Kritiky.cz > Recenze knih > Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

ObrazyZeZivota
ObrazyZeZivota
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Novela o hle­dá­ní vlast­ní rodi­ny a urči­té­ho dru­hu záze­mí se stá­le se opa­ku­jí­cím moti­vem umí­rá­ní blíz­ké oso­by.

Kniha vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní hrdin­ky, kte­rá vzpo­mí­ná zejmé­na na dobu, kdy jez­di­la za svou umí­ra­jí­cí mat­kou do nemoc­ni­ce. Zároveň se zde pro­lí­ná rovi­na její­ho sou­čas­né­ho živo­ta, kdy je spo­ko­je­ná s novým part­ne­rem i cel­ko­vě se svým živo­tem. Již na samot­ném začát­ku se čte­nář dozví­dá, že hlav­ní posta­va v sou­čas­nos­ti pra­cu­je jako zdra­vot­ní sest­ra, ovšem v době, kdy se potý­ka­la s neu­stá­lým ces­to­vá­ním do jiné­ho stá­tu kvů­li pra­vi­del­ným návště­vám své mat­ky, tomu tak neby­lo. Ačkoliv pro­ží­va­la slo­ži­té obdo­bí roz­cho­du s pří­te­lem, popi­su­je tyto udá­los­ti prag­ma­tic­ky a tak nějak s odstu­pem. Zamýšlí se nad tím, jak se vyrov­nat s umí­rá­ním, když se s ním člo­věk ješ­tě nikdy nese­tkal a jak ruti­na všed­ní­ho živo­ta pomá­há se smí­ře­ním se s tím­to nepří­jem­ným fak­tem.

Hlavním téma­tem této kni­hy je jed­no­znač­ně rodi­na. Autorka si opa­ko­va­ně kla­de otáz­ku, co to vlast­ně zna­me­ná být sou­čás­tí něja­ké rodi­ny a zda je mož­né zce­la sply­nout se záze­mím něko­ho jiné­ho, když vlast­ní pří­buz­ní jsou buď mrt­ví, nebo pří­liš vzdá­le­ní. Celý text je sil­ně pro­stou­pen tou­hou po pří­bu­zen­ské spří­z­ně­nos­ti. Fakt, že hlav­ní posta­va popi­su­je svůj vztah se svou mat­kou jako poměr­ně chlad­ný až odmí­ta­vý, umoc­ňu­je pocit čte­ná­ře, že oso­ba, o kte­ré čte, ve sku­teč­nos­ti nechce nic jiné­ho než vře­lé při­je­tí od něko­ho blíz­ké­ho. Patrné je to mimo jiné ve chví­li, kdy popi­su­je foto­gra­fie na led­nič­ce rodi­čů své­ho nyněj­ší­ho part­ne­ra. Přistihne se, jak svým způ­so­bem závi­dí jeho sestře, že jejich spo­leč­ná foto­gra­fie tam bude viset bez ohle­du na okol­nos­ti či udá­los­ti v jejich živo­tech. Oproti tomu si uvě­do­mu­je, že foto­gra­fie jí a její­ho pří­te­le tam za před­po­kla­du roz­cho­du už v budouc­nu při­pev­ně­ná nebu­de.

Celý text je vyprá­věn v Ich for­mě a z osob­ní per­spek­ti­vy. Plynulost tex­tu tro­chu naru­šu­je neu­stá­lé opa­ko­vá­ní stej­ných infor­ma­cí, což sice evo­ku­je ve čte­ná­ři pocit auten­ti­ci­ty tex­tu a urči­tý při­ro­ze­ný tok myš­le­nek, nicmé­ně v někte­rých pasá­žích to půso­bí spí­še ruši­vě. Dějová lin­ka není nijak výraz­ně roz­vět­ve­ná. To ovšem vzhle­dem k roz­sa­hu a typu tex­tu není vůbec na ško­du. Čtenář má díky tomu jed­no­du­še lep­ší mož­nost nahléd­nout do úvah a obav hlav­ní posta­vy, kte­rá vzpo­mí­ná na kom­pli­ko­va­né obdo­bí své­ho živo­ta. Minulost s pří­tom­nos­tí se při­tom pro­lí­ná ply­nu­le a bez jakých­ko­liv ruši­vých ele­men­tů.

