Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Temné kouty | Dark Places [60%]

Temné kouty | Dark Places [60%]

rp darkplaces6.jpg
rp darkplaces6.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Gillian Flynn je v posled­ní době na roz­tr­há­ní. Poté, co její Zmizelou pře­pra­co­val do fil­mo­vé podo­by nedáv­no David Fincher a byla z toho nesku­teč­ně zají­ma­vá podí­va­ná, je tato autor­ka v tren­du. A tak kro­mě tele­viz­ní adap­ta­ce její­ho díla Ostré před­mě­ty, se dočka­la v mezi čase fil­mo­vé ver­ze i její dal­ší kni­ha Temné kou­ty, ten­to­krá­te však v rukou o pozná­ní méně zku­še­něj­ší­ho Gillese Paquet-Brennera. Vyšla z toho i ten­to­krát pocti­vé atmos­fe­ric­ké dra­ma s prv­ky thrille­ru, nebo se jed­ná o sna­hu při­ži­vit se na popu­la­ri­tě díla v posled­ních letech? 

Libby (Charlize Theron) si v dět­ství pro­ži­la nepo­psa­tel­né trau­ma. Její mat­ka spo­leč­ně se dvě­ma sestra­mi byly jed­no­ho dne v noci zabi­ty a Libby jako jedi­ná ten­to masa­kr pře­ži­la. O co hor­ší, z vraž­dy byl usvěd­čen její bra­tr (Corey Stoll / Tye Sheridan). Nyní, o 30 let poz­dě­ji, navždy naru­še­ná Libby žije z posled­ních peněz, kte­ré v rám­ci pomoc­né­ho fon­du zís­ka­la. Jednoho dne ji kon­tak­tu­je Lyle (Nicholas Hoult), člen spol­ku s názvem Kill Club. Jejich nápl­ní je řešit nevy­ře­še­né zlo­či­ny a dáv­né pro­ble­ma­tic­ké pří­pa­dy. A jed­ním z nich je i vraž­da Libbyiny mat­ky a sester. Členové klu­bu si totiž na zákla­dě před­lo­že­ných důka­zů nemys­lí, že by vraž­dy mohl spáchat její bra­tr, kte­ré­ho prá­vě Libby pomoh­la svým svě­dec­tvím poslat za mří­že... 
Temné kou­ty jsou pro­ble­ma­tic­kým sním­kem. Nevyhnout se totiž pří­mé kom­pa­ra­ci se Zmizelou, což je na dru­hé stra­ně jejich nej­vět­ší nevý­ho­da. Při tom­to srov­ná­ní totiž nemo­hou ani v nejmen­ším vyhrát. Zmizelá totiž čer­pa­la z vel­ké čás­ti své kva­li­ty z režij­ní­ho a vizu­ál­ní­ho umu Davida Finchera a tomu Gillese Paquet-Brennera nesa­há ani po kot­ní­ky. Když tak tedy sní­mek Temné kou­ty pokou­ší podob­ně tem­nou strán­ku věci, na kte­ré vykres­lu­je ten­to­krát pří­běh naru­še­né osob­nos­ti pát­ra­jí­cí ve své minu­los­ti po sku­teč­ném vra­ho­vi, není to úpl­ně tam. Ne že by to byl jedi­ný pro­blém, proč Temné kou­ty jako film moc nefun­gu­jí, nicmé­ně je to jeden z nej­vět­ších. Paquet-Brenner totiž nezvlá­dá uko­čí­ro­vat množ­ství postav v růz­ných časo­vých pozi­cích a tak se nejed­nou sta­ne, že divák nezna­lý kniž­ní před­lo­hy tak tro­chu tápe o co vlast­ně jde nebo proč se něco děje. Postavy jako by čas­to násle­do­va­ly nevi­di­tel­né sto­py, kte­ré jim neu­mož­ňu­jí se vyme­zit jakým­ko­liv smě­rem. 
