Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dozvuky – sveďme to na okupanty

Dozvuky – sveďme to na okupanty

Photo © Topkapi Films
Photo © Topkapi Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic dlou­ho­do­bě pro­pa­gu­je pol­skou kine­ma­to­gra­fii. Jednoduše pro­to, že naši sever­ní sou­se­dé točí oprav­du skvě­lé fil­my a postu­pem času pro­ká­za­li kva­li­tu i v žánrech, kte­ré nesto­jí jen na pří­bě­hu, ale musí osl­nit také řeme­sl­ným zpra­co­vá­ním, sexy vizu­á­lem nebo dyna­mi­kou akč­ních scén. Dozvuky však pat­ří do kate­go­rie vypra­věč­ské podí­va­né.

Franciszek se po dva­ce­ti letech živo­ta v emi­gra­ci vra­cí z ame­ric­ké­ho Chicaga do rod­né ves­ni­ce. Přijíždí navští­vit bra­t­ra, aby zjis­til, proč od něj man­žel­ka s dět­mi ode­šla a pře­síd­li­la za vel­kou lou­ži. Hlavním téma­tem se však brzy stá­vá minu­lost a dáv­né křiv­dy, kte­ré neza­ce­lil ani čas. Jenže vzá­jem­né spo­ry bra­trů brzy pře­hlu­ší nepřá­tel­ství celé ves­ni­ce. Z hlu­bin his­to­rie se totiž na svět­lo svě­ta vra­cí váleč­né hří­chy, kte­ré si nikdo nechce při­po­mí­nat.

TRAUMATA A KOSTLIVCI
Snad kaž­dý národ na svě­tě má něja­ké své his­to­ric­ké trau­ma, kte­ré bývá čas­tým téma­tem ať už fil­mo­vých nebo kniž­ních inter­pre­ta­cí. Ale vytáh­nout ze skří­ně pověst­né­ho kost­liv­ce, to je dale­ko oše­met­něj­ší. Hříchy minu­los­ti si nechce při­po­mí­nat nikdo. Poláci se jich však nebo­jí.

SOUSEDOVA KOZA
V prv­ní polo­vi­ně fil­mu je atmo­sfé­ra pol­ské­ho ven­ko­va, jeho oby­va­tel, jejich vzta­hů a zájmů budo­vá­na doslo­va pre­ciz­ně. Nic čemu by naši­nec nero­zu­měl. Když sou­se­do­vi chcíp­ne koza, je to důvod k osla­vě. A když může­me vinu za pří­ko­ří svést na nená­vi­dě­né Němce, o to lépe. Svým způ­so­bem jde o moder­ní alter­na­ti­vu k čes­ké­mu fil­mu Je tře­ba zabít Sekala .

Za fil­mem sto­jí jeden z nej­lep­ších pol­ských reži­sé­rů sou­čas­nos­ti Władysław Pasikowski, jenž má na svě­do­mí tře­ba dru­ho­vá­leč­né­ho Kurýra, kte­ré­ho už Filmfanatic dopo­ru­čo­val. Ozvěny nej­kr­va­věj­ší­ho kon­flik­tu v ději­nách staré­ho kon­ti­nen­tu jsou sly­šet i v Dozvucích, tak­že tuhle podí­va­nou by si nemě­li nechat ujít pře­de­vším milov­ní­ci sta­rých tajem­ství, kte­rá mají i po deká­dách poten­ci­ál měnit sou­čas­nost a budouc­nost.


Podívejte se na hodnocení Dozvuky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48433 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71527 KB. | 21.06.2024 - 18:35:50