Kritiky.cz > Horory > Doomsday (2008)

Doomsday (2008)

rp Doomsday 28200829.jpg
rp Doomsday 28200829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Mysleli si, že je smr­tí­cí virus sko­lil do jed­no­ho, ale Skotové mají tuhý koří­nek. Teď když je v ohro­že­ní Londýn, vydá­vá se za vel­kou zeď spe­ci­ál­ní jed­not­ka, aby tam našla pro­ti­lék. Netuší však, že pomsta za opuš­tě­ní a zra­du se nikdy neod­pouš­tí…
V roce 2008 zasáh­ne Velkou Británii smr­tí­cí virus, kte­rý si vyžá­dá tisí­ce živo­tů. Centrum náka­zy se nachá­zí ve Skotsku a tak se vlá­da roz­hod­ne na tuto oblast uva­lit karan­té­nu a úpl­ně ji izo­lo­vat od vněj­ší­ho svě­ta. Je posta­ve­na obrov­ská zeď a lidé pone­chá­ni své­mu osu­du. Každý kdo se poku­sil zeď pře­ko­nat, byl bez milos­ti zastře­len, nebo roz­tr­hán mina­mi. Nikdo nesměl ven ani dovnitř! Uběhlo 27 let a na nebez­pe­čí se již sko­ro zapo­mně­lo. Život za zdí dáv­no utichl a všich­ni před­po­klá­da­li, že všich­ni lidé již dáv­no zemře­li. Jenomže nyní se virus opět obje­vil a rov­nou v cen­t­ru Londýna. Vláda se sna­ží vše pro­za­tím ututlat před veřej­nos­tí a pově­ří spe­ci­ál­ní tým, aby nalez­la za zdí pro­ti­lék. Jak se totiž nedáv­no zjis­ti­lo, sate­lit­ní sním­ky stá­le uka­zu­jí, že něko­lik lidí ve Skotsku pře­ži­lo. Velitelem akce se stá­vá mla­dá žena Eden, kte­ré se jako malé poda­ři­lo unik­nout z karan­té­ny. Nikdo z nich však nemá ani tuše­ní, jaká hrůza na ně za vel­kou zdí čeká. Virus zde již sice není, ale lidé co pře­ži­li zdi­vo­če­li a nepře­sta­li mys­let na pomstu…

Český název: Soudný den
Režie: Neil Marshall
Rok výro­by: 2008
Délka: 108 min
Země: Velká Británie / USA / JAR / Německo
Hrají:
Rhona Mitra...(Eden Sinclair)
Craig Conway...(Sol)
Adrian Lester...(Norton)
Darren Morfitt...(Dr. Ben Stirling)
MyAnna Buring...(Cally)
Malcolm McDowell...(Kane)
...a dal­ší
Mám rád post-apokalyptické fil­my ve sty­lu Mad Maxe. Takže jsem si ten­to film užil, přes­to­že jej mno­zí kri­ti­zu­jí za jeho neo­ri­gi­nál­ní poje­tí. Je ovšem prav­da, že se reži­sér Marshall nechal inspi­ro­vat kde se dalo. To však nic nemě­ní na tom, že ten­to „tra­sh“ sebou při­ne­sl spous­tu solid­ní akce, ponu­rou atmo­sfé­ru, smě­si­ci čer­né­ho humo­ru, hlá­šek a scén na kte­ré hned tak někdo neza­po­me­ne. Navíc můžu koneč­ně říct, že jsem se u něče­ho (v posled­ní době) nenu­dil. Děj mě navna­dil již v samot­ném počát­ku a jsem veli­ce rád, že se ten­to­krát moje oba­vy nepo­tvr­di­ly – to když jsem se dozvě­děl, že zase dal­ší virus posti­hl Velkou Británii.
Tentokrát se o viru vesměs jen mlu­ví a celý film mě naštěs­tí neo­tra­vu­jí zom­bí­ci, ale pěk­ně nasra­ní pan­ká­či, jejichž šéf byl napros­to doko­na­lý „výmaz“. Právě tato změ­na, byla u mě vel­mi vítá­na. Nevím jak vy, ale já si zhlu­bo­ka oddychl. Nejrůznější kre­a­tu­ry s kani­bal­ský­mi chout­ka­mi doká­za­li roz­to­čit atmo­sfé­ru na plné obrát­ky a to jsem ješ­tě neměl ani tuše­ní, co mě čeká na sta­ro­vě­kém hra­dě. Akční strán­ka fil­mu byla zvlád­nu­ta na jed­nič­ku s hvěz­dič­kou a scé­ny s rytí­ři pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co je zde mož­né vidět.
Když k tomu navíc při­po­čí­tám i bož­skou Rhonu, bylo vyma­lo­vá­na. Tahle dáma mě již něko­li­krát pře­svěd­či­la, že hrát umí a tady si neved­la vůbec špat­ně. Jasně domi­no­va­la nad vše­mi ostat­ní­mi – tedy zdat­ně jí kon­ku­ro­val Craig Conway a jeho psy­cho­pa­tic­ký Sol. Doomsday mě tak veli­ce mile pře­kva­pil a nezbý­vá mi nic jiné­ho, než mu dát nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Chtělo by to více tako­vých fil­mů. Alespoň už vím, jak vypa­dá kani­bal­ská gri­lo­vač­ka…
Hodnocení:
70%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57125 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72227 KB. | 21.05.2024 - 21:49:36