Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dědictví aneb Kurva se neříká

Dědictví aneb Kurva se neříká

Dedictvi2Nahl
Dedictvi2Nahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypra­vil své milo­va­né Vlastičce (Dagmar Havlová) pěk­ný pohřeb. Na ven­kov­ském hřbi­tův­ku zazpí­vá tkli­vé pís­ně sbor kro­jo­va­ných žen a sou­se­dé z Olšan se tvá­ří pat­řič­ně smut­ně. Dorazí i Irenka, býva­lá Bohušova milen­ka. Ta se však neod­vá­ží mezi smu­teč­ní hos­ty zařa­dit a opět zmi­zí, aby se v poz­děj­ší době moh­la uplat­nit opět jako utě­ši­tel­ka. Vypadá to, že smrt Vlastičky s Bohušem pěk­ně zamá­vá. Z absti­nen­ta se opět stá­vá milov­ník alko­ho­lu, pro­to­že na Vlastičku se musí napít. Také trou­sí rád moud­ra typu: Asi je jí tam dob­ře, pro­to odtam­tud se ješ­tě nikdo nevrá­til. A neza­po­mí­ná ani pou­čo­vat své zaměst­nan­ce. Nejhorší na tom je, že se Vlastička obje­vu­je jako pří­zrak ve chví­lích, kdy to Bohuš nejmé­ně potře­bu­je. Ten však má i jiné sta­ros­ti. Jednak má své plá­ny, jak utra­tit pení­ze, jed­nak se je potře­ba zaujmout půvab­nou hereč­ku. A ješ­tě k tomu musí řešit pro­blém s dok­tor­kou Ulrichovou (Ivana Chýlková). Tato milá dáma postrá­dá sice své­ho býva­lé­ho man­že­la (Miroslav Donutil), ale s novým man­že­lem vytvá­ří pěk­ně maza­nou dvo­ji­ci. Bohuš musí obstát nejen pro­ti jejich faleš­né­mu nař­če­ní, ale musí si pora­dit s pro­rad­nou par­tič­kou, kte­rá pro­dá­vá zámek. Prostě je toho na chudá­ka Bohuša hod­ně. A ten alko­hol chut­ná stá­le víc a víc. Jak jen Bohuš pře­ko­ná všech­ny nástra­hy a poda­ří se mu zacho­vat svou dob­ro­ti­vou pova­hu?

Možná, že se nám auto­ři fil­mu sna­ži­li sdě­lit dal­ší vel­ká moud­ra nebo posel­ství, ale nějak se mi nepo­da­ři­lo v nabíd­nu­tém ději postřeh­nout. Taky jsem se chtě­la poba­vit a čeka­la jsem na pokra­čo­vá­ní jadr­né­ho a svým způ­so­bem pros­té­ho sta­ří­ka. Ani to se nesta­lo. Když v roce 1992 nato­či­la Věra Chytilová film Dědictví aneb Kurvahošigutentag, vzbu­di­lo to u kri­ti­ky i divá­ků roz­ruch. Příběh Bohuša a jeho přá­tel je obráz­kem spo­leč­nos­ti ovlá­da­né peně­zi bez rozu­mu. Pro mno­ho lidí pla­tí, že za pení­ze je mož­né si kou­pit všech­no! I Bohuš tomu věří. Jenže všech­no má špat­né i dob­ré strán­ky. Záleží na lidech, co si vybe­rou a jak chtě­jí žít. Jestli se všech­ny sdě­lo­va­né myš­len­ky Věry Chytilové poda­ři­lo divá­kům pře­dat, nevím. Film však neztra­til na své aktu­ál­nos­ti ani v sou­čas­né době a někte­ré scé­ny a hláš­ky už jsou ulo­že­ny v pamě­ti divá­ků.

