Kritiky.cz >

Tajemství Kremlu - 90 %

Kreml v rus­kém jazy­ce zna­me­ná pev­nost, nebo opev­ně­ní, i před cizí­ma oči­ma, což tak tro­chu napo­ví­dá i název kni­hy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novi­nách či ve zpra­vo­daj­ství řeče­no už hod­ně, a ve... Read more »

Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 %

Co dát mla­dé­mu čte­ná­ři jako dárek k pozd­ním Vánocům nebo do nové­ho roku? Nejspíš dru­hou povíd­ko­vou kni­hu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně pro­vá­za­ný cyk­lus dva­nác­ti poví­dek se věnu­je téma­tům... Read more »

Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté

Pořádná por­ce vti­pů, pro všech­ny, co se rádi smě­jí a nebo si potře­bu­jí jen tak oddych­nout a od srd­ce ze zasmát, i když jim tře­ba zrov­na dva­krát do smích není. Jednoduše si... Read more »

Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner

Ráj mrtvých dětí je bri­lant­ně napsa­ná detek­tiv­ka zasa­ze­ná do pro­stře­dí, kde bychom záku­li­sí zlo­či­nu moc neče­ka­li, spí­še nao­pak, a o to víc vás pak pře­kva­pí neče­ka­ným rozuz­le­ním děje. Příběh začí­ná nále­zem... Read more »

Bez kůže od Mads Peder Nordbo

Celý pří­běh se ode­hrá­vá v malém grón­ském měs­teč­ku jmé­nem Nuuk. Městečko obklo­pe­né nekon­če­ným ledem, celo­den­ním mra­zem a divo­kou, nespou­ta­nou pří­ro­dou. Poklidné měs­teč­ko s lid­mi, jež  pev­ně ctí svo­je tra­di­ce jako např.: „Nezapomínej,... Read more »

Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková

Knížka vyprá­ví úsměv­né pří­ho­dy jed­né malé sed­mi­le­té hol­čič­ky Míšy, kte­rá byd­lí na malém měs­teč­ku spo­lu se svý­mi rodi­či a svým malým psí­kem, kte­ré­ho s lás­kou oslo­vu­je Pupík. Holčička je piho­va­tá zrz­ka... Read more »

Umírají ti, co se nepřizpůsobili: Říká rudý prach

„Už jsem dost dlou­ho na tomhle svě­tě, abych se nechal oba­la­mu­tit tako­vým diva­dlem. Srdce mi dáv­no zka­me­ně­lo, to už žád­ný cit neroz­hý­be, k pro­je­vům pří­vě­ti­vos­ti cho­vám pochy­by ze zása­dy. Laskavost... Read more »

Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají

Dobře pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller, kde do posled­ní kapi­to­ly netu­ší­me, jak se věci ve sku­teč­nos­ti mají. V kni­ze se pro­lí­ná minu­lost se sou­čas­nos­tí, a i když si to nechce­me při­pus­tit, minu­lost nás... Read more »

STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE

Chcete-li se pono­řit do úžas­né­ho pří­bě­hu s nevšed­ním téma­tem a zasa­ze­né­ho do netra­dič­ní­ho pro­stře­dí dru­hé polo­vi­ny 19. sto­le­tí, kde se prv­ky rea­li­ty mísí s prv­ky fan­ta­zie; zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Strom lží... Read more »

LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…

Nejočekávanější rus­ký román roku 2016, jež má na pře­ba­lu obrá­zek od kul­tov­ní­ho uměl­ce Michaila Shemyakina, kte­rý vytvo­řil spe­ci­ál­ně pro tuto kni­hu. Okouzlovalo mě samo slo­vo Aviatik. Jeho zvuk v sobě... Read more »

Poznejte životní příběhy mocných žen v dvoujjazyčné knize SLAVNÉ ŽENY, Famous Women

Pokud se chce­te sezná­mit s nevšed­ní­mi pří­běhy dva­ce­ti výji­meč­ných a moc­ných žen, kte­ré si vyslou­ži­ly obdiv a uzná­ní celé­ho svě­ta, a při­tom se pro­cvi­čit v čte­ní a pře­kla­du ang­lic­ké­ho tex­tu, není nic jed­no­duš­ší­ho, než se začíst... Read more »

Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu

Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlo­mo­vý - měla deset let a pova­žo­va­la se za dospě­lou, pro­to­že se jí poved­lo v kině se roz­pla­kat u fil­mu E. T. - Mimozemšťan. Týden před... Read more »

Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha „Historie včel“

Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdy­by na svě­tě nee­xis­to­va­ly vče­ly? Pokud Vás to zají­má, zkus­te sáh­nout po romá­nu svě­to­vé­ho význa­mu s pří­znač­ným názvem „Historie včel“ od nor­ské spi­so­va­tel­ky Majy... Read more »

V knize „Zimní lidé“ prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít

V kni­ze „Zimní lidé“ se pro­lí­na­jí osu­dy hrdi­nů z roku 1908 s osu­dy hrdi­nů ze sou­čas­nos­ti. A i když se zdá, že všich­ni zúčast­ně­ní nema­jí spo­lu pra­nic spo­leč­né­ho, spo­ju­je je jed­no vel­ké tajem­ství, kte­ré... Read more »

Černé lekníny od Michel Bussi

Thriller „Černé lek­ní­ny“ je úchvat­né a dechbe­rou­cí čte­ní, kde veš­ke­ré odha­le­ní, rozuz­le­ní a pocho­pe­ní vše­ho, co se v kni­ze doo­prav­dy sta­lo, je vyostře­no a krů­ček po krůč­ku odkry­to až v posled­ních třech kapi­to­lách kni­hy. Na záplet­ku si... Read more »

Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

Jak dlou­ho pře­ži­je lid­stvo, jest­li vůbec pře­ži­je a nevy­hy­ne stej­ně tak jako tře­ba dino­sau­ři? Sám autor nám vel­mi bar­vi­tě a výstiž­ně popi­su­je nej­růz­něj­ší mož­né vari­an­ty kata­strof, kte­ré jed­nou nasta­nou nebo by teo­re­tic­ky... Read more »

Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého

Ukradený bacil - jis­tý bak­te­ri­o­log při­su­nul pod mik­ro­skop sklíč­ko s pre­pa­rá­tem jed­né z nej­ne­bez­peč­něj­ších nemo­cí vůbec - cho­le­ra. Na ten­to záro­dek momen­tál­ně pohlí­žel ble­dý muž, jenž na tyto věci nebyl patr­ně... Read more »

Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř

Rytíř Friduš z Linavy si v posled­ní čtvr­ti­ně 13. sto­le­tí, vyhlé­dl Krásenický vrch, při­čemž se roz­ho­dl, že na něm posta­ví hrad. Toto úze­mí mu sice neří­ka­lo pane, ale to mu bylo vcel­ku... Read more »

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks. Výraz lagom je širo­ký... Read more »

Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

Vypravěč pří­bě­hu se sešel se svým kama­rá­dem Márou na obě­dě v hos­po­dě U dvou koček. Museli spo­lu totiž pro­brat okol­nos­ti odjez­du na vodu, kte­rý se měl usku­teč­nit už dru­hý den. Kromě... Read more »

Vzdálená řeka - kniha

Nicole je mla­dá žena, kte­rá momen­tál­ně řeší ne zrov­na pří­jem­né věci. Zrovna stá­la u buj­ných hroz­nů na její far­mě, když pro­si­la o odpuštění- a koho - své­ho zesnu­lé­ho otce. Rozhodla se totiž,... Read more »

Drsný muž - kniha

Na jed­no­ho muže při­šli, když na vzdá­le­nost pět set pade­sát yar­dů pozo­ru­je tera­su, bylo z jeho hle­dis­ka při­ro­ze­né, když děla­li unáh­le­né závě­ry, při­čemž on byl pou­ze lovec, kte­rý hle­dal kan­ce... Read more »

Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!

Když Bůh pra­ví, že si musí­te pro­mlu­vit, věř­te mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pro­ná­sle­do­vat kde­ko­liv. Neodlepí se. A nako­nec s ním pro­jde­te chtě nechtě celou jeho pozem­skou zku­še­nos­tí,... Read more »

Z hovna bič - kniha

Daniel Richard Nixon, hrdi­na kni­hy, kte­rý však nemá s pre­zi­den­tem Spojených stá­tů Amerických, vůbec nic spo­leč­né­ho, pole­mi­zu­je hned na začát­ku o tom, proč pije. Jen tak z prv­ní ho napadly čty­ři důvo­dy.... Read more »

Měj mě rád/a - kniha

Vše začí­ná jed­no­ho páteč­ní­ho veče­ra roku 1902. V Berlíně, v jed­nom z bytů se nachá­zí služ­ka, kte­ré říka­jí Hilda, i když se tak vlast­ně nejme­nu­je, ale pro ně je pros­tě Hilda. V bytě čeka­jí... Read more »

Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha

Hana Hozová je nor­mál­ní mla­dá žena, kte­rá napsa­la svo­je vzpo­mín­ky na obdo­bí štěs­tí s jejím koněm Vandalem, fami­lier­ně zva­ným Vandýsek. Všechno zača­lo vlast­ně náhod­ně. Červenec roku 2004 a gri­lo­vá­ní s pří­te­lem a otcem... Read more »

Trojhra - kniha

Anna, žena ve střed­ním věku, se dvě­ma dospí­va­jí­cí­mi dět­mi a man­že­lem, kte­rý je všech­no, jen na pro ni ten pra­vý. Vyučila se šva­dle­nou a ote­vře­la si s kama­rád­kou salón, kde mimo jiné... Read more »

Motáky nezvěstnému - kniha

Příběhem pro­vá­zí vypra­věč, kte­rý nese jmé­no Vilém Svoboda. Vše začí­ná v soud­ní síni. Předsedou sená­tu byl jis­tý Ruggiero Ritt, kte­rý se skvěl sně­dou ple­tí a vlast­ně byl tako­vým typem, kte­ré­mu se... Read more »

Šílená - kniha

Beth a Alvina – jed­no­va­ječ­ná dvoj­ča­ta – přes­to roz­díl­ná pova­ho­vě jako den a noc. Beth byla od dět­ství vzor ctnos­ti a cíle­vě­do­mos­ti, napro­ti tomu Alvina a její život nesto­jí za nic. Beth se... Read more »

Cesta na Praděd - kniha

Příběh začí­ná čtvr­té­ho srp­na 1966, kdy Josef a jeho spo­leč­nost v podo­bě dvou mužů jedou­cích na voze a pěti dívek, kte­ré jely stej­ně jako Josef na koních. Vydali se na ces­tu, kte­rá... Read more »

Třísky do masa - kniha

Kniha je roz­dě­le­ná na tři oddí­ly. První se nazý­vá Město a jsou v ní povíd­ky, v nichž jsou stě­žej­ní­mi posta­va­mi dvě židov­ské sest­ry Rosenbergovy – Róza a Adelaida. Adelaida se zrov­na vdá­va­la za... Read more »

Kurs potápění - kniha

V jed­né míst­nos­ti stoí jed­na žena, kte­rá se chys­tá psát do novin, ale ne jen tak něco leda­ja­ké­ho. Je roz­hod­nu­tá napsat svo­ji rodin­nou his­to­rii, o kte­ré však toho moc neví. Na... Read more »

Pasáž - kniha

Příběhem pro­chá­zí hlav­ní muž­ská posta­va Antonín Tvrz. Jednoho dne jde uli­cí, či spí­še pasá­ží a zasta­ví se u tele­fon­ní bud­ky. Ne, že by chtěl volat, ale hle­dal diář. Mezitím k bud­ce při­šla mla­dá... Read more »

Andělé dne a noci - kniha

Příběhem pro­chá­zí něko­lik postav s růz­ný­mi život­ní­mi osu­dy, kte­ré se však svým způ­so­bem spo­lu pro­tnou. Marta je pod­ni­ka­tel­ka v obo­ru jazy­ko­vých slu­žeb. Spolu s man­že­lem mají jazy­ko­vou agen­tu­ru, kde lidi učí lidi,... Read more »

Živý na vlastním pohřbu - kniha

Příběh začí­ná ve vánoč­ním čase roku 1940, kdy v lapon­ském měs­teč­ku Salla sla­ví tyto svát­ky rodi­na o šes­ti čle­nech, při­čemž nejmen­ší je tam dvou­le­tý Artti. Zrovna zuří v Evropě vál­ka a Hitler se... Read more »

Láska a tma - kniha

Muž má pří­tel­ky­ní a té v prů­bě­hu jejich vzta­hu vyprá­ví, co zažil jako mla­dý chla­pec. Téměř pokaž­dé se řeč sto­čí na jed­nu jeho dív­ku z minu­los­ti – Marvi. Jednoho veče­ra hrá­li pasi­áns... Read more »

Tanec bohů - kniha

Larkin se vel­mi těž­ce pohy­bo­val po domě, kde vlast­ně před chví­li pro­běh­la svat­ba. Ovšem ve stí­nu krve, zbra­ní a bitvy. Bitva pro­běh­la pro­ti démo­nům, kte­ří je napad­li. Jednalo se o vam­pý­ry –... Read more »

Naše paní doktorka - kniha

Laura se po psy­chic­kém kolap­su odstě­ho­va­la nebo lépe řeče­no, vza­la si dlou­ho­do­bé vol­no a zača­la žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé měs­teč­ko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co dělá.... Read more »

