Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chyby – Recenze – 60%

Chyby – Recenze – 60%

Chybyrecenzefilmu
Chybyrecenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový film reži­sé­ra Jana Prušinovského (Okresní pře­bor, Kobry a Užovky, MOST!) je syro­vou roman­cí dvou oby­čej­ných lidí, jejichž náhod­né setká­ní v baru skon­čí v poste­li. Ema (Pavla Gajdošíková) je pro­da­vač­ka v super­mar­ke­tu na malo­měs­tě, táh­ne jí na tři­cet a na kaž­dé­ho se mile usmí­vá. Tomáš (Jan Jankovský) je ves­nic­ký pokrý­vač, táh­ne mu na čty­ři­cet a doma pěs­tu­je kak­tu­sy, pro­to­že vyža­du­jí mini­mum péče. Záležitost na jed­nu noc pře­ros­te v ran­dě­ní, násled­ně se Ema nastě­hu­je k Tomášovi a zdá se, že jim to kla­pe. Pak ale vypla­ve na povrch, že Ema v osm­nác­ti letech účin­ko­va­la v por­nu, což jejich vzta­hem ošk­li­vě otře­se.

Chyby – Recenze
Photo © Falcon

 

V jed­né rovi­ně je film Chyby dra­ma­tem o tom, jest­li vzá­jem­ná lás­ka hlav­ních hrdi­nů doká­že pře­ko­nat zásad­ní kri­zi, kte­rou v jejich sou­ži­tí ozvě­na Eminy minu­los­ti způ­so­bí. Situace je při­tom zkom­pli­ko­vá­na tím, že Tomáš žije mezi ves­nic­ký­mi bura­ny a sám se cho­vá jako pri­mi­tiv (a moc­krát to v prů­bě­hu fil­mu před­ve­de), zatím­co sym­pa­tic­ká Ema by urči­tě měla i na něko­ho mno­hem lep­ší­ho. Jejich vztah roz­hod­ně není ani zda­le­ka ide­ál­ní (komu­ni­ka­ce váz­ne, Tomáš řeší kon­flik­ty nási­lím a alko­ho­lem, Ema obvi­ňu­je sama sebe, aniž by k tomu měla důvod), leč přes to všech­no se mají pořád rádi. Vzhledem k řeče­né­mu však při čeká­ní na to, jest­li se nako­nec usmí­ří a dají zno­vu dohro­ma­dy, vyvstá­vá otáz­ka, jest­li by šlo tako­vé poten­ci­ál­ní vyús­tě­ní vůbec pova­žo­vat za šťast­ný konec.

V rovi­ně dru­hé jde pře­de­vším o reak­ce, kte­ré Emina por­no­gra­fic­ká zku­še­nost vyvo­lá­vá v jejím oko­lí, pro­čež sní­mek pojed­ná­vá o nej­růz­něj­ších for­mách před­sud­ků, pokry­tec­tví, nepo­cho­pe­ní a lid­ské malos­ti. Někteří rea­gu­jí neu­vě­ři­tel­ně pohor­še­ně, jako kdy­by se snad Ema živi­la zabí­je­ním lidí, jiní se v její spo­leč­nos­ti odko­pou jako chlíp­ní pra­sá­ci. Dominuje výsměch a odsu­zu­jí­cí pohle­dy, sto­py empa­tie pro­blesk­nou jen vzác­ně. Skoro všech­ny posta­vy ve fil­mu při­spí­va­jí k tomu, že je Ema za účin­ko­vá­ní v por­nu sou­stav­ně stig­ma­ti­zo­vá­na a udr­žo­vá­na ve sta­vu věč­né­ho zahanbe­ní, přes­to­že si to ani tro­chu neza­slou­ží – při­čemž film se vůči tomu­to jed­ná­ní kupo­di­vu nijak nevy­me­zu­je, neb ani jeden z oněch ome­zen­ců a posmě­váč­ků v něm není pro své nevhod­né cho­vá­ní a hloupé názo­ry kri­ti­zo­ván ani kon­fron­to­ván s ničím, co by jej při­mě­lo chy­tit se za nos. Film je totiž posta­ven na tom, že Ema si musí tole­ran­ci u ostat­ních prac­ně vydo­být – což je dost smut­né, ale záro­veň se nedá říct, že by to nere­flek­to­va­lo rea­li­tu ve spo­leč­nos­ti.

Photo © Falcon
Photo © Falcon

 

Realitu film Chyby odrá­ží i v tom, že pojed­ná­vá o párech, jakých prav­dě­po­dob­ně exis­tu­je dost, a kte­ré spo­lu drží navzdo­ry zásad­ní­mu vnitř­ní­mu nesou­la­du. Scénář Romana Vojkůvky (auto­ra ama­tér­ských explo­a­tač­ních horo­rů Někdo tam dole mě má rádTotal Detox) si v tom pomá­há řadou klišé a ste­re­o­ty­pů, kte­ré nicmé­ně nepů­so­bí nepři­ro­ze­ně, byť pár­krát už to bylo tro­chu na hra­ně (viz tře­ba mla­dé sleč­ny ochot­ně nad­bí­ha­jí­cí oplz­lým řeme­sl­ní­kům). Výrazný podíl na oprav­do­vos­ti zob­ra­zo­va­né­ho mají i věro­hod­ně ztvár­ně­né loka­ce, doku­men­tár­ně ladě­ná kame­ra a zejmé­na pak herec­ké výko­ny obou před­sta­vi­te­lů. Prušinovskému se v tom­to ohle­du vypla­ti­lo vsa­dit na neo­kou­ka­né tvá­ře, neb Pavla Gajdošíková i Jan Jankovský jsou oba vyni­ka­jí­cí, a i her­ci ve ved­lej­ších rolích jsou vel­mi dob­ří.

Chyby jsou poměr­ně sil­ným soci­ál­ním vzta­ho­vým dra­ma­tem, jehož záměr je sice dis­ku­ta­bil­ní, ve sna­ze zachy­tit před­sud­ky ve spo­leč­nos­ti klou­že po povrchu a por­no­gra­fii dělá med­vě­dí služ­bu, leč svým cel­ko­vým pro­ve­de­ním by se na mezi­ná­rod­ních evrop­ských fes­ti­va­lech přes­to jis­tě neztra­ti­lo. Ačkoli by tam nará­že­lo na tema­tic­ky podob­né a kon­cepč­ně pev­ně­ji ucho­pe­né kon­ku­ren­ty – tře­ba v podo­bě divác­ky pod­stat­ně nároč­něj­ší­ho rumun­ské­ho sati­ric­ké­ho fil­mu Smolný pich aneb Pitomý por­no, jehož hlav­ní hrdin­ka, gym­na­zi­ál­ní uči­tel­ka, se v něm ocit­ne v podob­né situ­a­ci jako Ema, ale na roz­díl od ní se doká­že před­sud­kům posta­vit čelem a před zra­ky pokry­tec­kých mora­lis­tů obhá­jit sama sebe.


Photo © Falcon


Podívejte se na hodnocení Chyby na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49696 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72080 KB. | 25.04.2024 - 13:07:09