Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány.

Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány.

Casino
Casino
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V zabě­ha­né maši­né­rii vzta­hů, ori­en­to­va­né na legál­ní i nele­gál­ní vydě­lá­vá­ní peněz, se v roz­me­zí dese­ti let ode­hrá­vá pří­běh tro­ji­ce zúčast­ně­ných osob: Sam „Ace“ Rothstein (Robert De Niro) je býva­lý hazard­ní hráč, dosa­ze­ný mafi­án­ským gan­gem do Las Vegas na vedou­cí mís­to vel­ké­ho kasi­na, kte­ré se jeho při­či­ně­ním sta­ne mino­řád­ně úspěš­ným. Rothsteinovu osob­ní bez­peč­nost zajiš­ťu­je jeho nej­lep­ší pří­tel, bru­tál­ní gan­gs­ter Nicky Santoro (Joe Pesci). Osudový zvrat do Samova živo­ta při­ne­se pro­fe­si­o­nál­ní pod­vod­ni­ce Ginger McKennaová (Sharon Stone), do níž se Rothstein zami­lu­je a jíž bez­mezně věří. Město, obklo­pe­né ze všech stran pouš­tí, je mís­tem, kde pla­tí odliš­ná pra­vi­dla a kde může orga­ni­zo­va­ný zlo­čin dospět k napros­té doko­na­los­ti......

Casino je více­mé­ně vrchol­nou pra­cí reži­sé­ra Martina Scorseseho a spo­leč­ně s Vlkem z Wall Street a Mafiány pro mně jeden z jeho nej­lep­ších fil­mů. Stejně jako Mafiáni bylo Casino inspi­ro­vá­no sku­teč­ný­mi udá­lost­mi, kon­krét­ně posta­vou Franka Rosenthala a jeho ženy Geri McGee. Dle pří­bě­hů Rosenthala nove­lu Casino: Love and Honor in Las Vegas sepsal Nicholas Pileggi, kte­rý již před­tím dle pří­bě­hu Henryho Hilla sepsal kni­hu Wiseguy, kte­rá poz­dě­ji slou­ži­la jako před­lo­ha k fil­mu Mafiáni u kte­ré­ho spo­leč­ně scé­nář sepsa­li prá­vě Pileggi a Scorsese. U Casina se ten­to scé­nář opa­ku­je a scé­nář opět spo­leč­ný­mi sila­mi sepsa­li prá­vě Pileggi a Scorsese. Ale záro­veň při­tom roz­hod­ně nehro­zí, že by bylo Casino Mafiány 2.0, pro­to­že jde ve finá­le i přes výraz­ný Scorseseho ruko­pis o tro­chu jiný film.

Casino nás zava­dí do tro­chu jiné­ho okru­hu mafi­án­ské­ho svě­ta, tedy do svě­ta Las Vegas kde si mafi­á­ni našli nové boha­té zis­ky v podo­bě hazar­du. Hlavní hrdi­na Sam Rothstein není mafi­án ale jenom jejich spo­lu­pra­cov­ník. Bývalý úspěš­ný gam­bler, jehož schop­nos­ti jsou vyu­ži­ty k tomu aby se z něho stal ofi­ci­ál­ní ředi­tel Casina Tangiers. Stejně jako Mafiáni je poté Casino slo­že­no více­mé­ně z růz­ných pří­bě­hů, kte­ré se nicmé­ně pro­po­ju­jí a v pří­pa­dě Casina výraz­ně­ji než prá­vě u Mafiánů. Casino je pros­tě a více­mé­ně dal­ší vel­ký Scorseseho epos, kte­rý divá­ka svou atmo­sfé­rou vel­mi rych­le do svě­ta hazar­du chy­tí a před­sta­ví nablýska­nou mafi­án­skou pohád­ku plnou krás­ných žen, luxu­su a Joea Pesciho, kte­rý cpe hla­vy do svě­rá­ku.

