Kritiky.cz > Recenze knih > Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

108831 350 0 fit
108831 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vypravěč pří­bě­hu se sešel se svým kama­rá­dem Márou na obě­dě v hos­po­dě U dvou koček. Museli spo­lu totiž pro­brat okol­nos­ti odjez­du na vodu, kte­rý se měl usku­teč­nit už dru­hý den. Kromě jich dvou se při­da­jí ješ­tě Karel s Jirkou. Vypravěč podotkne, že to tro­chu při­po­mí­ná kni­hu Tři muži ve člu­nu, kte­rou napsal Jerome Klapka Jerome. Když při­jel vypra­věč domů, tak se hned pus­til do bale­ní, aby to sti­hl všech­no, než při­jde domů man­žel­ka a děti. Docela si libo­val, že opro­ti bale­ní napří­klad na dovo­le­nou s rodi­nou, je tohle oprav­du téměř nic. Chvíli potom, co se vypra­věč při­stě­ho­val ke své ženě, musel si vyslech­nout v uvo­zov­kách zrůd­né vyprá­vě­ní budou­cí tchýně o nesko­na­lých kru­tos­tech v obdo­bí prázd­nin.

Například v Maďarsku chtě­la dětem kou­pit ponož­ky, aby jim neby­lo v noci zima. Neurvalý man­žel to však nesne­sl, vzte­ky odjel a nechal ji táh­nout veš­ke­rá zava­za­dla do kem­pu, kte­rý byl vzdá­len mno­ho kilo­me­t­rů. Byl v němém úža­su po vyprá­vě­ní o tom, jak její man­žel jed­nou po hor­ské túře v Alpách, sebral na ces­tě kal­cit, zaho­dil batoh a ona muse­la pro něj sestu­po­vat dvě hodi­ny a na hor­skou cha­tu dora­zi­la až za tmy. Ještě se toho sta­lo mno­hem více, avšak při­znal si pro sebe, že když on měl jet na prv­ní spo­leč­nou dovo­le­nou se svou ženou, byl podob­né­ho raže­ní, jako jeho tchán.

Tak při­šel čas, kdy se páno­vé měli vydat na svo­ji dob­ro­druž­nou ces­tu. Vypravěč se cel­kem bavil tím, že Jirka je tepr­ve před Táborem - byl ve vla­ku. Uznal, že nej­poz­dě­ji za hodi­nu by měl být ve Vlkově. Ostatní dva se roz­hod­li, že počka­jí ješ­tě chvil­ku a pak ho vyzved­nou po ces­tě. Když se to odsou­hla­si­lo, tak si vyra­zi­li na kuku­ři­ci, pro­bra­li něco o Karlovu pod­ni­ká­ní a pak se vyda­li zpát­ky na zastáv­ku. Tam se po chví­li při­ří­til vlak do Třeboně, z něhož vystou­pi­la mla­dá bru­net­ka, i když na vypra­vě­čův vkus plná.

Jirka však nekou­kal nale­vo ani napra­vo a hned se za dámou hrnul, aby ji neztra­til z dohle­du. Mára na něj kři­čel, kam jde, avšak ten ho minul bez povšim­nu­tí a dál šel za sleč­nou. Vypravěč podotkl, že kdy­by ho člo­věk neznal, tak by se řeklo, že to posled­ní, o co sto­jí, je se setkat s ostat­ní­mi ve Vlkově. Nedalo se nic dělat, Jirka je pros­tě guru ve zva­ní dívek na kávu či na víno. Vydali se tedy do své­ho cíle s tím, že dří­ve nebo poz­dě­ji se všich­ni set­ka­jí. Po chví­li šel napro­ti nim Jirka s kari­mat­kou, ale bez sleč­ny.

Když na něj Mára zavo­lal, koneč­ně si všech vši­ml. Když už byli jakž­takž pohro­ma­dě, tak zača­li se stav­bou sta­nu. Vypravěč si vždyc­ky mys­lel, že posta­vit stan mu nikdy nedě­la­lo žád­né potí­že. Kdysi ješ­tě při stu­di­ích pro­dá­val bri­gád­ně kem­pin­ko­vé vyba­ve­ní na fes­ti­va­lu. Jelikož měl i Mára něja­ké bohat­ší zku­še­nos­ti, tak sta­ny vyrost­ly poměr­ně za malou chví­li. Po dob­ře vyko­na­né prá­ci šli do hos­po­dy, kde si objed­na­li pivo a Karel navíc vod­ku. Pak se vrch­ní obrá­til na Jirku, ten se však jako prv­ní shá­něl po líst­ku. Vrchní však chtěl ješ­tě vědět, co si dá k pití, avšak Jirka pro­ne­sl, že si to musí roz­mys­let.

Kniha je psa­ná sty­lem pod­le Jeroma Klapky Jeroma a jeho slav­né­ho romá­nu. Ovšem do toho­to díla to má dost dale­ko, teda pod­le mě. Je to drs­né hod­no­ce­ní, avšak já to tak vidím. Avšak to nezna­me­ná, že si dru­hým nemu­sí líbit. Má 184 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

  • Autor: Tomáš Klimek
  • Žánr: čes­ká sou­čas­ná belet­rie
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 10. 05. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40381 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71519 KB. | 22.06.2024 - 18:25:28