Kritiky.cz > Recenze knih > Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!

Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!

sex jako cesta k bohu obalka web
sex jako cesta k bohu obalka web
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miluju kni­hy, kte­ré mohu zařa­dit od jed­no­ho auto­ra někam. Mezi dvě růz­né. A Sex jako ces­ta k Bohu je pro mě posta­ve­na bez dis­ku­zí mezi Cestu váš­ně (kte­rou jsem pova­žo­va­la za stráááš­nou spros­ťár­nu) a všech­ny ty ostat­ní něž­né a heb­ké kni­hy, kte­ré ten­to autor napsal. Je to kni­ha, ve kte­ré si tedy počte ONA i ON. Pánové tam pocho­pí psy­chi­ku a ener­ge­tic­ké a dušev­ní smě­řo­vá­ní ženy, ženy zase pocho­pí, jak fun­gu­je muž. Je to tako­vý návod, kte­rý, upo­zor­ňu­ju, není vždy pří­jem­ným čte­ním. Autor se totiž hod­ně věnu­je mužům, kte­ří nechtě­jí, nejsou, nema­jí zájem o to žít hlub­ší život. A trist­ní obraz muž­ské­ho­men­stru­a­ce  poje­tí svě­ta, kon­zu­ma­ce žen a svě­ta, je potom pro kaž­dou ženu boles­ti­vým čte­ním. Na dru­hou stra­nu – to, co popi­su­je David Deida v ukáz­kách na  začát­ku kaž­dé kapi­to­ly, je roz­hod­ně milým heb­kým a roman­tic­kým, a veli­ce ero­tic­kým čte­ním, kte­ré roz­hod­ně není limo­ná­da.

Je to mož­né!

A rozkoš­ně se nad tím usmě­je kaž­dý, kdo něco tako­vé­ho někdy zažil. Ženy, a také muži… a čest těm mužům, kte­ří to doká­za­li, kte­rým se to poštěs­ti­lo, nebo kte­ří sami na sobě tak tvr­dě zapra­co­va­li, že se dosta­li až do těch­to výšin. A mohou tedy pou­žít sex jako ces­tu k Bohu.

„Většina mužů sná­ší pocit věč­né nespo­ko­je­nos­ti a při­tom čeká na den, kdy se všech­no změ­ní. Tahle muž­ská lenost – odklá­dá­ní plné pří­tom­nos­ti a nej­hlub­ší­ho daru daro­vá­ní vaše­ho daru na budouc­nost – je pro žen­ství nesne­si­tel­ná.

Vaše part­ner­ka trpí, když něco odklá­dá­te, i když mezi­tím usi­lov­ně pra­cu­je­te na tom, abys­te toho „dosáh­li“. Intuitivně ví, že není čeho dosa­ho­vat. Jestliže nejste pří­tomní teď, jestli­že umoc­ňu­je­te  nedo­sta­tek hloub­ky, jak to pod­po­ří vaši schop­nost být ješ­tě víc pří­tom­ný v budouc­nos­ti?

I kdy­by na vás čeka­la spous­ta prá­ce, pra­vý růst zna­me­ná roz­ví­jet schop­nost zůstat svo­bod­ný a pří­tom­ný upro­střed čin­nos­ti, nejen když je hoto­vá. Soustředění je v pořád­ku: nepruž­né zhrou­ce­ní lás­ky – když se cho­vá­te jako pito­mec, dokud prá­ce nebu­de hoto­vá – ale v pořád­ku není.“

A tak bych mož­ná řek­la, že kni­ha je o tom, co ženy chtě­jí, a proč se muži cho­va­jí jako pitom­ci.

Laskavější čte­nář pro­mi­ne občas­né vul­gár­ní výra­zy, nebo chví­le­mi necit­li­vě poda­ná fak­ta, ale při dru­hém čte­ní už pocho­pí­te zámě­ry, se kte­rý­mi autor takhle šoko­val. On to tím zdů­raz­ňo­val! A urči­tě je to kni­ha, kte­rou je dob­ré si pře­číst ješ­tě jed­nou. Nedat na prv­ní dojem, kte­rý se může odví­jet od toho, v jakém jste roz­po­lo­že­ní. A my dámy, máme roz­po­lo­že­ní čas­to v prů­bě­hu měsí­ce dia­me­t­rál­ně jiná… jinak vás to oslo­ví v době ovu­la­ce, jinak v době men­stru­a­ce. No ano, pro­miň­te mi tu syro­vost, asi mne stá­le ješ­tě ovliv­ňu­je tohle neo­by­čej­né a stá­le ješ­tě revo­luč­ní dílo Davida Deidy.

Je to autor, kte­rý je čas­to cito­va­ný v jiných kni­hách, někte­ří si jeho dílo dokon­ce vez­mou a pře­pra­cu­jí ho po svém, sami se díva­jí na svět a do své duše po jeho vzo­ru a pře­dá­va­jí tak jeho myš­len­ky dál. Pokud si dob­ře vzpo­mí­nám, jed­ním z nich byl i Mark Owen a jeho kni­ha Pochlap se!, kte­rá z Deidova uče­ní beze zbyt­ku vychá­zí.

A tak je to maz­li­vé čte­ní, stej­ně jako čte­ní tvr­dé. Ale roz­hod­ně vám pomů­že nahléd­nout pod poklič­ku napl­ně­né­ho vzta­hu. A to nejen sexu­ál­ní­ho.

O auto­ro­vi:

David Deida je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­pře­vrat­něj­ších a nej­pro­vo­ka­tiv­něj­ších duchov­ních uči­te­lů sou­čas­nos­ti. Jeho uče­ní a kni­hy o radi­kál­ně prak­tic­ké spi­ri­tu­a­li­tě hlu­bo­ce ovliv­ni­ly směr naše­ho duchov­ní­ho a sexu­ál­ní­ho růstu. Jeho kni­hy byly pře­lo­že­ny do více než pět­a­dva­ce­ti jazy­ků a stá­va­jí se dopo­ru­če­nou lite­ra­tu­rou na uni­ver­zi­tách, worksho­pech a muž­ských i žen­ských sku­pi­nách po celém svě­tě. Jako cen­ný zdroj pro duchov­ní trans­for­ma­ci a posvát­nou sexu­a­li­tu ho citu­je mno­ho dal­ších auto­rů.  Pořádá také své vlast­ní worksho­py zamě­ře­né na pro­bu­ze­ní mys­li, těl i srd­ce. www.deida.info

Mezi jeho před­cho­zí úspěš­né titu­ly pat­ří napří­klad: Cesta pra­vé­ho muže, Cesta nespou­ta­né ženy, Kdy  jde o muže, Intimní sply­nu­tí, Prostá prav­da, Cesta váš­ně.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2016, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88180 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71704 KB. | 18.06.2024 - 11:54:04