Kritiky.cz > Články > Star Trek filmy na DVD

Star Trek filmy na DVD

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prostřednictvím naše­ho part­ne­ra si může­te kou­pit fil­my Star Trek na DVD, nebo i VHS.STAR TREK : FILM (2 DVD) / Star Trek I. - The Motion Picture
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1979, 132 min., nosič : DVD
České titul­ky, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, Walter Koenig, George Takei, Nichelle Nichols
Režie: Robert Wise

2 DVD

Slavná ENTERPRISE se zno­vu pyš­ně vzná­ší ve vesmí­ru v tom­to nově upra­ve­ném vydá­ní ori­gi­nál­ní­ho kla­sic­ké­ho fil­mu STAR TREK. Obnovený film nabí­zí dal­ší vizu­ál­ní efek­ty a vylep­še­ný zvuk pod vede­ním legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Roberta Wise. Neznámí vetře­lec zni­čí tři mohut­né Klingonovy lodě a kapi­tán James T. Kirk se vra­cí do nové Enterprise pře­vzít vele­ní. Všichni se sna­ží zasta­vit mimo­zem­ské­ho vetřel­ce na jeho neod­vrat­né ces­tě k pla­ne­tě Zemi.

Koupit

STAR TREK 2: KHANŮV HNĚV / Star Trek: Wrath of Khan
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1982, 113 min., nosič : DVD / VHS
České titul­ky, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, George Takei, James Doohan, Walter Koenig, Nichelle Nicholz
Režie: Nicholas Meyer

Khan, gene­tic­ký upra­ve­ný „super­man“ s mega­lo­man­ský­mi sklo­ny, byl před léty vyhnán na opuš­tě­nou pla­ne­tu Ceti Alpha 5. Khan pří­sa­hal pomstu kapi­tá­nu Kirkovi, kte­ré­ho vin­ní za své vyhnan­ství jakož i za smrt své­ho syna. Když se mu po dlou­hých letech naskyt­ne mož­nost uprch­nout, nevá­há ani chvil­ku. S pomo­cí cizo­pas­né­ho tvo­ra ovlá­dá­jí­ho mysl zís­ká­vá brzy kon­t­ro­lu nad celou loďí Reliant. Teď už Khanovi zbý­vá pou­ze jedi­ná věc, při­lá­kat Kirka a zabít ho. Jako nástroj své pomsty se chys­tá pou­žít zbraň vprav­dě niči­vou „Plamen živo­ta - Genesis“.

Koupit

STAR TREK 3: HLEDÁNÍ PANA SPOCKA / Star Trek 3: Search for Spock
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1984, 105 min., nosič : DVD / VHS
České titul­ky, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: William Shatner, Leonard Nimoy, James Doohan, George Takei, Walter Koenig a Christopher Lloyd
Režie: Leonard Nimoy

Star trek III začí­ná přes­ně tam kde Star trek II skon­čil. Vesmírná loď Enterprise se vra­cí zpět na základ­nu. Po návrá­tu se šoko­va­ná posád­ka doví­dá, že jejich milo­va­ná loď má být vyřa­ze­na z pro­vo­zu. Když se Dr. McCoy začne cho­vat jěš­tě podiv­ně­ji než je u něj zvy­kem a kapi­tán Kirk se dozví něco nové­ho o sta­rých Vulkánských mýtech, nezbý­vá posád­ce nic jiné­ho než ukrást svo­ji sta­rou loď a vydat se na zpět na ces­tu.

Bonus: Kinoupoutávka

Koupit

STAR TREK 4: CESTA DOMŮ / Star Trek IV: The Voyage Home
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1986, 119 min., nosič : DVD
České titul­ky, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForrest Kelley, George Takei
Režie: Leonard Nimoy

William Shatner, Leonard Nimoy a zby­tek posád­ky Enterprise opět ovlád­nou oblo­hu v dal­ším díle Star Treku. Je 23. sto­le­tí a záhad­ná cizí moc­nost ohro­žu­je Zemi pro­střed­nic­tvím niče­ní atmo­sfé­ry a vypa­řo­vá­ní vody z oce­á­nů. Kirk a jeho posád­ka musí ces­to­vat zpět do San Franciska do roku 1986, kde musí najít pod­sta­tu toho­to niče­ní.

Bonus: Kinoupoutávka

Koupit

STAR TREK 5: NEJZAZŠÍ HRANICE / Star Trek V: The Final Frontier
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1989, 107 min., nosič : DVD
České titul­ky, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForrest Kelley, James Doohan, Walter Koenig, George Takei a Laurence Luckinbill
Režie: William Shatner

Na nej­za­pad­lej­ší pla­ne­tě Nimbus III,kde se stře­tá­va­jí hra­ni­ce Federace, Kligonské a Romulanské říše, na pla­ne­tě tak­zva­né­ho galak­tic­ké­ho míru, kde najde­te vše kro­mě míru, se vyno­řu­je Vulkanec Sybok, a začí­ná sta­vět svou galak­tic­kou armá­du Světla, aby napl­nil dáv­ná pro­roc­tví. Na roz­díl od jiných Vulkanců vyu­ží­vá své tele­pa­tic­ké schop­nos­ti ke kon­t­ro­le ostat­ních, kte­ří ho pak sle­pě násle­du­jí. Když přímým úto­kem zís­ká kon­t­ro­lu nad „hlav­ním měs­tem“ pus­té pla­ne­ty, zajme vyslan­ce všech tří moc­nos­tí. Kapitán Kirk je spo­lu s novou a dosud nese­ří­ze­nou Enterprise vyslán, aby rukojmí osvo­bo­dil. Avšak Sybok pro ni při­pra­vil past, ze kte­ré není úni­ku...