Na úspěš­nost toho­to fil­mu se sna­ží navá­zat i auto­ři fil­mu Dědictví 2. Scénář napsal Boleslav Polívka, uzná­va­ný herec, mim a scé­náris­ta. Byl to on, kdo si zahrál s inven­cí sobě vlast­ní ve fil­mu Dědictví hlav­ní roli a kdo se také podí­lel na scé­ná­ři spo­lu s Věrou Chytilovou. Postavit opět před kame­ru zestár­lé­ho Bohuša byl láka­vý úkol i s před­po­kla­dem, že divá­ci při­jmou pří­běh stej­ně vstříc­ně jako ten před­cho­zí. Scénář tedy zachy­cu­je boha­té­ho Bohuša v urči­tém život­ním obdo­bí, ale jeho sou­čas­ný pří­běh není ničím zají­ma­vý ani nijak objev­ný. S žena­mi se mu život kom­pli­ku­je. Vlastička napo­mí­ná ze záhro­bí a její stro­hé věty tlu­mí Bohuša i divá­ko­vu pozor­nost. Atraktivní hereč­ka v podá­ní Jitky Čvančarové sice koke­tu­je, ale veš­ke­rý kon­takt i roz­ho­vor zůsta­ne na úrov­ni neškod­né­ho vzta­hu. Nejvíce se poda­ři­lo uká­zat sku­teč­nou pod­sta­tu dok­tor­ky Ulrichové, kte­ré doda­la její před­sta­vi­tel­ka Ivana Chýlková pat­řič­nou míru komic­ké drzos­ti a nad­sáz­ky. Scénář sta­čil potla­čit i akti­vi­tu přá­tel z Olšan a jedi­ný, kdo si polep­šil, je Jiří Pecha, kte­rý si ten­to­krát zahrál roli chá­pa­jí­cí­ho dok­to­ra Strážného. Jednotlivé scé­ny na sebe sice logic­ky nava­zu­jí, ale samot­ný pří­běh ničím neza­ujme a vede od niče­ho nikam. Samotný Bohuš ztra­til na „osob­ním šar­mu“ a je těž­ké uvě­řit, že si sám autor napí­še scé­ny, kte­ré se mu ani nepo­da­ří věro­hod­ně zahrát. Není to ani sku­teč­nost ani nad­sáz­ka. Jako by se nemohl roz­hod­nout, zda bude hrát komic­kou nebo tra­gic­kou roli.

Režie fil­mu se ujal Robert Sedláček (Rodina je základ stá­tu, Muži v říji, Pravidla lži), kte­rý má dosta­tek zku­še­nos­tí s fil­my i tele­viz­ním natá­če­ním. Film Dědictví 2 se poje­tím blí­ží tro­chu fil­mu Muži v říji, ale uve­de­né díl­ko nemě­lo žád­né­ho před­chůd­ce. To umož­ni­lo film vní­mat bez porov­ná­vá­ní. Dědictví 2 však před­chůd­ce má. Lze pro­to oče­ká­vat urči­tou návaz­nost ve vývo­ji postav a nava­zu­jí­cí změ­ny v jejich živo­tě. Očekávat může­me, ale to je tak asi vše. Není co sdě­lo­vat a her­ci nema­jí co hrát. Divím se Dagmar Havlové, že se k roli Vlastičky vrá­ti­la. Byl to návrat napros­to zby­teč­ný. Její posta­va půso­bí ve všech scé­nách topor­ně, bez živo­ta a bez vti­pu. Ať už to byl účel nebo záměr auto­rů jaký­ko­liv, nepo­da­ři­lo se pře­de­vším vyu­žít poten­ci­ál této žen­ské posta­vy a pocho­pi­tel­ně odra­zi­lo i na vyzně­ní posta­vy Bohuša. Ačkoliv si Boleslav Polívka doká­že při­pra­vit výbor­né diva­del­ní vystou­pe­ní nebo scén­ky, ten­to­krát nedo­ká­zal najít pro jed­ná­ní hlav­ní­ho hrdi­ny smy­sl. Ten vlast­ně schá­zí celé­mu fil­mu.  Divák neví, zda má hrdi­nu obdi­vo­vat, lito­vat nebo se mu smát. Ani letec­ké zábě­ry kra­jin­ky s kos­te­líč­kem, zám­kem nebo far­mou fil­mu nijak nepři­da­jí. A když jsou zábě­ry dopl­ně­ny cito­vě pod­ma­ni­vou hud­bou navo­zu­jí­cí dojem, že se zatou­la­ný chas­ník vra­cí zpět do rod­né vís­ky, pak už mohou auto­ři vyu­žít coko­liv pro uspo­ko­je­ní divác­ké dušič­ky. Proto nechy­bí folk­lór v podo­bě kro­jo­va­ných zku­še­ných „děv­čic“ a vrtu­l­ní­kem při­le­tí zazpí­vat Karel Gott. Když chy­bí obsah, tak udě­lá­me ale­spoň něco s for­mou, ať se má divák na co dívat.

Dědictví 2 nabí­zí k vidě­ní sna­ži­vé zná­mé her­ce, sla­bé výko­ny sna­ži­vých neher­ců, trap­né vti­py a žád­nou myš­len­ku. Není toho mno­ho, ale kdo nevě­ří, ať se jde sám pře­svěd­čit do kina.


Foto: Dědictví aneb Kurva se neří­ká


Podívejte se na hodnocení Dědictví na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Dědictví


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […] Posted in Filmové recenze
  • Dědictví aneb Kurvahošigutntág28. června 2020 Dědictví aneb Kurvahošigutntág Hlavní hrdina má velice proměnný charakter a nutno říci, že Bolek Polívka se role Bohumila ujal opravdu skvěle. Na počátku zde byl pouze lajdák a naprosto flegmatický vesničan, který nedal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […] Posted in Speciály
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […] Posted in Speciály
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62942 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72127 KB. | 24.02.2024 - 20:33:55