Kritiky.cz > Recenze knih > Bez jablka

Bez jablka

022
022
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Blogerskými poči­ny se to v lite­rár­ním svě­tě jen hemží. Online svět je sice stá­le cool a in, ale není nad to mít svůj oblí­be­ný blog a povíd­ky pří­mo v ruce. A to díky pře­ve­de­ní do kniž­ní podo­by! Tou pak může­me smě­le lis­to­vat, nasá­vat její vůni a hlav­ně nemu­sí­me zírat do září­cí­ho dis­ple­je digi­tál­ních obra­zo­vek. Novinkou pod­zi­mu roku 2016 je kni­ha „Bez jabl­ka“, kte­rou můžou dosa­vad­ní onli­ne čte­ná­ři blo­gu Bez jabl­ka koneč­ně „osa­hat“ a pocí­tit na vlast­ní kůži. Oproti nim noví čte­ná­ři se zase můžou nechat strh­nout vlnou smí­chu napo­pr­vé.

Bez jabl­ka mají na svě­do­mí dva čeští (ČEŠTÍ - hurá, hurá!), nyní už vel­mi popu­lár­ní blo­ge­ři – Michelle Losekoot za ženy a Miloš Říha za muže. Ono Bez jabl­ka je prá­vě tako­vé deba­to­vá­ní o vzta­zích mezi žena­mi a muži. Autoři při­spí­va­jí svý­mi názo­ry, vtip­ný­mi his­tor­ka­mi, tref­ný­mi poznám­ka­mi a neza­po­me­nu­tel­ný­mi tra­pa­sy, a tím vytvo­ří vždy obou­stran­ný pří­spě­vek (z pohle­du muže-Miloše i ženy-Michelle) k téma­tům, kte­rá si vybe­rou a před­sta­ví je čte­ná­řům.

A my se tím pádem dozví­me, co se děje v hla­vě mužům, když jsou na pán­ských záchod­cích. Co pro ně zna­me­ná „ješ­tě minut­ka“, kte­rou na ně kři­čí jejich man­žel­ky na chod­bě. Jak muži vidí náku­py a sezná­me­ní s budou­cím tchá­nem a tchýní? Proč se ženy bojí kou­pa­lišť? Jaké pro­blémy doká­že způ­so­bit naku­po­vá­ní, stě­ho­vá­ní, nebo řeše­ní kom­pro­mi­sů? Co si mys­lí ženy o prv­ním ran­de, a proč je pro ně tak důle­ži­té? Na co mys­lí­me, co chce­me sly­šet a proč dělá­me někdy napros­to nepo­cho­pi­tel­né věci? Proč si ženy při­pa­da­jí neu­stá­le tlus­té, i když jsou hube­né? A proč strá­ví rok živo­ta zírá­ním do zrca­dla?

Jestli vám jsou tyto otáz­ky sym­pa­tic­ké, téma­ta mezi­lid­ských vzta­hů vám nejsou cizí a pře­de­vším chce­te poznat blí­že ten kou­zel­ný vztah mezi mužem a ženou ali­as čes­kých tři­cát­ní­ků dneš­ní doby, kte­ré­mu ale stej­ně asi nikdo nikdy úpl­ně nepo­ro­zu­mí, tak hurá do čet­by! Budete se řeh­tat smí­chy, bude­te se ucu­lo­vat a bude se vám chtít vykři­čet do svě­ta: „to je sva­tá prav­da!“ nebo „takhle to oprav­du je!!!“ a samo­zřej­mě kni­hu dopo­ru­čí­te všem oko­lo. Ale proč by ne? Jde o nej­zá­bav­něj­ší a nejčti­věj­ší blog v kniž­ní podo­bě, jaký jsem kdy měla tu čest si pře­číst. Smích, iro­nii a skry­tý humor lze nalézt v kaž­dé větě a tak po vět­ši­nu kni­hy nebu­de­te dělat více méně nic jiné­ho, než se neu­stá­le usmí­vat.

Na dru­hou stra­nu se jed­ná „pou­ze“ o odde­cho­vé čte­ní, u kte­ré­ho vypne­te a skvě­le se odre­a­gu­je­te. Nemůžete oče­ká­vat nic víc, než sal­vy smí­chu, poza­sta­ve­ní se nad ztřeš­tě­nost­mi moder­ní doby, bádá­ní nad cho­vá­ním mužů a žen. Stejně tak se může­te těšit i na detail­ní zkou­má­ní vzta­hů a změn v pra­vi­dlech spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní v čes­ké spo­leč­nos­ti. Díky prak­tic­ky žád­né nava­zu­jí­cí dějo­vé linii, vydá­ní v měk­ké vaz­bě, kte­rá sko­ro nic nevá­ží a leh­kos­ti, s jakou je kni­ha napsá­na, je Bez jabl­ka pří­mo stvo­ře­né pro krá­ce­ní času v doprav­ních pro­střed­cích či v čekár­nách.

