Kritiky.cz > Recenze knih > Dvorní zahradnice - Jarní sen-1.díl

Dvorní zahradnice - Jarní sen-1.díl

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi rodin­né ságy? Milujete vůni šeří­ků a nád­her­né bar­vy rodo­den­dro­nů? Pokud ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Dvorní zahrad­ni­ce, jejíž autor­kou je Rena Rosenthal. 

Marleena má tatín­ka, kte­rý pra­cu­je v Dvorním zahrad­nic­tví. Ona se od něj vše učí, prá­ce s kvě­ti­na­mi ji baví. Tatínek ale one­moc­ní a zemře. Marleena zůstá­vá se svou mamin­kou, kte­rá je tak­též nemoc­ná. Musí tedy cho­dit pra­co­vat do hote­lu jako pokoj­ská. Práce je těž­ká a nároč­ná. Jednoho dne ji obtě­žu­je jeden host. Marleena se roz­hod­ne a z hote­lu odchá­zí. Uchází  se o mís­to zahrad­ni­ce v Dvorním zahrad­nic­tví. Ti ale bohu­žel ženy nechtě­jí. Ona si tedy ostří­há své krás­né vla­sy, oble­če se do pán­ské­ho oble­če­ní a během chví­le se z ní stá­vá Marten, na prv­ní pohled sotva pat­nác­ti­le­tý chla­pec. Jde se tedy uchá­zet o mís­to a pro­to­že je muž, mís­to zís­ká­vá. Láska k šeří­kům a nád­her­ným voňa­vým rodo­den­dro­nům ji pro­vá­zí už od dět­ství, ledasco se od své­ho otce nau­či­la. Ženy v té době nejsou při­jí­ma­ny na tyto pozi­ce, pou­ze na pomoc­né prá­ce. Začátky v Dvorním zahrad­nic­tví nejsou jed­no­du­ché. Děj zamí­cha­jí brat­ři Konstantin a Julius, kte­ří se vra­cí do své­ho rod­né­ho domu. Dokáže Marleena své přestro­je­ní uta­jit? Vyjde naje­vo, kde je vlast­ně mla­dík Marten? Tak  to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Kvůli své­mu snu muse­la zapřít sebe samu. Román o lás­ce ke kvě­ti­nám, o obrov­ském sebeza­pře­ní, rodin­ném pou­tu a nejen to. Román o vel­mi sil­né ženě, kte­rá jde tvr­dě za svým cílem a to stát se zahrad­ni­cí.

Kniha má 58 kapi­tol, cel­kem 488, na začát­ku je pro­log, na kon­ci je uve­den doslov, his­to­ric­ké poza­dí romá­nu, seznam osob, kte­ré se v romá­nu vysky­tu­jí. Dále také glosář slov, kte­ré jsou v romá­nu a pomo­hou vám k lep­ší­mu pocho­pe­ní tex­tu. Autorka neo­po­mně­la také infor­ma­ce o šeří­ku, bota­nic­ké názvy růz­ných rost­lin i recep­ty na šeří­ko­vý olej, cukr či šeří­ko­vou kůru.

Román se mně moc líbil. Četl se vel­mi dob­ře. Není zde uve­de­no vel­ké množ­ství postav, tím pádem nemá­te pro­blém s pocho­pe­ním děje. Autorka pou­ka­zo­va­la na utla­čo­vá­ní žen, jejich prá­va na vzdě­lá­ní a prá­ci. Román je fik­tiv­ní, ale zalo­žen na sku­teč­ných udá­los­tech a fak­tech. Autorka pochá­zí ze zahrad­nic­ké rodi­ny a vyrost­la v mís­tech Oldenburk, kde se ode­hrá­vá děj romá­nu. Doporučím ho všem, co mají rádi rodin­né ságy, ale i těm, co milu­jí rodo­den­dro­ny, tak jako já. Už se moc těším na pokra­čo­vá­ní této rodin­né ságy.

Ukázka z kni­hy:

Julius svraš­til čelo, došel k vaně a sáhl do vody. Určitě muse­la být jen vlaž­ná, jeli­kož slu­žeb­ná do škop­ka nali­la vše­ho všu­dy něja­ké tři hrn­ce tep­lé vody na deset stu­de­ných.

Zmateně na ni pohlé­dl.

„Já se zkrát­ka v živo­tě nekou­pal v tep­lé vodě,“ vysvět­li­la poprav­dě, ale Julius se napá­lit nene­chal.

Vykročil k ní. „Martene, já vím, že jsem tvůj nad­ří­ze­ný a tohle je.. nezvyk­lá situace..Ale nemu­síš se sty­dět! Na cestách bylo úpl­ně běž­né, že se všich­ni muži pře­vlé­ka­li v jed­nom sta­nu. Provedeme to rych­le a už o tom nebu­de­me nikdy mlu­vit.“

Chtěl sáh­nout po lemu její koši­le. Marleena zdě­še­ně usko­či­la.

„Ne,“ zavýsk­la už zase až moc vyso­ko. Teď už se tím hla­sem muse­la zaru­če­ně pro­zra­dit.

Ale on si toho nevši­ml.

„Nemáš se čeho bát,“ řekl s poba­ve­ným úsmě­vem na rtech.

„Prosím, já..“ kvík­la.

A teď se při té smů­le ješ­tě ote­vře­ly dve­ře.

Marleena se mod­li­la, aby to neby­la Rozálie nebo ješ­tě hůř -Alexander. Ale ten­to­krát měla štěs­tí. Do míst­nos­ti vstou­pil Konstantin a hle­děl na tu podiv­nou scén­ku, kte­rá se před ním ode­hrá­va­la.

 

Několik slov o autor­ce:

Rena Rosenthal trá­vi­la jako dítě kaž­dou vol­nou minu­tu v zahrad­ní škol­ce svých rodi­čů. Tu, v malém měs­tě neda­le­ko Oldenburku, nyní vede její sest­ra. Rena sama napo­sle­dy pra­co­va­la jako kniž­ní redak­tor­ka sou­běž­ně však zača­la vydá­vat své pří­běhy ve vlast­ním nakla­da­tel­ství (pod pseu­do­ny­mem Serena Avanlea). Láska ke kvě­ti­nám u ní ovšem pře­tr­va­la a ona si poměr­ně záhy uvě­do­mi­la, že její prv­ní rodin­ná sága by měla být voňa­vých šeří­cích a skvost­ných rodo­den­dro­nech.

Autorka: Rena Rosenthal

Přeložila: Zdeňka Březinová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Série: Dvorní zahrad­ni­ce

Vydáno: Ikar, ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group a.s, Praha, 2022

Počet stran: 488

Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4961-1

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38567 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71592 KB. | 23.06.2024 - 07:33:15