Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60%

Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60%

df 03208 r
df 03208 r
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Únikové hry před­sta­vu­jí pozo­ru­hod­ný způ­sob zážit­ko­vé­ho trá­ve­ní vol­né­ho času, kdy je malá sku­pin­ka hrá­čů zavře­na v něja­ké míst­nos­ti nebo v sérii míst­nos­tí a musí se dostat ven za pomo­ci plně­ní růz­ných úko­lů, hle­dá­ní vše­li­ja­kých indi­cií, pát­rá­ní po klí­čích a čísel­ných kódech a luš­tě­ní šifer a háda­nek, dřív než jí vypr­ší časo­vý limit (typic­ky hodi­na). Firmy, kte­ré se na tuto akti­vi­tu spe­ci­a­li­zu­jí, pak nabí­ze­jí její nej­růz­něj­ší tema­tic­ky sty­li­zo­va­né vari­an­ty od stře­do­vě­ké­ho žalá­ře přes hote­lo­vé poko­je a stra­ši­del­né domy až po vesmír­né sta­ni­ce. V posled­ních letech se s úni­ko­vý­mi hra­mi roz­trh­nul pytel a je to doce­la feno­mén, tak­že bylo jen otáz­kou času, než pod­le nich někdo nato­čí film.
Úniková hra (Escape Room) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz


Hlavními hrdi­ny ame­ric­ké­ho thrille­ru Úniková hra je šest lidí, kte­ří se navzá­jem nezna­jí a popr­vé se pot­ka­jí jako spo­lu­hrá­či úni­ko­vé hry, kte­rá je zná­má svou nároč­nos­tí, neb se ješ­tě nikdy niko­mu nepo­da­ři­lo úspěš­ně ji dohrát. Komu se to pove­de jako prv­ní­mu, vyhra­je nema­lou peně­ži­tou odmě­nu. Záhy se však uká­že, že ta hra je nejen extrém­ní zatěž­ká­va­cí zkouš­kou, ale že kdo si nedá pozor, může v ní i snad­no zemřít. Vzdát se nebo vrá­tit se není mož­né, tudíž nezbý­vá než hrát hru dál a bojo­vat o pře­ži­tí.
Velká výho­da spo­čí­vá v tom, že tvůr­ci fil­mu sice pra­co­va­li s malým roz­poč­tem, ale pro­to­že se ho vět­ši­na ode­hrá­vá jen v něko­li­ka málo her­ních míst­nos­tech, tak vra­zi­li spous­tu peněz do toho, aby ty míst­nos­ti byly v rám­ci mož­nos­tí co nej­e­fekt­něj­ší. Výsledkem je mír­ná vari­a­ce na fil­my typu Saw nebo Kostka, jíž její reži­sér Adam Robitel (kte­rý má na kon­tě v pod­sta­tě jen horo­ry, navíc dost prů­měr­né až pod­prů­měr­né) naštěs­tí doká­zal vtisk­nout dosta­teč­nou šťá­vu, dyna­mič­nost a ener­gii, díky čemuž je poměr­ně zába­va se na ni dívat, zvlášť pokud máte chuť na něja­kou pop­cor­no­vou nená­roč­nou věc, u níž není záhod­no pří­liš pře­mýš­let nad jejím dějem.
Pokud totiž pře­ci jen vyvi­ne­te ale­spoň mini­mál­ní mozko­vou akti­vi­tu, tak vám bude muset být od začát­ku jas­né, že ta úni­ko­vá hra nemů­že být úpl­ně stan­dard­ní, pro­to­že by se ji pro její vyso­ké pro­voz­ní nákla­dy niko­mu nevy­pla­ti­lo pro­vo­zo­vat. Většinu fil­mu tudíž může­te klid­ně strá­vit uva­žo­vá­ním nad tím, jaký výstřed­ní mili­ar­dář za tím vším sto­jí, z jaké­ho důvo­du pořá­dá tako­vé­to smr­tí­cí povy­ra­že­ní pro nic netu­ší­cí obě­ti a jest­li se to na kon­ci fil­mu dozví­te. V tomhle je sní­mek Úniková hra veli­ce před­ví­da­tel­ný a ani se pří­liš nepo­kou­ší hrát na divá­ka něja­kou dvo­ji­tou hru, pří­pad­ně ho i pře­kva­pit něja­kou poin­tou navíc, kte­rá by byla neče­ka­ná. Úplný závěr je navíc mimo­řád­ně pře­kom­bi­no­va­ný ve sna­ze neu­stá­le vršit jeden zvrat na dru­hý, čímž si ale ako­rát ve finá­le sám podrá­ží nohy (a pocho­pi­tel­ně zadě­lá­vá na pokra­čo­vá­ní).
Úniková hra (Escape Room) – Recenze

Štěstí je, že posta­vy hlav­ních hrdi­nů jsou vel­mi výraz­né a vzá­jem­ně znač­ně odliš­né, tak­že nehro­zí, že by se něko­mu byť mini­mál­ně plet­ly mezi sebou. Zároveň jsou bohu­žel dost plo­ché – kaž­dou z nich lze jed­no­znač­ně defi­no­vat jedi­nou krát­kou větou a o moc víc se o nich nedo­zví­te, až na posled­ních dva­cet minut, kdy něja­ké doda­teč­né infor­ma­ce začnou být koneč­ně rele­vant­ní. Z hle­dis­ka jejich cho­vá­ní (povět­ši­nou cel­kem rozum­né­ho) nebo funkč­nos­ti jed­not­li­vých her­ních míst­nos­tí pak sice Úniková hra není vždy na sto pro­cent věro­hod­ná, ale záro­veň není nato­lik mimo, aby to ve fil­mu podob­né­ho typu hrá­lo něja­kou pod­stat­něj­ší roli. Tvůrci se zjev­ně inspi­ro­va­li mecha­nismy sku­teč­ných úni­ko­vých her, ako­rát je pod­stat­ně při­krášli­li a při­ost­ři­li.
Úniková hra je zábav­ným thrille­rem s atrak­tiv­ním námě­tem, sviž­ným tem­pem a tech­nic­ky ade­kvát­ním zpra­co­vá­ním, kte­ré ani na vte­ři­nu nenu­dí, ale záro­veň ničím pří­liš nepře­kva­pí a emo­ci­o­nál­ně také neza­sáh­ne – vět­ši­na hrdi­nů je nato­lik jed­no­roz­měr­ná, že ve vás jejich pří­pad­ná smrt ani nemá šan­ci nějak rezo­no­vat. Jako odpo­čin­ko­vá jed­no­hub­ka ide­ál­ní, roz­hod­ně ale neče­kej­te horor nebo bru­ta­li­tu, pro­to­že se nedo­čká­te.


Podívejte se na hodnocení Úniková hra na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30861 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72253 KB. | 21.05.2024 - 22:41:33