Casino je více­mé­ně doko­na­lé po všech strán­kách a jak tomu u Scorseseho pla­tí tak není dél­ka 3 hodin vůbec vra­žed­ná. Naopak jde opět o dra­ma­tur­gic­ky napros­to geni­ál­ně vyvá­že­nou pec­ku, kte­rá navíc oplý­vá kla­sic­kou Scorseseho sty­lo­vou vol­bou hudeb­ní dra­ma­tur­gie (Divák se s posta­vou Sharon Stone sezná­mí za dopro­vo­du Love Is Strange a jde o napros­to sty­lo­vou vol­bu). Dvorní stři­hač­ka Martina Scorseseho Thelma Schoonmaker je opět strůj­ky­ní napros­to bra­vur­ní­ho stři­hu a v souč­tu ve finá­le sku­teč­ně jde o vrchol Scorseseho tvor­by.

Především jde o prv­ní spo­lu­prá­ci Martina Scorseseho a kame­ra­ma­na Roberta Richardsona, kte­rý si už tou dobou díky fil­mům jako Četa, JFK nebo Pár správ­ných chla­pů zís­kal pověst bra­vur­ní­ho kame­ra­ma­na a udě­lal z Casina jed­no­du­še vizu­ál­ně skvost­ný biják. Ze Scorseseho a Richardsona se sice nesta­lo sehra­né duo (po tomhle fil­mu spo­lu spo­lu­pra­co­va­li už jenom na Letci, Prokletém ost­ro­vě a Hugovi a jeho vel­kém obje­vu a Scorsese spí­še upřed­nost­ňo­val čer­s­tvě zesnu­lé­ho Michaela Ballhause a jeho aktu­ál­ním dvor­ním kame­ra­ma­nem je Rodrigo Prieto), přes­to se ale Richardsonovi poved­lo mini­mál­ně co se týče vizu­á­lu od zbyt­ku Scorseseho tvor­by odli­šit.

Opět je tu famóz­ní skva­d­ra her­ců a na dlou­hou dobu šlo před Irčanem o posled­ní spo­lu­prá­ci Scorseseho, Roberta De Nira a Joea Pesciho. Robert De Niro si jede svůj kla­sic­ký vrchol­ný herec­ký stan­dard, Joe Pesci zde stej­ně jako v Mafiánech hra­je napros­té bru­tál­ní hova­do (ovšem zna­tel­ně odliš­něj­ší než v Mafiánech), ale pře­de­vším je tu Sharon Stone, kte­rá doka­zu­je, že Scorsese nemá pro­blém ohled­ně žen­ských postav je mini­mál­ně udě­lat zají­ma­vý­mi a výraz­ný­mi. Casino v tomhle ohle­du bez­po­chy­by před­sta­vu­je život­ní roli Sharon Stone a dyna­mic­ký vztah mezi Samem Rothsteinem a Ginger McKennou je jed­no z klí­čo­vých témat fil­mu. Sam více­mé­ně Ginger k svat­bě donu­tí i přes­to, že ho Ginger více­mé­ně nemi­lu­je, což se násled­ně pode­pi­su­je na jejich kom­pli­ko­va­ném vzta­hu. Nechybí tu zají­ma­vý roman­tic­ký troj­ú­hel­ník, ta vidi­tel­ná vypra­věč­ská nad­še­nost a pře­de­vším schop­nost balan­co­vat mezi váž­ný­mi a odleh­če­něj­ší­mi pasá­že­mi. Jednoduše Scorsese ve vrchol­né for­mě.

Casino je prá­vem brá­no jako jeden z nej­lep­ších fil­mů Scorseseho kari­é­ry a dodnes je napros­to str­hu­jí­cí fil­mo­vou pec­kou, kte­ré se nemů­že vyčí­tat, že by Scorsese šlá­pl dva­krát do stej­né řeky. Na to má Casino i přes Scorseseho tra­de­mar­ky svůj vlast­ní ksicht a pře­de­vším je ješ­tě o ždi­bec pove­de­něj­ší než Mafiáni. Prostě a jed­no­du­še fil­mo­vá kla­si­ka, kte­rá dodnes neztra­ti­la nic ze své­ho kouz­la a prá­vem bude ješ­tě hod­ně dlou­ho brá­na jako jeden z nej­lé­pe nato­če­ných fil­mů všech dob......

Trailer: 

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1995 Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Casino na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57158 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72021 KB. | 21.02.2024 - 15:02:40