Kritiky.cz > Recenze knih > Jarmila Burešová: Povím vám o dyslexii - 100 %

Jarmila Burešová: Povím vám o dyslexii - 100 %

Dislexie
Dislexie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma dyslek­ti­ka? Může to být hod­ně nároč­né – pro vás, pro oko­lí a pře­de­vším pro něho. Znáte názor peda­go­gů, psy­cho­lo­gů, pra­cov­ní­ků pora­den – víte však, jak se cítí a co pro­ží­vá váš dyslek­tik? Asi těž­ko. Porozumět mu vám pomů­že kni­ha Jarmily Burešové nazva­ná Povím vám o dysle­xii. Průvodce pro rodi­nu a přá­te­le.

„Ahoj, já jsem Jirka a mám dysle­xii.“ – Toť úvod drob­né bro­žo­va­né kníž­ky, kte­rá však může zásad­ně změ­nit váš pohled na dyslek­ti­ka, ať už s ním pra­cu­je­te jako rodič, peda­gog, setká­vá­te se s ním jako spo­lu­žák či kama­rád. Publikace je urče­ná pro děti pod šes­ti do dva­nác­ti let – těm, kte­ří jsou dyslek­ti­ci, pomů­že zjiš­tě­ní, že v tom nejsou sami, těm, kte­ří se s dyslek­ti­kem setká­va­jí ve ško­le, pomů­že pocho­pit, proč dyslek­tik při čte­ní kok­tá nebo jak je mož­né, že zamě­ňu­jí pís­men­ka.

Jarmila Burešová pro­ve­de čte­ná­ře vše­mi „fáze­mi“ dyslek­ti­ka – od názna­ků, kdy dítě pro­je­vu­je ve svém vývo­ji někte­ré odliš­nos­ti, k lékař­ské dia­gno­ze až po „smí­ře­ní“ se s ní, nasta­ve­ní nové­ho reži­mu až po tipy, jak dysle­xii lépe zvlád­nout a bojo­vat s ní.  Celým tím­to pro­ce­sem pro­vá­dí čte­ná­ře Jirka, kte­rý popi­su­je svo­je pro­blémy, poci­ty – a to jak ty neú­spěš­né, tak úspěš­né: „Ve škol­ce jsem si brzo zvy­kl, měli jsme tam moc pěk­né věci na hra­ní – auta, sta­veb­ni­ce, obchů­dek, kuchyň­ku. Taky jsme si cho­di­li hrát na hřiš­tě, zpí­va­li jsme, poslou­cha­li pohád­ky, uči­li se bás­nič­ky a kres­li­li. Kreslení mě ale moc neba­vi­lo, asi pro­to, že mi nešlo. Když jsem nakres­lil obrá­zek, nebyl moc k pozná­ní: domeč­ky měly kři­vé stě­ny, pada­jí­cí komín, zví­řát­ka vypa­da­la jako mimo­zemš­ťa­né a nechtěj­te vědět, jak vypa­da­la máma a táta, když jsem je nakres­lil.“… „Rodiče byli moc zvě­da­ví, co jsme s paní psy­cho­lož­kou vyzkou­ma­li  – a já vlast­ně taky. Nerozuměl jsem úpl­ně vše­mu, ale tomu hlav­ní­mu ano - JSEM CHYTRÝ KLUK! Ale těž­ké pro mě je prá­vě to, co potře­bu­ji ke čte­ní – roze­znat dob­ře podob­né tva­ry a taky sklá­dat slo­va, když jsou roz­lo­že­ná na hlásky…„Změnu ve ško­le jsem poznal brzy. Paní uči­tel­ka vza­la dopo­ru­če­ní z porad­ny váž­ně a zača­la mi pod­le toho při­pra­vo­vat prá­ci. Dostával jsem jiné čte­cí úlo­hy než ostat­ní děti, del­ší člán­ky jsem mohl doma číst na stří­dač­ku s mamin­kou nebo s babič­kou. Paní uči­tel­ka mě pře­sta­la vyvo­lá­vat na hla­si­té čte­ní před tří­dou (nebo mi řek­la, kte­rý odsta­vec si mám doma při­pra­vit). A taky mi pomá­ha­la pře­číst zadá­ní úloh v mate­ma­ti­ce nebo v prvou­ce, abych mohl začít pra­co­vat záro­veň  ostat­ní­mi. Zlepšil jsem si taky znám­ky z dik­tá­tů, pro­to­že jsem dostal víc času na kon­t­ro­lu a sti­hl si najít chy­by.“

PhDr. Jarmila Burešová je odbor­ni­cí s více jak tři­ce­ti­le­tou pra­xí a v Pedagogicko-psychologické porad­ně Brno. Za tu dobu pomoh­la stov­kám dyslek­ti­ků a jejich rodi­čů. Na úrov­ni pub­li­ka­ce, kte­rou před­klá­dá čte­ná­řům, je to znát. Knížka je sice útlá, ale svým obsa­hem důle­ži­tá pro děti a rodi­če, pro všech­ny, kte­ří „vál­čí“ s dysle­xií.


  • Autor:Jarmila Burešová, Aleš Čuma
  • Žánr:pro rodi­če - ostat­ní
  • Nakladatelstvi:EDIKA
  • Datum vydá­ní:18.07.2016
  • Doporučeno od:6 let
  • EAN:9788026609919
  • Počet stran:72 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:125x192 - bro­žo­va­ná lepe­ná

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20544 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71860 KB. | 18.07.2024 - 15:34:07