Kritiky.cz > Recenze knih > Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého

Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého

Portrait of H. G 700x455
Portrait of H. G 700x455
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ukradený bacil - jis­tý bak­te­ri­o­log při­su­nul pod mik­ro­skop sklíč­ko s pre­pa­rá­tem jed­né z nej­ne­bez­peč­něj­ších nemo­cí vůbec - cho­le­ra. Na ten­to záro­dek momen­tál­ně pohlí­žel ble­dý muž, jenž na tyto věci nebyl patr­ně zvyk­lý. Zeptal se po del­ším pro­zkou­má­ní, či jsou živé a nebez­peč­né. Dostalo se mu odpo­vě­di, že obar­ve­né a zabi­té. Muž byl vcel­ku klid­ný, ale bak­te­ri­o­log mu vzá­pě­tí při­ne­sl v lah­vič­ce ty živé. I když byl na začát­ku úpl­ně bez bar­vy, nyní si bak­te­ri­o­log vši­ml až mor­bid­ní­ho potě­še­ní. Rozpovídal se o bak­te­rii cho­le­ry, ale pře­stal, aby se neřeklo, že rád řeč­ní. Po poví­dá­ní bak­te­ri­o­lo­ga se mu zablýska­lo v očích a měl zásad­ní otáz­ku.

Když vykvet­la podiv­ná orchi­dej - když někdo naku­pu­je orchi­de­je, mívá to obvykle svým způ­so­bem spe­ku­la­tiv­ní nádech. Před kupu­jí­cím totiž leží hmo­ta, kte­rá je hně­dá a scvrk­lá. V tom pří­pa­dě se musí udě­lat tři věci - důvě­řo­vat své­mu úsud­ku, či pro­dej­ci nebo mít štěs­tí. Na akce toho­to typu cho­dil, a to vel­mi čas­to, Winter-Wedderburn. Spoléhal prá­vě na ty tři zmí­ně­né mož­nos­ti. Jednalo se dosti pla­ché­ho a cel­kem vza­to neú­spěš­né­ho muže, jehož pří­jmy tak tak sta­či­ly na to, aby neměl nou­zi. Jednoho dne nad kávou pro­ne­sl ke své slu­žeb­ni­ci, kte­rá byla jeho sestře­ni­cí, že se dnes něco sta­ne, pro­to­že má svě­dě­ní.

Na observa­to­ři v Avu - ta se nachá­zí na hor­ském výběž­ku toho­to ost­ro­va. Hlavní ast­ro­nom Teddy, kte­rý tu momen­tál­ně je, musí uleh­nout s horeč­kou. Jeho asi­s­tent Woodhouse na to nic neřekl a šel mlč­ky na svou hlíd­ku v nepří­jem­ném tro­pic­kém poča­sí. Noc byla vel­mi klid­ná, až na něko­lik občas­ných výkři­ků domo­rod­ců z chý­ší ane­bo křik zví­řat z pra­le­sa. Jediné, s čím měl Woodhouse pro­blém, byl otrav­ný hmyz. I když se pro­ti němu nama­zal repe­len­ty, stej­ně to moc nepo­má­ha­lo. Woodhouse ode­šel do své­ho pří­byt­ku, kde se s povzde­chem musel věno­vat zkou­má­ní záhad v kosmu. V tu dobu byl v observa­to­ři klid.

Jedná se o sou­bor 33 poví­dek, poměr­ně krát­kých, ale vel­mi dob­rých. Rozhodně si kaž­dý najde pro sebe tu svou, když ne pří­mo všech­ny. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 384 stran.

  • Autor: H.G.Wells
  • Žánr: svě­to­vá belet­rie
  • Nakladatelství: Plus
  • Datum vydá­ní: 18. 06. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10801 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71868 KB. | 21.07.2024 - 00:47:49