vel­ká čís­la nedo­ká­žu moc před­sta­vit, jsem dyskal­ku­lik J.

Jaké potí­že jste během natá­če­ní fil­mu muse­li řešit?

Byli jsme na natá­če­ní dob­ře při­pra­ve­ní a byli jsme ochot­ni sná­šet mno­hé, tak­že, i když nás potka­lo snad všech­no, co nás potkat moh­lo mimo vylo­že­ných tragé­dií, zvlád­li jsme to; i když za cenu šíle­ných roz­hod­nu­tí, změn v pro­gra­mu a pro­dlou­že­ní celé­ho natá­če­ní.

Co je tedy to všech­no, co Vás potka­lo?

Zima, hor­ko, sníh (když sně­žit nemě­lo), blá­to, vítr, déšť, mra­zy, nemoc­né děti, slun­ce, jaro (když měla být zima) a spous­ta dal­ších obtí­ží. Těžké to měla pro­duk­ce, vel­mi obdi­vu­ji vedou­cí pro­duk­ce Ivana Jaroshy, kte­rá doká­za­la vítě­zit v sou­bo­ji s nepříz­ní poča­sí a něko­li­krát měnit slo­ži­tý natá­če­cí pro­gram, abychom moh­li pokra­čo­vat dál. Těžké to bylo i pro her­ce. Například při natá­če­ní u Baronů doma, kdy jsme 3 noci toči­li v obrov­ské hale, kte­rá se neda­la vyto­pit, zača­lo mrz­nout. Byly to nej­stu­de­něj­ší dny a noci za něko­lik posled­ních let a, i když jsme pouš­tě­li do pro­sto­ru tep­lý vzduch z obrov­ské rou­ry, vyto­pit se to neda­lo. Hercům stou­pa­la pára od pusy, což nako­nec ve fil­mu vypa­dá výbor­ně, pře­žít to ale bylo obtíž­né.

Všichni vzpo­mí­na­jí na natá­če­ní v hote­lu Imperial. Musel to být oprav­du záži­tek. Jaké ješ­tě jiné zají­ma­vé loka­ce jste měli?

Hotel Imperiál byl beze­spo­ru neza­po­me­nu­tel­ný. Díky skvě­lé prá­ci naší pro­duk­ce se poda­ři­lo zajis­tit natá­če­ní v době pro­voz­ní pře­stáv­ky a my tam tedy moh­li nejen točit, ale i byd­let. Hotel je obrov­ský a nejen hotel, ale i při­leh­lý park má magic­kou atmo­sfé­ru. Výzdoba par­ku byla ovšem vel­mi nároč­ná, bylo nut­né při­vézt a upev­nit vánoč­ní strom, oplést strom­ky lam­pič­ka­mi, celé to trva­lo asi čty­ři dny. Výsledek ovšem sto­jí za to.

V Karlových Varech jsme natá­če­li ješ­tě v Národním domě, v uli­cích a v Praze pak na Vltavě, kde byla ukot­ve­na loď a u ní obrov­ské rus­ké kolo.

S lodí to neby­lo jed­no­du­ché. Hledali jsme loď, kte­rá by vyho­vo­va­la naše­mu zámě­ru a kte­rá by byla oprav­du krás­ná, a když jsme ji koneč­ně našli, zjis­ti­li jsme, že maji­tel lodi je v Indii a mod­li­li se, aby neza­mrz­la Vltava, než se vrá­tí a loď bude moci vyplout.

A rus­ké kolo? Na natá­če­ní na rus­kém kole s nad­še­ním vzpo­mí­na­jí všech­ny děti, kte­ré ve fil­mu hrá­ly.

Ve scé­ná­ři byla jed­na scé­na, kte­ré jsem se oprav­du bál. A to scé­na na rus­kém kole. Ve fil­mu trvá 2 – 3 minu­ty, natá­če­li jsme ji tři dny a já si ve slab­ších chvil­kách vyčí­tal, že jsme ji ze scé­ná­ře nevy­n­da­li. Je to tech­nic­ky i tech­no­lo­gic­ky nároč­ná scé­na. Na rus­kém kole mají schůzku Albert s Johanou, rus­ké kolo se zasek­ne a uvol­ní se šrou­by jejich kabin­ky. Děti jis­til jeřáb, byly oprav­du šikov­né a odváž­né, scé­nu jsme peč­li­vě nacvi­čo­va­li, posu­nu­lo nás to celé dál a ve fil­mu je tato scé­na důle­ži­tá, přes­to jsem si vel­mi odde­chl, když jsme tuto část doto­či­li.

Děti také vzpo­mí­na­ly na scé­nu, kdy se opí­jí na večír­ku u Bosáků. Nebude tahle scé­na ve fil­mu pro­ble­ma­tic­ká?

Vím, že jde o kon­tro­verz­ní téma. Chvíli jsme pře­mýš­le­li, jest­li je korekt­ní ji tam dávat a pak jsme si řek­li, že ano. Přílišná korekt­nost je ces­ta do pek­la. Děti nejsou jen vzor­né, zlo­bí, děla­jí hlouposti. Když jsme tuto část na zkouš­ku pouš­tě­li, děti se bavi­ly a dospě­lí byli pohor­še­ni. A to je dob­ře.