Vizuální strán­ka fil­mu je při stříz­li­vém pohle­du cel­kem kla­sic­ký prů­měr, kde jen mini­mum scén nabí­zí něja­kou při­da­nou hod­no­tu ve for­mě netra­dič­ní­ho ucho­pe­ní scé­ny ke zdů­raz­ně­ní atmo­sfé­ry či prá­vě pro­bí­ha­jí­cí akce v rám­ci fil­mo­vé­ho nara­ti­vu. Paquet-Brenner ve spo­lu­prá­ci s kame­ra­ma­nem Barrym Ackroydem čas­to nene­cha­jí plně vyznít scé­ny a jejich podiv­ně rych­lé a do znač­né míry až pří­liš tra­dič­ní sní­má­ní dusí suro­vou atmo­sfé­ru, kte­rou dílo jinak moh­lo divá­kům nabí­zet. Představené šoku­jí­cí scé­ny, zvra­ty či pro­hlu­bu­jí­cí se trau­ma­ta pak vyzní­va­jí tak tro­chu na prázd­no a tro­chu zby­teč­ně v někte­rých pří­pa­dech. O vykon­stru­o­va­nos­ti a násil­nos­ti někte­rých z nich ani nemluvě.  
Herecky se samo­zřej­mě jed­ná o komerč­ně nej­lá­ka­věj­ší strán­ku fil­mu. Charlize Theron v hlav­ní roli před­vá­dí svůj stan­dard, ostat­ní jako Nicholas Hoult, Ty Sheridan nebo Chloë Grace Moretz výraz­ně zao­stá­va­jí. Jediný kdo v rám­ci sním­ku zvlá­dá tro­chu herec­ky držet krok je stá­le vidi­tel­něj­ší Corey Stoll. Bohužel i v těch sil­něj­ších scé­nách při­chá­zí na řadu mís­ty momen­ty, kdy ne vše je ide­ál­ní a výsled­ný dojem to tak kazí. 
Temné kou­ty jsou prů­měr­ným nezá­vis­lým osob­ním dra­ma­tem, s prv­ky tem­né­ho thrille­ru, kte­ré ze vše­ho nej­ví­ce trpí nepří­liš sil­nou režij­ní strán­kou a slab­ším scé­ná­řem, kte­rý ne úpl­ně fun­gu­je pro divá­ky nezna­lé kniž­ní před­lo­hy od Gillian Flynn. Na jed­né stra­ně je množ­ství zná­mých tvá­ří, pár zají­ma­vých nápa­dů a pár dob­rých atmos­fe­ric­kých momen­tů, na stra­ně dru­hé nepří­liš věro­hod­ně pro­da­ný pří­běh, kolí­sa­jí­cí atmo­sfé­ra a herec­ké výko­ny a slab­ší režie. Pokud plá­nu­je­te návště­vu kina, není úko­lem toho­to člán­ku vás od ní odra­dit, spí­še při­pra­vit na to, že ten­to­krá­te dosta­ne­te prů­měr­né osob­ní dra­ma s pár sluš­ný­mi momen­ty a s pár vylo­že­ně špat­ný­mi. Nic víc, nic míň.    

