Kritiky.cz > Recenze knih > František Emmert: Moderní české dějiny

František Emmert: Moderní české dějiny

Mod
Mod
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všechno má svou his­to­rii. I pro­to je dob­ré znát ději­ny. Zvláště ty moder­ní, novo­do­bé, s nimiž jsou i tři­cet let po revo­lu­ci v čes­kých ško­lách potí­že. Zatímco o zalo­že­ní Karlovy uni­ver­zi­ty a upá­le­ní Mistra Jana Husa žákům základ­ních škol zápis v seši­tech roz­hod­ně nechy­bí, jen málo­kte­rý se dozví, co se dělo v roce 1968 a jak pro­bí­hal rok 1989. Učit v pod­sta­tě stá­le živou his­to­rii je obtíž­něj­ší než pra­věk, pokud ale peda­gog sáh­ne po kva­lit­ních pomůc­kách, doká­že stu­den­ty nadchnout.

Pokud jste ze ško­ly už něja­ký ten pátek, věz­te, že ději­ny je dob­ré si čas od času zopa­ko­vat. U těch moder­ních to pla­tí dvoj­ná­sob. Pokud jste pře­svěd­če­ni, že ency­klo­pe­die jsou jen pro stu­den­ty, sáh­ně­te v knih­ku­pec­tví po kni­ze auto­ra lite­ra­tu­ry fak­tu Františka Emmerta nazva­né pros­tě ale výmluv­ně „Moderní čes­ké ději­ny“. Jde o roz­sáh­lou výprav­nou pub­li­ka­ci, zachy­cu­jí­cí roky 1890 až 2004, tedy od čes­kých osu­dů za Rakouska-Uherska přes budo­vá­ní samo­stat­né­ho stá­tu, nacis­tic­kou oku­pa­ci, éru komu­nis­mu až po návrat k demo­kra­cii.

Mimořádně dyna­mic­kou eta­pu čes­kých dějin zachy­til autor za pomo­ci poměr­ně nové kniž­ní for­my lite­ra­tu­ry fak­tu, nazý­va­né jako „Muzeum v kni­ze“. Typické je pro tuto for­mu výprav­ný a gra­fic­ky špič­ko­vě zpra­co­va­ný obsah – pře­hled­né a sro­zu­mi­tel­né tex­ty, dopl­ně­né množ­stvím foto­gra­fií a fak­si­mi­lií uni­kát­ních doku­men­tů. Ty v „Moderních čes­kých ději­nách“ dopl­ňu­jí ješ­tě sys­te­ma­tic­ky zpra­co­va­né chro­no­lo­gic­ké pře­hle­dy nebo vysvět­lu­jí­cí či dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce k feno­mé­nům doby.

Emmert se nevě­nu­je pou­ze výčtu udá­los­tí, dává je do sou­vis­los­tí, vyvo­zu­je z nich, vysvět­lu­je a ana­ly­zu­je. Silný je zvláš­tě v poli­tic­kých a národ­nost­ních téma­tech. Neopomíjí důle­ži­té infor­ma­ce ani ty, na kte­ré při výu­ce stře­do­škol­ské­ho děje­pi­su nezbý­vá čas.

Systematičnost, pře­hled­nost, ale i čis­to­ta a nápa­di­tost gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní dělá z pub­li­ka­ce čte­nář­sky láka­vou. Na třech stov­kách stran zís­ká­te struč­ný „čes­ký pří­běh“ moder­ních dějin, díky bib­li­o­gra­fic­kým úda­jům s dopo­ru­če­ní­mi na stu­di­um dal­ší lite­ra­tu­ry a pře­mýš­le­ní nad nedáv­nou minu­los­tí či dáv­nou sou­čas­nos­tí. Slovy Františka Emmerta: „Některé z udá­los­tí či kaž­do­den­ních reá­lií toho­to obdo­bí stá­le žijí v našich vzpo­mín­kách nebo v pamě­ti našich rodi­čů a pra­ro­di­čů. Zůstávají pro nás nadá­le aktu­ál­ní mimo jiné i pro­to, že svým význam­ným dílem bez­pro­střed­ně spo­lu­vy­tvá­ře­jí naši sou­čas­nost. S nej­mo­der­něj­ší eta­pou našich dějin zůstá­vá­me úzce spo­je­ni.“

  • Moderní čes­ké ději­ny
  • Autor: František Emmert
  • Vydala: Mladá fron­ta
  • Rok vydá­ní: 2022
  • Počet stran: 296
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59585 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72267 KB. | 22.05.2024 - 16:57:38