Film není pro­střed­kem ke vzdě­lá­vá­ní, film má bavit. Co se má dělat a co nedě­lat, řek­nou rodi­če. Bez zlo­bi­vých dětí by to neby­lo ono. To má Mach pře­stat jez­dit po zábrad­lí? To se pře­ce taky nedě­lá. Ve fil­mu Přání k mání neří­ká­me, že děti mají pít alko­hol, říká­me, že zlo­bí, a když se pokou­še­jí napo­do­bit dospě­lé, tak to může vypa­dat i takhle.

Film Přání k mání je o kouz­lech a kouz­le­ní. Jak se ve fil­mu čaru­je? A co pro Vás bylo kou­zel­né?

Kouzelných věcí je fil­mu mno­ho a kouz­la tam jsou oprav­du všu­de. Na jed­nu stra­nu kou­zel­né měs­to Karlovy Vary, kou­zel­nic­ké tri­ky Albertových rodi­čů a kouz­lo spl­ně­né­ho přá­ní.

Ke Karlovým Varům mě pojí i mé osob­ní okouz­le­ní, jsem z Chebu a ve Varech jsem stu­do­val na Střední peda­go­gic­ké ško­le. Vzdal jsem ale­spoň tro­chu hold své ško­le, kdy jsem do fil­mu zapo­jil Karlovarský dív­čí sbor prá­vě z této ško­ly.

Čarování Albertových rodi­čů bylo nároč­né pře­de­vším v tom, že se Jitka Čvančarová i Martin Myšička uči­li kouz­lit. Chtěli jsme, aby to vypa­da­lo při­ro­ze­ně. Vím, že to pro ně neby­lo leh­ké a pro­to­že jsem chtěl, aby to oprav­du bylo kouz­lo, muse­lo se to poda­řit napo­pr­vé. Byl to vel­ký adre­na­li­no­vý záži­tek pro všech­ny.

A co pro mě bylo kou­zel­né? Celé natá­če­ní. Zapojení všech lidí. To, jak všech­no skvě­le fun­go­va­lo. Měl jsem popr­vé v živo­tě pocit, že se všich­ni sna­ží napl­nit moje pros­by a náro­ky. To bylo oprav­do­vé kouz­lo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • RECENZE: Třetí na řadě24. září 2020 RECENZE: Třetí na řadě Autorka: Allison BrennanováPřeklad: Lucie GurrickNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 464ISBN: 978-80-7625-058-1Devět dní. Tři oběti. Jeden vrah.Anotace:Tři dny […] Posted in Recenze knih
  • Krtkův dort zdravě25. března 2013 Krtkův dort zdravě Krtkův dort je můj oblíbený. Nejprve u nás začal ten z krabice, pak jsme přesedlali na poctivý domácí, který je plný smetany a cukru a nakonec jsem se dostala k parádnímu […] Posted in Domácí rady
  • Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars15. dubna 2019 Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars Jak už si všichni fanoušci sérii všimli, tak dnes měla premiéru poslední sezóna jedinečného a asi i nejslavnějšího fantasy seriálu Hra o trůny. Když v roce 2011 začínala, nikdo netušil, že […] Posted in Speciály
  • Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna?17. července 2019 Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna? Mladá, šestnáctiletá Mindy, nastupuje na střední školu a není nijak nadšená. Mezi spolužáky se necítí dobře a hlavně mají úplně jiné zájmy a záliby. Mindy má totiž dvojí identitu: je […] Posted in Retro filmové recenze
  • S31E04: Treehouse of Horror XXX29. října 2019 S31E04: Treehouse of Horror XXX První české titulky pro 4. epizodu 31. sezóny seriálu Simpsonovi. Stahujte z webu Simpsonovi.Blog. Posted in Titulky
  • Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti2. prosince 2019 Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti Víte, že se jezevčím norám říká hrad? A že liščí stopy se podobají psím? Nebo že stopy jelena mohou být od sebe vzdálené až jedenáct metrů? Nevěděli jste to? Opět se mi do rukou dostává […] Posted in Recenze knih
  • Crooked Man, The (2016)17. listopadu 2017 Crooked Man, The (2016) Přečtením jisté rýmovačky si zaděláte na velké problémy… Olivia společně se svými spolužačkami tráví večer u jedné z nich. Když je zatrhnuto sledování hororového filmu, […] Posted in Horory
  • Down to Hell (1997)30. července 2020 Down to Hell (1997) Kitamura dokázal i ve svých úplných začátcích, že mu k natočení slušné podívané stačí i minimální rozpočet.  Čtveřice mladíků si našla opravdu netradiční způsob zábavy. Unášejí […] Posted in Horory
  • Stopy zvířat do kapsy27. září 2023 Stopy zvířat do kapsy Procházka krajinou se může změnit v dobrodružnou výpravu za poznáním s knížkou Franka Heckera Stopy zvířat do kapsy. Diplomovaný biolog, fotograf přírody a spisovatel za posledních 25 let […] Posted in Recenze knih
  • The Gray Man (2022) 7. ledna 2023 The Gray Man (2022)  Tak jsem si zase jednou pustil něco od Netflixu, ale překvapivě mě to tentokrát bavilo. Zběsilá akční jízda napříč světem, kde se pořád jenom střílí zní sice jednoduše, ale ono to náhodou […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,61317 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72058 KB. | 29.02.2024 - 00:18:04