Druhá Zmizelá se nepře­kva­pi­vě neko­ná. Toto tem­né dra­ma z pera Gillian Flynn se ve fil­mo­vé podo­bě pro­mě­ni­lo v prů­měr­né osob­ní dra­ma s prv­ky thrille­ru, kte­ré vět­ši­nu času drží v hlu­bi­nách prů­mě­ru nevy­rov­na­né zpra­co­vá­ní, kte­ré čas­to pře­stá­vá dávat smy­sl a reží­ru­jí­cí a píší­cí Gilles Pasquet-Brenner nedě­lá nic, aby potá­pě­jí­cí loď zachrá­nil. I napříč zvuč­né před­lo­ze a zají­ma­vé­mu obsa­ze­ní jsou tak fil­mo­vé Temné kou­ty prů­měr­nos­tí, kte­rá sice nabíd­ne pár zají­ma­vých momen­tů, nicmé­ně vyrov­ná­vá je beze­zbyt­ku těmi vylo­že­ně špat­ný­mi. 

 Koktejl: 

40% Kolísající atmo­sfé­ra
50% Dramatický prů­měr
10% Známé tvá­ře

Temné kou­ty
(Dark Places, Temné mies­ta)
Drama / Mysteriózní / Thriller
Francie, 2015, 104 min

Režie: Gilles Paquet-Brenner
Předloha: Gillian Flynn (kni­ha)
Scénář: Gilles Paquet-Brenner
Kamera: Barry Ackroyd
Hudba: Gregory Tripi, Brian Transeau
Hrají: Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nicholas Hoult, Andrea Roth, Christina Hendricks, Tye Sheridan, Corey Stoll, Sterling Jerins, Sean Bridgers, Denise Williamson, Tyler Forrest, Addy Miller, Dora Madison Burge, Drea de Matteo, P.J. Marshall

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 18.06.2015 Bioscop
Slovensko V kinech od: 18.06.2015 Magic Box
Francie V kinech od: 08.04.2015 Mars Distribution

http://www.csfd.cz/film/341224-temne-kouty/
http://www.imdb.com/title/tt2402101/


Podívejte se na hodnocení Temné kouty na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu9. května 2019 Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu Pokémon byl fenomén mého dětství, před kterým se prostě nedalo utéct. Ať už šlo o animovaný televizní seriál, karetní hry nebo videohry pro všechny myslitelné herní konzole. Od té doby […] Posted in Filmové recenze
  • Top 5/20171. června 2017 Top 5/2017 Nejčtenější články května 2017. Poslední aktualizace: 1.6.2017 7:01:03 Kazma vrs. Prostřeno - 1 455 zobr. Holky pod zámkem 17. 5. 2017 - 530 zobr. Zdeněk Troška natáčí novou […] Posted in Články
  • Paranormal Activity: Next of Kin (2021)24. listopadu 2021 Paranormal Activity: Next of Kin (2021) Paranormal Activity: Found Footage Revival! Nejsem fanoušek PA ani FF, ale s tímhle jsem teda velmi mile spokojen. Je jasné, že film bude rozdělovat na 3 tábory, kde dva budou […] Posted in Krátké recenze
  • Vraždy v kruhu (TV seriál)7. listopadu 2018 Vraždy v kruhu (TV seriál) Vraždy v kruhu se chtějí přiřadit k detektivkám klasického společensko-psychologického charakteru. Nepřinesou divoké střílečky ani chladnou analytickou práci laboratoří, souhru širokého […] Posted in Galerie
  • Křest knihy Dvojité salto na talíři24. dubna 2018 Křest knihy Dvojité salto na talíři https://www.youtube.com/watch?v=aeJHYOBBtmE https://www.youtube.com/watch?v=9TN9ACInaxI https://www.youtube.com/watch?v=hQU1irVuDeA Posted in Videa
  • Praha je hvězdou v debutovém traileru k filmu 'The Gray Man'24. května 2022 Praha je hvězdou v debutovém traileru k filmu 'The Gray Man' Do očekávaného uvedení The Gray Man na Netflixu zbývají dva měsíce a po zhruba 15 sekundách záběrů, které se v lednu mihly v propagační ukázce Netflixu z roku 2022, právě vyšel první […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Burrowers, The (2008)20. ledna 2013 Burrowers, The (2008) Kdo stojí za zmizením několika osadníků? Ti jen mají rádi pěkně změkčené masíčko a tmu. Dakota (1879): První osadníci již postavili své nové obydlí uprostřed prérie a […] Posted in Horory
  • Fear Itself: Skin and Bones (2008)30. května 2018 Fear Itself: Skin and Bones (2008) Posedne-li vás Wendigo, budete mít pořád hlad, takže samozřejmě nepohrdnete ani lidským masem… Rančer Grady vyrazil s několika muži do hor, ale měli se vrátit již […] Posted in Horory
  • Defenceless: A Blood Symphony (2004)28. února 2015 Defenceless: A Blood Symphony (2004) Další fyzicky i psychicky zneuctěná ženská dostane příležitost se pomstít. Tentokrát k nám dorazí až z Austrálie. Mladá žena nehodlá přistoupit na podmínky […] Posted in Horory
  • Pod rouškou noci2. března 2017 Pod rouškou noci Film napsaný Benem Affleckem a pod taktovkou Bena Afflecka zahraný Benem Affleckem. Nebylo to špatný. Očekávanou, předvídatelnou a otravnou milostnou linku naštěstí tak nějak přehlušila […] Posted in Krátké recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43943 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71720 KB. | 13.07.2024 - 14:25:00