Bonus: Kinoupoutávka

Koupit

STAR TREK 6: NEOBJEVENÁ ZEMĚ / Star Trek: The Undiscovered Cou..
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1991, 113 min., nosič : DVD
Český dabing, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForrest Kelley, James Doohan, Walter Koenig, George Takei a Christopher Plummer
Režie: Nicholas Meyer

Po dlou­lo trva­jí­cích vál­kách se Federace a Klingonská říše při­pra­vu­jí na miro­vý sum­mit. Je to mož­ná posled­ní šan­ce na mír mezi odvě­ký­mi riva­li. Kapitán Kirk a jeho posád­ka jsou pově­ře­ni uví­tá­ním nej­vy­ší­ho kanc­lé­ře Klingonů. Poté co je vesmír­ná loď klin­go­nů záhad­ně zni­če­na a kanc­léř zavraž­děn je to Kirk kdo se stá­vá hlav­ním pode­zře­lým. Každý ví, že ty „zvi­řa­ta“ nená­vi­děl a že jim nikdy neod­postil smrt své­ho syna. Kapitán Kirk a posád­ka lodi Enterprise čelí pro­za­tím své nej­vět­ší hroz­bě. Musí očis­tit své jmé­no, najít oprav­do­vé viní­ky a zabrá­nit tak všezni­ču­jí­cí vál­ce.

Bonus: Kinoupoutávka

Koupit

STAR TREK 7: NOVÁ GENERACE / Star Trek VII - Generations
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1994, 113 min., nosič : DVD / VHS
Český dabing, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: Patrick Stewart, Jonathen Frakes, Brent Spiner, Levar Burton
Režie: David Carson

Už posed­mé se vra­cí legen­da fil­mo­vé sci-fi STARTREK. Jejími hrdi­ny jsou opět kapi­tá­ni kos­mic­ké lodi Enterprise Jean-Luc Pickard a James T. Kirk, kte­ří se ve 24. sto­le­tí sna­ží pře­ka­zit plá­ny šíle­né­ho fyzi­ka jmé­nem Soran, kte­rý je odhod­lán zni­čit civi­li­za­ci. Je to fas­ci­nu­jí­cí výlet vesmír­ným pro­sto­rem, v němž rych­los­tí svět­la pro­le­tí­te dob­ro­druž­ným pří­bě­hem nej­slav­něj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší vesmír­né ságy.

Koupit

STAR TREK 8: PRVNÍ KONTAKT / Star Trek VIII: First Contact
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1996, 110 min., nosič : DVD / VHS
Český dabing, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: Patrick Stewart, Jonathen Frakes, Brent Spiner, James Cromwell
Režie: Jonathan Frakes

Borg, napůl orga­nic­ká a napůl tech­nic­ká civi­li­za­ce si podro­bu­je ostat­ní kul­tu­ry tak, že je násil­ně pře­mě­ňu­je a při­způ­so­bu­je své­mu způ­so­bu živo­ta. Se sadis­tic­kou krá­lov­nou v čele, se Borg poku­sí osu­do­vě zasáh­nout do běhu dějin Země, a pro­to se kapi­tán Picard s posád­kou vesmír­né lodi Enterprise zno­vu pus­tí do sou­bo­je s těmi, kte­ří ho při posled­ním setká­ní téměř zabi­li. Picard prah­ne po odve­tě. Jak dale­ko však může ve své tou­ze po pomstě zajít?

Bonus: Kinoupoutávka

Koupit

STAR TREK 9: VZPOURA / Star Trek IX: Insurrection
Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment
1998, 99 min., nosič : DVD / VHS
České titul­ky, DOLBY DIGITAL 5.1
Režie:
Herci:
Hrají: Patrick Stewart, Jonathen Frakes, Brent Spiner, Levar Burton
Režie: Jonathan Frakes

Od dob zalo­že­ní Spojené fede­ra­ce Planet byla pri­már­ní direk­ti­va zce­la jas­ná - žád­ná expe­di­ce Hvězdné flo­ti­ly se nesmí vmě­šo­vat do při­ro­ze­né­ho vývo­je jiných civi­li­za­cí. Nyní ale Picard dostá­vá roz­ka­zy, kte­ré jsou v pří­mém roz­po­ru s tím­to pra­vi­dlem. Pokud upo­slech­ne nad­ří­ze­né, 600 míru­mi­lov­ných oby­va­tel pla­ne­ty Ba´ku bude násil­ně vysíd­le­no ze svých domo­vů pro údaj­né dob­ro mili­ó­nu ostat­ních lidí, kte­ří pak budou moci vyu­ží­vat účin­ku Pramenu mlá­dí pla­ne­ty Ba´ku. Pokud neu­po­slech­ne, ris­ku­je svou loď, svou kari­é­ru i svůj život. Pro Picarda je však vol­ba jas­ná, posta­vit se pro­ti celé hvězd­né flo­ti­le... a vést vzpou­ru za záchra­nu Ráje.

Bonus: Kinoupoutávka

Koupit


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58492 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71578 KB. | 13.06.2024 - 21:49:22