Kritiky.cz > Články > Preview: Alien vs. Predator - A bude rvačkááááá!

Preview: Alien vs. Predator - A bude rvačkááááá!

alien vs predator003
alien vs predator003
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přiznám se ote­vře­ně, že když jsem se popr­vé dozvě­děl, že se za vel­kou lou­ží kují plá­ny na natá­če­ní fil­mu, v němž by se pro­ti sobě posta­vi­ly dvě význam­né per­so­ny dnes již slav­ných horo­ro­vých sci-fi kla­sik, napadlo mě jedi­né slo­vo - „komer­ce“. Identický pocit jsem konec­kon­ců zažil i u dru­hé­ho Jurského par­ku a Matrixu Reloaded. V obou pří­pa­dech mé tuše­ní ohled­ně před­po­klá­da­né­ho vítěz­ství kvan­ti­ty nad kva­li­tou naby­lo ale­spoň čás­teč­né podo­by, tak­že co se týče blí­ží­cí se pre­mi­é­ry sním­ku Alien vs. Predator, nevím, zda­li bych se měl jakož­to skal­ní pří­z­ni­vec obou fil­mo­vých sérií (myš­le­no Vetřelce a Predátora) vůbec těšit.

Přestože má oče­ká­vá­ní jsou cha­rak­te­ru spí­še skep­tic­ké­ho, stá­le jsou zde mini­mál­ně dva důvo­dy, kvů­li nimž nemo­hu ten­to počin odvrh­nout defi­ni­tiv­ně (navíc jsem člo­věk soud­ný :-)). Na mys­li mám pře­hna­né plky tvůr­ců, kte­ré mě - ani nevím proč - vždyc­ky oba­la­mu­tí, a před­ně pak trai­ler, jenž vhod­ným výbě­rem „nic nepro­zra­zu­jí­cích“ scén a důmy­sl­ně zvo­le­ným ozvu­če­ním potvr­zu­je slo­va reži­sé­ra sním­ku o tom, že AvP (Alien vs. Predator) nebu­de jenom o akci a per­fekt­ních počí­ta­čo­vých efek­tech.

Zaměřili-li bychom se na zmí­ně­né reklam­ní řečič­ky ze stra­ny pro­ta­go­nis­tů, zjis­ti­li bychom, že nás vlast­ně čeká nefal­šo­va­ný sci-fi horor, kte­rý se bude moci po atmo­sfé­ric­ké strán­ce vyrov­nat prv­ní­mu Vetřelci Ridleyho Scotta a jenž se v ničem neza­dá ani se sko­ro dva­cet let sta­rým Predátorem. Tvůrci toho sli­bu­jí oprav­du mno­ho, ale na dru­hou stra­nu… na dru­hou stra­nu je zde reži­sér Paul W. S. Anderson, jenž ač má se sci-fi žánrem urči­té zku­še­nos­ti, tak kva­li­ta­tiv­ní výsled­ky - trou­fám si tvr­dit - zatím žád­né. Ale nikde samo­zřej­mě není psá­no, že by se muž, jenž na plát­na kin při­ve­dl her­ní série Mortal Kombat a Resident Evil, nemohl koneč­ně odpou­tat od béč­ko­vých balas­tů, jímž dopo­sud krmil pře­de­vším mlad­ší divá­ky, a nato­čit sku­teč­nou poctu obě­ma slav­ným fil­mo­vým séri­ím. K tomu totiž sta­čí zdán­li­vě málo - hos­po­dár­né vyu­ži­tí poměr­ně pří­z­ni­vé­ho roz­počtu, správ­ný reži­sér­ský cit po vysti­že­ní stís­ně­né atmo­sfé­ry a nála­dy na pokra­ji psy­chic­ké­ho kolap­su a v nepo­sled­ní řadě ale­spoň tro­chu sro­zu­mi­tel­ný pří­běh.

Zápletka nikdy nepa­t­ři­la k sil­ným strán­kám vetřel­čí a pre­dá­to­ří série, a tak není divu, že se výraz­něj­ší­ho odklo­nu od dáv­no vyšla­pa­né ces­tič­ky nedo­čká­me ani nyní. Příběh, jenž je na ofi­ci­ál­ních strán­kách fil­mu roz­pitván snad v jed­né jedi­né větě, by tedy měli pocho­pit všich­ni bez roz­dí­lu věku, pohla­ví a rasy (člo­věk, pre­dá­tor či vetře­lec). V pod­sta­tě jde o to samé, o co krá­če­lo v minu­lých dílech a co mají tolik v obli­bě nej­růz­něj­ší tee­nager­ské horo­ry (což je vzhle­dem k době, kte­rou Anderson zasvě­til tvor­bě scé­ná­ře, více než pozo­ru­hod­né). V úvo­du sním­ku se nám před­sta­ví poměr­ně počet­ná sku­pin­ka horolezců-vědců-dobrodruhů, jež se vydá na tako­vý men­ší „trip“ do věč­ně zasně­že­ných a zle­do­va­tě­lých kon­čin jmé­nem Antarktida. Na tom by samo­zřej­mě neby­lo nic zas tak zvlášt­ní­ho, jenomže… jenomže když se k tomu při­dá pod­zem­ní „egypt­ský“ palác, v jehož útro­bách spin­ka­jí ali­e­ni a taky pre­dá­to­ři a kam „sho­dou okol­nos­tí“ zablou­dí i naši hrdi­no­vé, rázem je o zába­vu a posra­né tren­ky posta­rá­no.

