Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Transformers - Megan Fox je sexy kočka!

Transformers - Megan Fox je sexy kočka!

Trans
Trans
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Já jsem jich pár měl. A dost dětí z oko­lí mi je závi­dě­lo. Jasně, že je řeč o legen­dár­ních hra­ček Transformers. Moc by mě pře­kva­pi­lo, kdy­by někdo nevě­děl, co Transformers jsou, ale kdy­by se náho­dou někdo tako­vý našel, tak jde o hrač­ky v podo­bě aut, heli­kop­tér, leta­del a podob­ně, kte­ré může­te za pár chvi­lek přesklá­dat v robo­ta. Jednoduchý, ale dob­rý nápad. Tak dob­rý, že jsou Transformers už po mno­ho let vel­kým hitem mezi dal­ší­mi a dal­ší­mi gene­ra­ce­mi dětí.Kromě hra­ček exis­tu­jí i comicsy nebo kres­le­né seri­á­ly, všech­no se znač­kou Transfomers je obvykle hitem. A dvoj­ná­sob­ně to pla­tí pro fil­mo­vou ver­zi. Tu reží­ro­val samot­ný mis­tr bloc­kbus­te­rů Michael Bay a při pře­kva­pi­vě níz­kém roz­počtu 150 mili­o­nů dola­rů (ono to není zase tak málo peněz, ale až uvi­dí­te, co se v Transformers děje, tak si bude­te hod­ně lámat hla­vu nad tím, jak se Bayovi poda­ři­lo vše nato­čit za tako­vou část­ku) vydě­lal film jen v kinech více než 700 mili­o­nů dola­rů.

Upřímně řeče­no jsem před sle­do­vá­ním Transformers pře­mýš­lel, jaký pří­běh asi bude mít titul, kde se robo­ti mění v „káry“. Naštěstí scé­nář se zase netvá­ří až tak váž­ně a nenu­tí vás při­jmout myš­len­ku toho, že vaše sta­rá „ško­dov­ka“ se může v oka­mži­ku změ­nit v dese­ti­me­t­ro­vé­ho mecha­nic­ké­ho mimo­zemš­ťa­na jako daný fakt. Děj o před tisí­ci lety pro­puk­nuvší vál­ce na dale­ké pla­ne­tě, kte­rá se pře­su­nu­la na naši zem je tu spí­še pro­to, aby se na něj moh­lo „nale­pit“ plno skvě­lých a dechbe­rou­cích akč­ních scén.

A že ty se oprav­du poved­ly. Střety Transformers jsou úchvat­né. Roboti boju­jí­cí v uli­cích měs­ta, ale i nad nimi uchvá­tí kaž­dé­ho fanouš­ka pořád­né akce. Několik obrov­ských mys­lí­cích stro­jů boju­je na pěs­ti, pod nimi zma­te­ně pobí­ha­jí civi­lis­té, mezi nimi klič­ku­jí stří­le­jí­cí vojá­ci a nad hla­va­mi pro­lé­tá­va­jí stí­hač­ky, takhle má vypa­dat pořád­ný pop­cor­no­vý biják. Bay s pomo­cí Transformers vytřel všem ostat­ním zrak a uká­zal, co to je bloc­kbus­ter.

Když se zrov­na nestří­lí nebo něco nevy­buchu­je (což se ale děje vět­ši­nu času), nudit se také nebu­de­te. Film je pro­špi­ko­va­ný skvě­lý­mi hláš­ka­mi a pove­de­ným humo­rem. Neproběhne snad minu­ta, aby někte­rý z hlav­ních hrdi­nů neřekl něco, co vás tak­zva­ně „roz­sek­ne“ a vyvo­lá úsměv na obli­če­ji. Jen, abys­te měli před­sta­vu o čem mlu­vím, tak napří­klad se dočká­te scé­ny, kdy mamin­ka vyslý­chá své­ho puber­tál­ní­ho syna (zatím­co dív­ka jeho snů je scho­va­ná kou­sek od nich), proč se zamy­kal v poko­ji a nako­nec ho začne pou­čo­vat o tom, že pokud mastur­bo­val, nemá se za co sty­dět.

Transformers nabí­ze­jí hned něko­lik komic­kých cha­rak­te­rů, kte­ré ovšem nejsou trap­né, ale daří se jím divá­ka sku­teč­ně poba­vit. Hlavním hrdi­nou je mla­dík Sam (Shia LeBeouf), jehož pře­dek už měl s Transformers své doči­ně­ní. Po jeho boku sto­jí jeho spo­lu­žač­ka Mikaela (Megan Fox), kte­rá je z ústřed­ní­ho páru ta „drs­něj­ší“. Nejen oni budou ve stře­du dění, ješ­tě je tu něko­lik důle­ži­tých postav, kte­rým se dosta­ne dosta­tek pro­sto­ru, aniž bys­te měli pocit, že někte­rá z nich je zby­teč­ná. Co se týče Transformers, tak z počát­ku jsem měl strach, že nero­ze­znám, kte­rý je kte­rý, ale jejich zpra­co­vá­ní je nato­lik pove­de­né, že za pár chvil už bude­te vědět, kdo je kdo.

Roboti jsou zpra­co­vá­ni oprav­du na jed­nič­ku. Opravdu jsem se nesta­čil divit, jak Bayovi poved­lo napě­cho­vat film tak skvě­lý­mi tri­ky až po okraj. Některé pro­jek­ty nena­bíd­nout ani polo­vi­nu toho, co Transformers, ale jsou ješ­tě o pár mili­o­nů draž­ší.

Transformers jsou podí­va­nou, jakou bys­te od fil­mu toho­to raže­ní čeka­li. Dostanete monu­men­tál­ní vizu­ál­ní show, kte­rá nešet­ří nejen tri­ky, ale i sym­pa­tic­ký­mi cha­rak­te­ry, hláš­ka­mi a humo­rem. Vše dosta­ne­te ve vrcho­va­tém množ­ství a ani chvil­ku se u sle­do­vá­ní nebu­de­te nudit. Pokud tedy umí­te zapo­jit fan­tasii a sle­do­vat film, kde se doprav­ní pro­střed­ky mění v robo­ty pro vás není pro­blém. Mimochodem, pokra­čo­vá­ní se chys­tá na příští rok.


Podívejte se na hodnocení Transformers na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46993 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71614 KB. | 18.06.2024 - 18:51:41