Kritiky.cz > Horory > Devil’s Rejects, The (2005)

Devil’s Rejects, The (2005)

rp Devil27s Rejects2C The 28200529.jpg
rp Devil27s Rejects2C The 28200529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Zvrácená rodin­ka ješ­tě neskon­či­la se svým řádě­ním, ale ten­to­krát má v patách drs­né­ho šeri­fa, kte­rý roz­hod­ně s nikým nejed­ná v ruka­vič­kách…
Po udá­los­tech v prv­ním díle je far­ma naší zvrá­ce­né rodin­ky obklí­če­na šeri­fem Wydellem a jeho pomoc­ní­ky. Při násled­né pře­střel­ce je Rufus zabit a mat­ka zatče­na. Otis a jeho stej­ně zvrá­ce­ná sest­ra Baby však na posled­ní chví­li uni­ka­jí – posled­ní z rodi­ny Tiny byl zrov­na mimo dům a tak se sta­čil před poli­cis­ty scho­vat v lese. Oba uprchlí­ci se vyda­jí za svým otcem kapi­tá­nem Spauldingem na smlu­ve­né mís­to, ale během své ces­ty se opět pus­tí do zabí­je­ní nevin­ných lidí, kte­ří se jim při­ple­tou do ces­ty. Šerif Wydell pří­sa­hal kru­tou pomstu a vydá­vá se po sto­pách psy­cho­pa­tic­kých vra­hů. Pro jejich dopa­de­ní je ochot­ný udě­lat oprav­du coko­liv…

Český název: Vyvrženci pek­la
Režie: Rob Zombie
Rok výro­by: 2005
Délka: 109 min
Země: USA / Německo
Hrají:
William Forsythe...(šerif Wydell)
Bill Moseley...(Otis)
Sid Haig...(kapitán Spaulding)
Sheri Moon Zombie...(Baby)
Ken Foree...(Charlie Altamont)
Leslie Easterbrook...(matka Firefly)
...a dal­ší
Rob Zombie dlou­ho nele­nil a po doce­la dob­rém při­je­tí své prvo­ti­ny u horo­ro­vých fan­dů, se vrhl na její pokra­čo­vá­ní. Musel se sice zpr­vu potý­kat s men­ší­mi pro­blémy co se herec­ké­ho obsa­ze­ní a pře­pi­so­vá­ní scé­ná­ře týče (Karen Black chtě­la vět­ší hono­rář za roli mat­ky – no a tak mís­to ní dosta­la tuto roli Leslie Easterbrook a Dennis Fimple zemřel krát­ce po doto­če­ní Domu tisí­ce mrt­vol). Navíc posta­va dok­to­ra Satana byla vyškrt­nu­ta úpl­ně, ale již nato­če­né scé­ny se sta­ly nako­nec mate­ri­á­lem v bonu­so­vé sek­ci DVD. Poté již nic nebrá­ni­lo tomu, aby mohl vznik­nout dal­ší bizar­ní kou­sek, na kte­rý hned tak rych­le neza­po­me­ne­te.
Sice už to na mě neza­pů­so­bi­lo, tak jak tomu bylo u prv­ní­ho dílu, ale pořád je to v mých očích lehce nad­prů­měr­ná zále­ži­tost. Sice dle hod­no­ce­ní na inter­ne­tu můj názor moc lidí nesdí­lí, ale já si i dvoj­ku doce­la uží­val. Rob Zombie si pro nás při­chys­tal dal­ší pekel­nou vár­ku mor­bid­ní podí­va­né, uje­tých hlá­šek i vul­ga­ris­mů, tak­že si nemůžu stě­žo­vat. Sice mě troš­ku mrze­lo, že opus­tí­me doce­la brzy dům „neřes­tí“, ale naše uje­tá rodin­ka se doká­za­la zaba­vit pěk­ně po svém i jin­de. Zvláště scé­ny v mote­lu na mě dost zapů­so­bi­ly. Nechyběla naho­ta, dra­ma­tič­nost i jis­tá dáv­ka mor­bid­nos­ti. Chrochtal jsem si bla­hem, když zapo­čal ten masa­kr, přes nahé kozič­ky, krou­tí­cí se zad­ni­ci Sheri Moon až po dráž­dě­ní zbra­ní v roz­kro­ku — přes­ně tohle vysti­hu­je Zombie zvrá­ce­né chout­ky, kte­ré navíc doká­že skvě­le nato­čit a to dělá z jeho fil­mů zvrá­ce­ný sen kaž­dé­ho horo­ro­vé­ho psy­cho­pa­ta.
Tentokrát zde však máme i drs­né­ho šeri­fa, kte­rý roz­hod­ně s nikým nebu­de jed­nat v ruka­vič­kách a dvo­ji­ci drs­ných motor­ká­řů (men­ší roli zde dostal Danny Trejo). Byla jen ško­da, že oba páno­vé nedo­sta­li více pro­sto­ru. Pokud si film pus­tí­te s čes­kým dabin­gem, dočká­te se i celé plejá­dy vul­gár­ních nadá­vek (však taky ten­to film držel doce­la dlou­hou dobu prv­ní příč­ku za slo­vo „fuck“, kte­ré tu zazně­lo oprav­du moc­krát). Je ovšem prav­da, že konec mě tro­chu zkla­mal. Není vylo­že­ně špat­ný, ale oče­ká­val jsem něco lep­ší­ho (než že se pone­se v duchu proflá­k­lých Tarantinovek). 
Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73694 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72182 KB. | 18.05.2024 - 02:40:15