Predátor - kniha

Hector Cross se zne­na­dá­ní pro­bu­dil a měl pocit, že něco se děje, pros­tě že není všech­no, jak má být. Uviděl něco, co se blí­ži­lo k němu do lož­ni­ce. Mělo to šupi­ny... Read more »

Valčík na rozloučenou - kniha

Příběh začí­ná v láz­ních. Začínal pod­zim a Růžena, kte­rá ve zdej­ších láz­ních, zabý­va­jí­cích se gyne­ko­lo­gic­ký­mi obtí­že­mi, pra­cu­je jako zdra­vot­ní sest­ra, pře­mýš­lí, jest­li se vůbec někdy dosta­ne pryč z toho­to její­ho rod­né­ho měs­ta.... Read more »

Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha

Jeden muž žil úpl­ně oby­čej­ný život. Chodil do prá­ce, byl žena­tý a tak to šlo kaž­dý den doko­leč­ka, při­čemž se to celé ode­hrá­va­lo v Helsinkách. Jednoho dne šel z prá­ce domů jako... Read more »

Život je jinde - kniha

Tak se mi do rukou dosta­la dal­ší kni­ha od Milana Kundera, ten­to­krát Život je jin­de. Byla jsem zvě­da­vá, jest­li to bude lep­ší než minu­le a bohu­žel neby­lo. Kniha je roz­dě­le­na... Read more »

Malostranské humoresky - kniha

Malostranské humo­res­ky jsou sou­bor poví­dek od spi­so­va­te­le Karla Pecky, roz­dě­le­ných do tří čás­tí, při­čemž dohro­ma­dy jich je v této kni­ze osm­náct a všech­ny jsou dob­ré, aspoň teda pod­le mého názo­ru. Hned... Read more »

Čtyři západy slunce - kniha

Příběh vyprá­ví o muži, jehož okol­nos­ti donu­ti­li pro­vo­zo­vat řemes­lo hře­bí­ká­ře. Vyráběl hře­bí­ky, jaké­ko­liv si člo­věk zama­nul. Jenže se mu to zača­lo zají­dat a tam s nástu­pem zimy pře­stal tuto prá­ci dělat a chtěl... Read more »

Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %

Divné dny – prv­ní a nejdel­ší povíd­ka z kni­hy. Mladá dív­ka jmé­nem Alžběta má poměr­ně bez­sta­rost­ný život. Škola je v pořád­ku, bez­pro­blé­mo­ví rodi­če a cho­dí s Kamilem, i když ne nijak naváž­no. První trh­li­na se... Read more »

Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 %

Mladá žena Lucia a slo­ni­ce Emilka – to jsou dvě hrdin­ky toho­to romá­nu. Lucia Lucander, pra­vým jmé­nem Sanna Tarkiainenová je kro­ti­tel­kou v cir­ku­se a pra­cu­je se svým miláč­kem Emilkou. Zdá se, že... Read more »

Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %

V Tichém šla­pa­cím krá­lov­ství vlád­ne král Tichošlap IV., dá se říct pev­nou rukou, kte­rou mu však vede rád­ce se Špiclem. Nesmí se tady v pod­sta­tě dělat nic, co je nahlas, tak­že... Read more »

Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze

Rudolf Klekner byl svým způ­so­bem inte­re­sant­ní oso­ba, a to v tom, že se stal paci­en­tem něko­li­ka psy­chi­at­ric­kých léče­ben. Jeho auten­tic­ké zážit­ky vyšly na audi­ok­ni­ze trva­jí­cí více než čty­ři a půl hodi­ny. Příběh... Read more »

Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %

Román o dvou kama­rád­kách – Lenka a Danuše, kte­ré si spo­lu čile emai­lo­vě dopi­su­jí. Začíná tím, že si Lenka postě­žu­je na své­ho man­že­la Honzu, kte­rý si měl domů při­vést něja­kou cou­ru, když... Read more »

Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %

Vlastimil Brodský byl hvězda jed­nak fil­mo­vé­ho plát­na, ale tak­též i roz­hla­so­vé­ho éte­ru, kde vyprá­věl pohád­ky. Posléze si je začal vymýš­let a vyprá­vět své­mu jezev­čí­ko­vi Hugovi. Všechny byly zpra­co­vá­ny do této pohád­ko­vé... Read more »
Stránka načtena za 3,82860 s | počet dotazů: 234 | paměť: 50467 KB. | 22.05.2024 - 16:14:11