Miloš i Michelle žen­skou a muž­skou logi­ku a jejich myš­len­ko­vé pocho­dy vystih­li napros­to bra­vur­ně a já jsem se při čte­ní oprav­du moc bavi­la a uží­va­la si ho plný­mi douš­ky. Nesmím opo­me­nout zmí­nit ani skvě­lou prá­ci ilu­strá­tor­ky Barbory Balgové, kte­rá má na Bez jabl­ka také vel­ký kus své prá­ce, a to krás­né a tref­né ilu­stra­ce, kte­ré feje­to­nům dodá­va­jí pomy­sl­nou třeš­nič­ku na dor­tu.

A úpl­ně na závěr už jen dodám, že po kni­ze by roz­hod­ně měli bez váhá­ní sáh­nout hned ti, kte­rým se zalí­bi­lo „Kafe a cigár­ko“ od Marie Doležalové, a nebo „P.S.“ od Aňi Geislerové, jeli­kož se jed­ná o kni­hy vytvo­ře­né v podob­ném duchu a také vychá­ze­jí pře­váž­ně z blo­go­vé­ho zákla­du. Ale já si pev­ně sto­jím za tím, že Bez jabl­ka musí nadchnout úpl­ně kaž­dé­ho, kdo má ale­spoň kra­pet smys­lu pro humor a chce se zasmát a oddech­nout si.


 • Autor:Miloš Říha, Michaela Losekoot, Barbora Balgová
 • Žánr:humor, čes­ká pró­za
 • Nakladatelstvi:MOTTO
 • Datum vydá­ní:10.10.2016

Knihu si kup­te na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • #1974: Stínka - 75 %9. května 2019 #1974: Stínka - 75 % Stínka (Schattenspringer)Vydalo nakladatelství Portál v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Schattenspringer" v roce 2014. České vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně […] Posted in Recenze komiksů
 • Takhle vypadal Johnny Silverhand na začátku svého vývoje....26. ledna 2021 Takhle vypadal Johnny Silverhand na začátku svého vývoje.... Takhle vypadal Johnny Silverhand na začátku svého vývoje. Grafička Lea Leonowicz z CD Projektu RED zveřejnila prvotní koncepce.+3 Posted in Krátké herní aktuality
 • Altaïr komiks – #01827. října 2016 Altaïr komiks – #018 Posted in Komiks
 • Ženy sobě | Bridesmaids [45%]15. srpna 2011 Ženy sobě | Bridesmaids [45%] http://www.csfd.cz/film/280389-zeny-sobe/ KomedieUSA, 2011, 125 minRežie: Paul FeigHudba: Michael AndrewsHrají: Rose Byrne, Maya Rudolph, Kristen […] Posted in Filmové recenze
 • Alien (1979)2. srpna 2016 Alien (1979)  Ve vesmíru se začala psát legenda! Vesmírná loď Nostromo a její posádka budou muset čelit nebezpečnému Vetřelci, který s nimi rozhodně nebude jednat v rukavičkách. Za zvuku […] Posted in Horory
 • Hvězdná pěchota22. ledna 2005 Hvězdná pěchota Kvalitní sci-fi od samotného Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Tento film vznikl už hodně, hodně dávno. Přesto se k němu pořád rád vracím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvěma […] Posted in Filmové recenze
 • Titulky k Vienna Blood S01E03 - The Lost Child15. prosince 2019 Titulky k Vienna Blood S01E03 - The Lost Child V posledním díle první série půjdou Oskar s Maxem po stopě kultu s dlouhodobou tradicí na vojenské škole, kam shodou okolností chodí i Maxův synovec Daniel. A Oskar se bude muset poprat se […] Posted in Titulky
 • Zombie terror (1997)25. prosince 2011 Zombie terror (1997) Na maďarském hřbitově je mladá dívka napadena hladovým zombie. Pomalu, ale jistě se začíná i maďarská produkce drát na povrch hororového světa. Naši skoro východní sousedé mají z tímto […] Posted in Horory
 • Eraserhead (1977)2. února 2014 Eraserhead (1977) David Lynch svým kouskem skutečně vygumoval nejedno diváka a to se mi líbí. Henry je podivín žijící samotářským životem v malém bytě. Většinu dne se jen tak potuluje a nemá […] Posted in Horory
 • Hallowed Ground (2007)4. ledna 2014 Hallowed Ground (2007) Její příjezd byl přeurčen, aneb další kukuřičné pole, strašák a fanatičtí vidláci… Liz je nucena kvůli poruše svého auta sjet z hlavní silnice a zastavit v malém […] Posted in Horory

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97247 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71796 KB. | 28.02.2024 - 07:09:50