Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Out of Darkness – pravěký survival horor

Out of Darkness – pravěký survival horor

Foto: Signature Entertainment
Foto: Signature Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

V horo­ro­vém žán­ru je cel­kem obtíž­né při­jít s něčím netra­dič­ním. Nejsnazší ces­tou ale­spoň k něja­ké ori­gi­na­li­tě však zůstá­vá, nabíd­nout divá­kům netra­dič­ní pro­stře­dí. To se tvůr­cům Out of Darkness poda­ři­lo. Nebo vy zná­te něja­ká jiný horor z pra­vě­ku?

Čtyřicet tři tisíc let před naším leto­poč­tem se tlu­pa pra­vě­kých lidí vydá­vá na dob­ro­druž­nou ces­tu za novým domo­vem. Během prů­zku­mu nezná­mé­ho úze­mí pojmou pode­zře­ní, že je pro­ná­sle­du­je mystic­ká bytost, což se záhy potvr­dí a klan musí čelit nezná­mé­mu nebez­pe­čí.

BOJÍTE SE TMY?
Out of Darkness se zalí­bí pře­de­vším milov­ní­kům tajem­ství a mysté­rií nevi­dě­né­ho. Dlouho totiž není jas­né, co naše pra­vě­ké před­ky v tem­ných lesích pro­ná­sle­du­je. Divák musí pát­rat mezi stro­my, aby zahlé­dl obry­sy nezná­mé­ho nebez­pe­čí, ale to se umně skrý­vá v tem­no­tě.

Rozjezd fil­mu není z nej­rych­lej­ších. Představení celé­ho lid­ské­ho kla­nu a rolí jed­not­li­vých cha­rak­te­rů zabe­re zhru­ba půl hodi­nu, než se začne něco dít. Do té doby se však divák může kochat nád­her­nou kra­ji­nou a pove­de­nou kame­rou. Skotská vyso­či­na je oprav­du foto­ge­nic­ká a impo­zant­ní.

Z výše uve­de­ných řád­ků je zřej­mé, že Out of Darkness je horo­rem pře­de­vším pro milov­ní­ky poma­lej­ších fil­mů, kte­ré sáze­jí na tajem­nou atmo­sfé­ru. Pokud milu­je­te legen­dár­ní Záhadu Blair Witch, výlet do lesů star­ší doby kamen­né s tlu­pou homo sapi­ens si rov­něž uži­je­te. Hodně pří­jem­ná je i závě­reč­ná poin­ta, byť Filmfanatic ji měl na sezna­mu mož­ných rozuz­le­ní už na začát­ku. Byl jsem tedy ochu­zen o šoku­jí­cí zvrat, přes­to jsem byl s fil­mem spo­ko­je­ný. Zvažte tedy pro i pro­ti a v komen­tá­řích dej­te vědět, jak jste si horo­ro­vou ces­tu do pra­vě­ku uži­li vy.


Podívejte se na hodnocení Out of Darkness na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05477 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71636 KB. | 19.06.2024 - 18:43:33