Kritiky.cz > Horory > Stepdaughter, The (2000)

Stepdaughter, The (2000)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celý život se těši­la na moment, kdy se bude moci pomstít svým bio­lo­gic­kým rodi­čům a ten čas nade­šel prá­vě teď!

Susan roz­hod­ně není ide­ál­ní part­ner­kou na celý život. Má za sebou veli­ce pochmur­nou minu­lost a nyní pro ni nade­šel část pomsty, na kte­rou mys­lí už od dět­ství. Nejprve nahra­je auto­ne­ho­du a poté žado­ní u dve­ří rodi­ny Connerových o pomoc. Ti jí ze sou­ci­tu nabíd­nou pokoj pro hos­ty, kde může do rána přespat. Jenže to Susan nesta­čí. Má s tou­to rodi­nou své plá­ny, a tak se sna­ží zís­kat jejich důvě­ru. Aniž by se muse­la nějak zvlášť sna­žit, nabíd­nou jí prá­ci a ona se u nich usa­dí natr­va­lo. Jediná kdo má o ní pochyb­nos­ti je mla­dá dív­ka Linda, kte­rá se za kaž­dou cenu sna­ží vypá­t­rat něco o její minu­los­ti. Brzy se na ran­či sta­ne prv­ní podiv­ná smr­tel­ná neho­da a je jas­né, že Susanina pomsta zapo­ča­la!

Český název: Nevlastní dce­ra
Režie: Peter Liapis
Rok výro­by: 2000
Délka: 92 min
Země: USA

Hrají:
Andrea Roth ... (Susan Heller)
Lisa Dean Ryan ... (Linda Conner)
Jaimz Woolvett ... (Buddy Conner)
Cindy Pickett ... (Maggie Conner)
Gil Gerard ...(Jesse Conner)
... a dal­ší

Jméno Petera Liapise pro vás zřej­mě nebu­de žád­nou nezná­mou, pro­to­že před tím než use­dl do reži­sér­ské­ho křes­la, se živil jako herec. V jeho nové šta­ci se mu však pří­liš neda­ří, zatím má na svém kon­tě i s tím­to kous­kem tři fil­my, ale ani jeden z nich žád­nou vel­kou díru do svě­ta neu­dě­lal. Snaží se pře­de­vším spe­ci­a­li­zo­vat na natá­če­ní psy­cho­thrille­rů, ale jeho sním­ky trpí doce­la sla­bou atmo­sfé­rou, kte­rá nedo­ká­že divá­ky pořád­ně dostat do varu.

A ani ten­to­krát tomu neby­lo jinak. Přitom začá­tek se mu doce­la pove­dl a divák se i během prv­ních minut dočkal prv­ní vra­žed­né scé­ny. Ta měla být dopro­vá­ze­na lehce ero­tic­kým pod­tex­tem a vzhle­dem k atrak­tiv­nos­ti hlav­ní hereč­ky Andrey Rothové jsem oče­ká­val mno­hem vět­ší odvaz, než jaké­ho se mi nako­nec dosta­lo. No co už. Jenže poté zača­la atmo­sfé­ra poma­lu upa­dat a divá­ci si muse­li zvyk­nout, že mís­to něja­ké naho­ty či mor­dů budou sle­do­vat roz­ho­vo­ry s panen­kou a kupu dement­ních dia­lo­gů. Film se poma­lu ale jis­tě začal měnit z thrilleru/hororu na oby­čej­né dra­ma, kte­ré může­te den­ně sle­do­vat na Hallmarku.

Teprve zhru­ba pět­a­dva­cet minut před kon­cem se děj vrá­tí do sta­rých kole­jí a divá­ci se opět dočka­jí z mrtvých vsta­lé atmo­sfé­ry. Susan koneč­ně začne opět řádit, a i když nejde o žád­nou slá­vu, při kte­ré by jste si hrů­zou muse­li zakrý­vat oči, tak se na to dívat dá. Rozhodně jsem však oče­ká­val mno­hem vět­ší akci a pří­děl napě­tí, než se mi nako­nec dosta­lo.

Přesto všech­no bych tenhle film do odpa­du nehá­zel, pro­to­že pře­ce jenom něja­ké ty kva­li­ty má. Sice jenom malé, ale i tak to sta­čí. Na víc shléd­nu­tí to sice není, ale roz­hod­ně se tím dá zabít jed­no sobot­ní odpo­led­ne. Když už pro nic jiné­ho, tak doce­la pěk­ný výběr here­ček a ty dva mor­dy.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51714 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71577 KB. | 20.06.2024 - 14:58:06