Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jetski – žraločí ploutev za vodním skútrem

Jetski – žraločí ploutev za vodním skútrem

Photo © SquareOne Entertainment
Photo © SquareOne Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Módu žra­lo­čích fil­mů odstar­to­val v roce 1975 legen­dár­ní Steven Spielberg s iko­nic­ký­mi Čelistmi. Nemusíte spouš­tět pát­rá­ní ve fil­mo­vých archi­vech, Filmfanatic vám garan­tu­je, že i téměř po pade­sá­ti letech jde o nej­lep­ší žra­lo­čí horor. Přesto není od věci občas nakouk­nout, co nové­ho ten­to žánr nabí­zí. S pří­stup­nos­tí CGI efek­tů už totiž i rela­tiv­ně níz­ko­roz­počto­vá pro­duk­ce doká­že nabíd­nout mini­mál­ně pěk­ně vypa­da­jí­cí­ho žra­lo­ka. Jak si v tom­to smys­lu vede brit­ský pří­spě­vek z roku 2022 Jetski?

Pětice ame­ric­kých stu­den­tů si uží­vá jar­ní prázd­ni­ny v hor­kém Mexiku. Písčité plá­že a noč­ní zába­va, aro­gant­ní pře­zí­ra­vost vůči míst­ním i pře­svěd­če­ní, že síla ame­ric­ké­ho dola­ru tu doká­že zaří­dit všech­no. Po jed­nom noč­ním flá­mu si par­tič­ka při­vlast­ní dva vod­ní skút­ry a vyra­zí na divo­kou jízdu. Daleko od bře­hu však dojde k neho­dě, kdy si jeden z přá­tel zlo­mí nohu a skút­ry jsou nepo­jízd­né. Co teď?

SVIŽNÁ JÍZDA
V před­chá­ze­jí­cím odstav­ci máte doslo­va celý děj fil­mu, tak­že je dou­fám jas­né, že nemů­že­te oče­ká­vat žád­nou hlu­bo­kou fil­ma­ři­nu. Filmfanatic má v žán­ru nakou­ká­no poměr­ně dost, tak­že může­te věřit, když vás ujis­tím, že Jetski pat­ří do té kou­ka­tel­něj­ší půl­ky žra­lo­čích fil­mů. Ale oprav­du jen těs­ně. Začátek je pří­jem­ně sviž­ný, rych­le se dostá­vá­me na moře a ješ­tě rych­le­ji do vody, když mla­dí­ci za řídít­ky skútrů pro­ká­ží své jez­dec­ké doved­nos­ti. S postu­pu­jí­cí sto­pá­ží však fil­mu dochá­zí nápa­dy a závěr sklouz­ne vylo­že­ně do céč­ko­vých vod. To jsem doká­zal odpus­tit i skvě­lým Mělčinám a nemám s tím pro­blém ani tady. Budiž.

Efekty bych roz­dě­lil na dvě polo­vi­ny. Ta, ve kte­ré vidí­me žra­lo­ka pro­plou­vat kolem par­tič­ky vydě­še­ných stu­den­tů a nedo­jde na pří­mý kon­takt, jsou skvě­lé. CGI plní svou roli doko­na­le a vy se zase jed­nou kochá­te majestát­nos­tí prehis­to­ric­ké­ho pre­dá­to­ra sto­jí­cí­ho na vrcho­lu potra­vi­no­vé­ho řetěz­ce. Bohužel, jakmi­le dojde na pří­mou kon­fron­ta­ci dru­hů a v zábě­ru se obje­ví i lidé, kva­li­ta efek­tů jde str­mě dolů. Videoherní look je pří­mo do očí bijí­cí, i když nepa­dá až na úro­veň zvěr­stev z pro­duk­ce kaná­lu SyFy. I tak sta­čí zka­zit veli­ce důstoj­ný dojem vybu­do­va­ný před­tím. Škoda, pro­to­že začá­tek fil­mu sli­bo­val lep­ší výsle­dek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72761 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72071 KB. | 22.04.2024 - 08:12:19