Kritiky.cz > Recenze knih > František Emmert: Moderní české dějiny

František Emmert: Moderní české dějiny

Mod
Mod
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všechno má svou his­to­rii. I pro­to je dob­ré znát ději­ny. Zvláště ty moder­ní, novo­do­bé, s nimiž jsou i tři­cet let po revo­lu­ci v čes­kých ško­lách potí­že. Zatímco o zalo­že­ní Karlovy uni­ver­zi­ty a upá­le­ní Mistra Jana Husa žákům základ­ních škol zápis v seši­tech roz­hod­ně nechy­bí, jen málo­kte­rý se dozví, co se dělo v roce 1968 a jak pro­bí­hal rok 1989. Učit v pod­sta­tě stá­le živou his­to­rii je obtíž­něj­ší než pra­věk, pokud ale peda­gog sáh­ne po kva­lit­ních pomůc­kách, doká­že stu­den­ty nadchnout.

Pokud jste ze ško­ly už něja­ký ten pátek, věz­te, že ději­ny je dob­ré si čas od času zopa­ko­vat. U těch moder­ních to pla­tí dvoj­ná­sob. Pokud jste pře­svěd­če­ni, že ency­klo­pe­die jsou jen pro stu­den­ty, sáh­ně­te v knih­ku­pec­tví po kni­ze auto­ra lite­ra­tu­ry fak­tu Františka Emmerta nazva­né pros­tě ale výmluv­ně „Moderní čes­ké ději­ny“. Jde o roz­sáh­lou výprav­nou pub­li­ka­ci, zachy­cu­jí­cí roky 1890 až 2004, tedy od čes­kých osu­dů za Rakouska-Uherska přes budo­vá­ní samo­stat­né­ho stá­tu, nacis­tic­kou oku­pa­ci, éru komu­nis­mu až po návrat k demo­kra­cii.

Mimořádně dyna­mic­kou eta­pu čes­kých dějin zachy­til autor za pomo­ci poměr­ně nové kniž­ní for­my lite­ra­tu­ry fak­tu, nazý­va­né jako „Muzeum v kni­ze“. Typické je pro tuto for­mu výprav­ný a gra­fic­ky špič­ko­vě zpra­co­va­ný obsah – pře­hled­né a sro­zu­mi­tel­né tex­ty, dopl­ně­né množ­stvím foto­gra­fií a fak­si­mi­lií uni­kát­ních doku­men­tů. Ty v „Moderních čes­kých ději­nách“ dopl­ňu­jí ješ­tě sys­te­ma­tic­ky zpra­co­va­né chro­no­lo­gic­ké pře­hle­dy nebo vysvět­lu­jí­cí či dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce k feno­mé­nům doby.

Emmert se nevě­nu­je pou­ze výčtu udá­los­tí, dává je do sou­vis­los­tí, vyvo­zu­je z nich, vysvět­lu­je a ana­ly­zu­je. Silný je zvláš­tě v poli­tic­kých a národ­nost­ních téma­tech. Neopomíjí důle­ži­té infor­ma­ce ani ty, na kte­ré při výu­ce stře­do­škol­ské­ho děje­pi­su nezbý­vá čas.

Systematičnost, pře­hled­nost, ale i čis­to­ta a nápa­di­tost gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní dělá z pub­li­ka­ce čte­nář­sky láka­vou. Na třech stov­kách stran zís­ká­te struč­ný „čes­ký pří­běh“ moder­ních dějin, díky bib­li­o­gra­fic­kým úda­jům s dopo­ru­če­ní­mi na stu­di­um dal­ší lite­ra­tu­ry a pře­mýš­le­ní nad nedáv­nou minu­los­tí či dáv­nou sou­čas­nos­tí. Slovy Františka Emmerta: „Některé z udá­los­tí či kaž­do­den­ních reá­lií toho­to obdo­bí stá­le žijí v našich vzpo­mín­kách nebo v pamě­ti našich rodi­čů a pra­ro­di­čů. Zůstávají pro nás nadá­le aktu­ál­ní mimo jiné i pro­to, že svým význam­ným dílem bez­pro­střed­ně spo­lu­vy­tvá­ře­jí naši sou­čas­nost. S nej­mo­der­něj­ší eta­pou našich dějin zůstá­vá­me úzce spo­je­ni.“

 • Moderní čes­ké ději­ny
 • Autor: František Emmert
 • Vydala: Mladá fron­ta
 • Rok vydá­ní: 2022
 • Počet stran: 296
 • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
 • Sametová revoluce - Cesta ke svobodě13. prosince 2019 Sametová revoluce - Cesta ke svobodě Třicet let je dlouhá doba a lidská paměť ráda zapomíná. Připomenout si osudové okamžiky přelomového roku 1989 můžete prostřednictvím knihy Františka Emmerta Sametová revoluce. Cesta ke […] Posted in Recenze knih
 • František Emmert: Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 196825. září 2018 František Emmert: Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 1968 V letošním roce si připomínáme 100 let od založení republiky. V podzimním období přibývá akcí, věnovaných vzpomínce na 28. říjen 1918, ale také publikací, vážících se tematicky k 1. […] Posted in Recenze knih
 • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […] Posted in Recenze knih
 • Civilization Revolution18. září 2020 Civilization Revolution Ve hře Civilization Revolution stavíte a budujete města na mapě již od úplného začátku až po současnou dobu. Začínáte s mečem a končíte se zbraní v ruce. Hra není až tak dobře graficky […] Posted in Retro games
 • Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...29. dubna 2021 Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ... Mnoho příznivců kryptoměn argumentuje tím, že kryptoměny jsou lepší, levnější a rychlejší než současné finanční systémy. Často se vyzdvihuje také decentralizace, anonymita nebo skutečnost, […] Posted in Peníze
 • Deadpool 2 - JULIAN DENNISON coby RUSSELL / FIREFIST18. května 2018 Deadpool 2 - JULIAN DENNISON coby RUSSELL / FIREFIST             Hvězda filmu „Hon na pačlověky“, nejvýdělečnějšího snímku v novozélandské historii, Julian Dennison hraje Russela, který se stane Firefistem. Dennisonovi bylo v době natáčení […] Posted in Speciály
 • To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy13. srpna 2018 To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy Přiměřeně nevýchovné vyprávění o tom, co všechno může kluk zažít, když má povedeného dědu. „Když má člověk vydařeného dědu, co víc si může přát“. Kniha obsahuje 3 vtipné pohádky, které […] Posted in Recenze knih
 • Dylan Dog: Dead of Night (2011)9. září 2012 Dylan Dog: Dead of Night (2011) Chtěl odejít do poklidného „důchodu“, ale zákeřné vražedné monstrum je přinutí k návratu. Upíři, vlkodlaci, zombie třeste se… Dylan Dog pracuje jako […] Posted in Horory
 • Venus3. února 2023 Venus Balaguero utržen z řetězů a pořád ve formě! Po jeho kultovce Rec dost možná natočil svůj nejlepší hororový počin. Konečně za letošní rok můžu zařvat mou oblíbenou frázi Jízda jak […] Posted in Krátké recenze

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62520 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72021 KB. | 18.04.2024 - 18:33:39