Tato kni­ha před­klá­dá čte­ná­ři zce­la jiný a sko­ro až prak­tic­ký pohled na udá­los­ti, jež by pro mno­hé byly nepře­ko­na­tel­né. Skoro až absen­ce sen­ti­men­tu v závaž­ných chví­lích nutí k zamyš­le­ní nad při­ro­ze­ným a neu­stá­lým tokem lid­ské­ho živo­ta, kte­rý jed­no­du­še musí jít dál bez ohle­du na okol­nos­ti.


 • Autor:Světlana Žuchová
 • Žánr:novela, čte­ní pro ženy
 • Nakladatelstvi:MOTTO
 • Datum vydá­ní: 08.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider's Web12. listopadu 2018 Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider's Web Lisbeth Salander je zpět. Špičková hackerka, která při svém posledním dobrodružství odhalila celosvětovou konspiraci se svojí biologickou rodinou v čele, se dočkala třetího zpracování. […] Posted in Filmové recenze
 • Kurýr: Restart | Transporter Refueled [40%]3. září 2015 Kurýr: Restart | Transporter Refueled [40%] Když se před lety sportovec Jason Statham rozhodl po několika hudebních videoklipech také vyzkoušet seriozní herectví, dopomohl mu k herecké kariéře režisér Guy Ritchie dvojicí svých […] Posted in Filmové recenze
 • Motolkomix a Zkazky 1 - Podobnost oborů7. září 2021 Motolkomix a Zkazky 1 - Podobnost oborů Posted in Komiks
 • Personalizace23. srpna 2002 Personalizace Co Vám přinese Personalizace na tomto serveru? Posílání imformací o nových článcích na tomto serveru. možnosti vytvořit si vlastní pomocné menu podle vlastních představ Možnost […] Posted in Novinky na webu
 • Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost10. září 2010 Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost Ambiciózní scenárista a režisér Robert Sedláček střídá úspěšně filmové žánry. Po debutovém psychologickém thrilleru Pravidla lži loni divákům představil komediálně laděné Muže v říji a […] Posted in Filmové recenze
 • La Boh?me9. srpna 2007 La Boh?me Jedna z nejznámějších oper G. Pucciniho La Bohéme vstupuje do kin díky odvážnému rumunskému režisérovi Robertu Dornhelmovi. Jde o nejhranější operu na světě, […] Posted in Recenze
 • Premiantka (Miller’s Girl) – Recenze – 30 %1. února 2024 Premiantka (Miller’s Girl) – Recenze – 30 % Americký film Premiantka je režijním a scenáristickým debutem filmařky Jade Halley Bartlett, jenž vypráví o osmnáctileté středoškolačce jménem Cairo Sweet (Jenna Ortega), která začne […] Posted in Filmové recenze
 • Long Time Dead (2002)19. srpna 2012 Long Time Dead (2002) Za žádnou cenu nesmíte sundat prst z této sklenice, jinak se vyvolaný duch nebude moci vrátit tam odkud přišel! Liam, Rob, Webster, Stella a Joe jsou znudění studenti, kteří spolu […] Posted in Horory
 • Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %2. dubna 2017 Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 % Pohádková kniha Ustrašené kotě je další z titulů od známé anglické spisovatelky Holly Webb, která se specializuje na tento žánr a vždy vypráví příběh, kde je hlavním hrdinou zvířátko. […] Posted in Recenze knih
 • Grizzly Park (2008)17. prosince 2012 Grizzly Park (2008) Osm mladých lidí vyráží do Grizzly Parku odpracovat veřejně prospěšné práce. Do parku, ve kterém již údajně několik let žádný medvěd nežije. Brzy však na vlastní kůži poznají, jakou […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,16766 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71531 KB. | 23.06.2024 - 07:17:03