Kritiky.cz > Recenze knih > Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

ObrazyZeZivota
ObrazyZeZivota
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Novela o hle­dá­ní vlast­ní rodi­ny a urči­té­ho dru­hu záze­mí se stá­le se opa­ku­jí­cím moti­vem umí­rá­ní blíz­ké oso­by.

Kniha vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní hrdin­ky, kte­rá vzpo­mí­ná zejmé­na na dobu, kdy jez­di­la za svou umí­ra­jí­cí mat­kou do nemoc­ni­ce. Zároveň se zde pro­lí­ná rovi­na její­ho sou­čas­né­ho živo­ta, kdy je spo­ko­je­ná s novým part­ne­rem i cel­ko­vě se svým živo­tem. Již na samot­ném začát­ku se čte­nář dozví­dá, že hlav­ní posta­va v sou­čas­nos­ti pra­cu­je jako zdra­vot­ní sest­ra, ovšem v době, kdy se potý­ka­la s neu­stá­lým ces­to­vá­ním do jiné­ho stá­tu kvů­li pra­vi­del­ným návště­vám své mat­ky, tomu tak neby­lo. Ačkoliv pro­ží­va­la slo­ži­té obdo­bí roz­cho­du s pří­te­lem, popi­su­je tyto udá­los­ti prag­ma­tic­ky a tak nějak s odstu­pem. Zamýšlí se nad tím, jak se vyrov­nat s umí­rá­ním, když se s ním člo­věk ješ­tě nikdy nese­tkal a jak ruti­na všed­ní­ho živo­ta pomá­há se smí­ře­ním se s tím­to nepří­jem­ným fak­tem.

Hlavním téma­tem této kni­hy je jed­no­znač­ně rodi­na. Autorka si opa­ko­va­ně kla­de otáz­ku, co to vlast­ně zna­me­ná být sou­čás­tí něja­ké rodi­ny a zda je mož­né zce­la sply­nout se záze­mím něko­ho jiné­ho, když vlast­ní pří­buz­ní jsou buď mrt­ví, nebo pří­liš vzdá­le­ní. Celý text je sil­ně pro­stou­pen tou­hou po pří­bu­zen­ské spří­z­ně­nos­ti. Fakt, že hlav­ní posta­va popi­su­je svůj vztah se svou mat­kou jako poměr­ně chlad­ný až odmí­ta­vý, umoc­ňu­je pocit čte­ná­ře, že oso­ba, o kte­ré čte, ve sku­teč­nos­ti nechce nic jiné­ho než vře­lé při­je­tí od něko­ho blíz­ké­ho. Patrné je to mimo jiné ve chví­li, kdy popi­su­je foto­gra­fie na led­nič­ce rodi­čů své­ho nyněj­ší­ho part­ne­ra. Přistihne se, jak svým způ­so­bem závi­dí jeho sestře, že jejich spo­leč­ná foto­gra­fie tam bude viset bez ohle­du na okol­nos­ti či udá­los­ti v jejich živo­tech. Oproti tomu si uvě­do­mu­je, že foto­gra­fie jí a její­ho pří­te­le tam za před­po­kla­du roz­cho­du už v budouc­nu při­pev­ně­ná nebu­de.

Celý text je vyprá­věn v Ich for­mě a z osob­ní per­spek­ti­vy. Plynulost tex­tu tro­chu naru­šu­je neu­stá­lé opa­ko­vá­ní stej­ných infor­ma­cí, což sice evo­ku­je ve čte­ná­ři pocit auten­ti­ci­ty tex­tu a urči­tý při­ro­ze­ný tok myš­le­nek, nicmé­ně v někte­rých pasá­žích to půso­bí spí­še ruši­vě. Dějová lin­ka není nijak výraz­ně roz­vět­ve­ná. To ovšem vzhle­dem k roz­sa­hu a typu tex­tu není vůbec na ško­du. Čtenář má díky tomu jed­no­du­še lep­ší mož­nost nahléd­nout do úvah a obav hlav­ní posta­vy, kte­rá vzpo­mí­ná na kom­pli­ko­va­né obdo­bí své­ho živo­ta. Minulost s pří­tom­nos­tí se při­tom pro­lí­ná ply­nu­le a bez jakých­ko­liv ruši­vých ele­men­tů.

Tato kni­ha před­klá­dá čte­ná­ři zce­la jiný a sko­ro až prak­tic­ký pohled na udá­los­ti, jež by pro mno­hé byly nepře­ko­na­tel­né. Skoro až absen­ce sen­ti­men­tu v závaž­ných chví­lích nutí k zamyš­le­ní nad při­ro­ze­ným a neu­stá­lým tokem lid­ské­ho živo­ta, kte­rý jed­no­du­še musí jít dál bez ohle­du na okol­nos­ti.


  • Autor:Světlana Žuchová
  • Žánr:novela, čte­ní pro ženy
  • Nakladatelstvi:MOTTO
  • Datum vydá­ní: 08.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61617 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69460 KB. | 06.12.2023 - 04:33:52