A pak je tu onen trai­ler, krát­ký video­zá­znam, nedáv­no vypuš­tě­ný na svět­lo svě­ta, kte­rý byl hlav­ním důvo­dem, kte­rý mě při­měl k napsá­ní toho­to člán­ku. Řeknu vám, tak chytře sestří­ha­nou ukáz­ku jsem oprav­du dlou­ho nevi­děl. Tvůrci nám v ní nepre­zen­tu­jí útrž­ky z těch nej­lep­ších akč­ních scén, ale drží se pěk­ně poza­du (v potem­ně­lém kou­tě) a mís­to zábě­rů stu­du­jí­cích sli­na­mi se lesk­nou­cí vetřel­čí chrup ser­ví­ru­jí divá­ko­vi zábě­ry, v nichž nehra­je prim nebez­pe­čí sku­teč­né, nýbrž poten­ci­ál­ní.

  

Hereckému obsa­ze­ní vévo­dí jedi­né zvuč­né jmé­no. Ne… neboj­te se, nedo­čká­me se opě­tov­né­ho klo­no­vá­ní těla Sigourney Weaverové, avšak na plát­na se vrá­tí po del­ší odml­ce herec, kte­rý pat­řil v letech nedáv­no minu­lých k nej­ob­sa­zo­va­něj­ším - Lance Henriksen. Zatímco v Cameronových Vetřelcích se ten­to „vete­rán“ zapsal do pod­vě­do­mí divá­ků coby andro­id Bishop, v AvP se zhos­tí zce­la jiné úlo­hy, resp. se vtě­lí do posta­vy mili­ar­dá­ře Weylanda, na jehož přá­ní je výlet na Antarktidu pod­nik­nut.

V ostat­ních rolích, z nichž vět­ši­na bude nemi­lo­srd­ně odsou­ze­na k sežrá­ní či roz­leptá­ní lase­ro­vým ramen­ním kanó­nem, se před­sta­ví her­ci a hereč­ky zná­mí spí­še zámoř­ským divá­kům. Více či méně nezná­mé herec­ké obsa­ze­ní se sice dá na jed­né stra­ně pova­žo­vat za pří­jem­né osvě­že­ní, ledo­vý vánek do zatuch­lých pre­dá­to­řích vod, na stra­ně dru­hé ovšem nelze nepo­čí­tat s jis­tým rizi­kem daným nezku­še­nos­tí vět­ši­ny před­sta­vi­te­lů s leskem stří­br­né­ho plát­na.

Ať už se na nové­ho „Vetřelce a Predátora v jed­nom“ těší­te, nebo ne, jed­no je jis­té. I přes jed­no­znač­nou komerč­ní sna­hu tvůr­ců vyždí­mat z dané lát­ky to, co v ní ješ­tě zby­lo a co divá­ky jis­tě stá­lá láká, pat­ří AvP mezi nej­žha­věj­ší adep­ty na začle­ně­ní se mezi komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ší titu­ly toho­to roku. Premiéra fil­mu, jenž se z val­né čás­ti natá­čel v praž­ských ate­li­é­rech, je v našich luzích sta­no­ve­na na 4. lis­to­pad.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Old Guard: Nesmrtelní - Charlize Theron by chtěla svůj "akčňák"10. července 2020 Old Guard: Nesmrtelní - Charlize Theron by chtěla svůj "akčňák" Sloužit navěky je těžší, než se zdá. Tajná skupina záhadných vojáků, kteří nikdy neumírají, chrání pod vedením bojovnice Andy (Charlize Theron) smrtelný svět už stovky let. Jednotka […] Posted in Filmové recenze
  • Zlínské festivalové minuty - neděle 3.6.20121. dubna 2018 Zlínské festivalové minuty - neděle 3.6.2012 Posted in Videa
  • Chlupatá rodinka15. května 2024 Chlupatá rodinka Slušný bizár a docela překvapivě uchylárna, která asi nesedne každému, ale musí se ocenit Originální námět, avšak za cenu, která nemusí být pro všechny strávitelná. Film nemá žádný děj […] Posted in Krátké recenze
  • Jak mít sex26. ledna 2024 Jak mít sex Příjemné coming of age drama o třech dívkách, které si jedou užít prázdniny divokým party životem a jedna z nich by zde ráda přišla i o své panenství. Herci jsou sympatičtí, rychle film […] Posted in Krátké recenze
  • Dawn of the Beast (2021)22. října 2022 Dawn of the Beast (2021) Skupinka studentů se vydává hledat důkazy o existenci Bigfoota a skutečně na něj narazí. Kromě něj však na ně v hlubinách lesa čeká i zlověstný Wendigo a jeho […] Posted in Horory
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […] Posted in Recenze knih
  • Hlasy mrtvých7. dubna 2024 Hlasy mrtvých Mě to vlastně celkem překvapilo. Určitě jde za mne o ten přijatelnější mainstream, který není tak hnusně generický a klišoidní jak třeba Night Swim nebo Imaginary, ale jde si trochu […] Posted in Krátké recenze
  • Highlights | Norway vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds18. května 2022 Highlights | Norway vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna24. února 2015 První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna Milada, první celovečerní film o Miladě Horákové, ženě, která se stala symbolem odvážného boje za svobodu, se začne natáčet začátkem dubna v Terezíně. Režisér, scenárista a producent David […] Posted in Články
  • Neznámí21. října 2022 Neznámí Krimi/Thriller z Austrálie dle skutečných událostí. Na Stranger jsem se těšil, ale ve výsledku nejsem až tak spokojen. Jde o pomalý slow burn ( pomalý fakt extrémně), kde policista v […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33210 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71558 KB. | 14.06.2024 - 00:58:17