Kritiky.cz >

Far Cry 6 oznamuje víkend zdarma, crossover Stranger Things

Na Far Cry 6 je víkend zdar­ma, kte­rý pro­bí­há od 24. do 27. břez­na na kon­zo­lích Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 a PC pro­střed­nic­tvím Epic Games Store a Ubisoft Store. Tato hra... Read more »

Star Wars od Ubisoft/Massive Entertainment má být...

Star Wars od Ubisoft/Massive Entertainment má být prů­kop­nic­kým titu­lem, kte­rý je stá­le ješ­tě dale­ko, pro­hlá­sil šéf spo­leč­nos­ti Ubisoft Yves Guillemot. Read more »

Ubisoft odkládá Prince of Persia: Sands of Time Remake na...

Ubisoft odklá­dá Prince of Persia: Sands of Time Remake na neu­r­či­to. Vývojáři z Ubisoft Mumbai a Ubisoft Pune chtě­jí doru­čit rema­ke, kte­rý respek­tu­je své koře­ny, ale záro­veň chce být moder­ní. Read more »

Google si po Amazonu také vylámal zuby a končí s vývojem...

Google si po Amazonu také vylá­mal zuby a kon­čí s vývo­jem her. Spolu s pobočka­mi v Montrealu a Los Angeles odchá­zí 150 lidí, včet­ně pro­du­cent­ky Jade Raymond, kte­rá se podí­le­la na znač­kách Assassin’s Creed pro... Read more »

Rainbow Six Quarantine nevyjde 21. 3. 2021. Datum uváděl...

Rainbow Six Quarantine nevy­jde 21. 3. 2021. Datum uvá­děl Ubisoft Connect, ale dle mluv­čí­ho fran­couz­ské­ho gigan­ta šlo o chy­bu. Ubisoft titul plá­nu­je vydat od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022. Read more »

Outdoorová akce Riders Republic nakonec nevyjde 25. 2. 2021,...

Outdoorová akce Riders Republic nako­nec nevy­jde 25. 2. 2021, ale někdy ke kon­ci roku. Vývojáři z Ubisoft Annecy dle své­ho vyjá­d­ře­ní nechtě­jí ris­ko­vat špat­nou kva­li­tu hry. Read more »

Prince of Persia: The Sands of Time se dost možná podívá...

Prince of Persia: The Sands of Time se dost mož­ná podí­vá také na Nintendo Switch. Ubisoft to nazna­ču­je ve svém ame­ric­kém Ubisoft Store, kde je mezi plat­for­ma­mi také Nintendo... Read more »

Prince of Persia: The Sands of Time Remake se odkládá z 21. 1....

Prince of Persia: The Sands of Time Remake se odklá­dá z 21. 1. 2021 na 18. 3. 2021. Ubisoft prý chce napl­nit oče­ká­vá­ní fanouš­ků. Read more »

Ubisoft odložil Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine a Avatar....

Ubisoft odlo­žil Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine a Avatar. Očekávaný Far Cry 6, kte­rý měl vyjít 18. úno­ra nad­chá­ze­jí­cí­ho roku byl fran­couz­skou spo­leč­nos­tí odsu­nut na nespe­ci­fi­ko­va­né datum někdy ve fiskál­ním... Read more »

Ubisoft představil službu Ubisoft Connect, která propojí...

Ubisoft před­sta­vil služ­bu Ubisoft Connect, kte­rá pro­po­jí Uplay a Ubisoft Club a umož­ní pře­ne­se­ní ulo­že­ných pozic mezi jed­not­li­vý­mi ver­ze­mi her. Ubisoft Connect odstar­tu­je 29. 10. a bude pod­po­ro­vat všech­ny plat­for­my od PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox... Read more »

Splinter Cell VR a Assassin’s Creed VR budou dnes...

Splinter Cell VR a Assassin’s Creed VR budou dnes před­sta­ve­ni na pre­zen­ta­ci Facebook Connect. Oba titu­ly jsou vyví­je­ny stu­di­em Red Storm Entertainment (Far Cry 3-4, The Division 1-2) kte­ré­mu pomá­ha­jí... Read more »

Za změnou názvu Gods & Monsters na Immortals Fenyx Rising...

Za změ­nou názvu Gods & Monsters na Immortals Fenyx Rising může prav­dě­po­dob­ně z čás­ti Monster Energy, se kte­rým se Ubisoft na začát­ku led­na dostal do spo­ru, kte­rý i nadá­le mimosoud­ně pro­bí­há. Read more »

Za sledování dnešní prezentace Ubisoft Forward, která...

Za sle­do­vá­ní dneš­ní pre­zen­ta­ce Ubisoft Forward, kte­rá začí­ná ve 21:00 vám budou padat drops do her - troj­ná­sob­ný XP boost do For Honor, skin na obu­šek do Hyper Scape,... Read more »

Máme to černé na bílém, PS5 nebude kompatibilní s PS1, PS2...

Máme to čer­né na bílém, PS5 nebu­de kom­pa­ti­bil­ní s PS1, PS2 a PS3. Až do nedáv­na pano­va­la v hrá­čích jis­tá nadě­je, že si sta­ré kous­ky z minu­lých kon­zo­lí zahra­je­me i na PlayStation 5 ale fran­couz­ská... Read more »
Stránka načtena za 2,61840 s | počet dotazů: 205 | paměť: 47771 KB. | 25.02.2024 - 18:45:34