Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zmizení Alice Creedové – skromný únos s překvapením(i)

Zmizení Alice Creedové – skromný únos s překvapením(i)

Photo © Anchor Bay Entertainment
Photo © Anchor Bay Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic pro vás mapu­je pře­de­vším vody mimo main­stre­am a brit­ský nezá­vis­lý thriller Zmizení Alice Creedové je skvě­lou ukáz­kou toho, že k nato­če­ní kva­lit­ní­ho fil­mu sta­čí tře­ba jen tři her­ci. Přesně s tako­výmhle obsa­ze­ním si totiž vysta­čil J Blakeson, kte­ré­ho si může­te pama­to­vat coby reži­sé­ra Netflixovského dra­ma­tu Jako v bavln­ce. A pokud se vám jeho hříč­ka o pečo­va­tel­ce Rosamund Pike líbi­la, z Únosu Alice Creedové bude­te nad­še­ni.

NEPŘEDVÍDATELNÁ
Proč? Protože Blakesonovo spo­je­ní s Netflixem při­nes­lo šíle­ně před­ví­da­tel­nou podí­va­nou. Nic tako­vé­ho ovšem neče­kej­te kolem malé­ho úno­su plné­ho zvra­tů. Vic a Danny si vyhléd­nou dce­ru z boha­té rodi­ny (Alice v podá­ní Gemmy Arterton), při­pra­ví zvu­ko­těs­nou celu a vyda­jí se do akce, kte­rá jim má při­nést hro­ma­du peněz. Dva mili­o­ny liber! Co by se moh­lo poka­zit, že? Ukočírovat sprat­ko­vi­tou dce­run­ku by neměl být pro dva býva­lé trestan­ce pro­blém, sou­hla­sí­te?

MY PROTI NÁM
Jenže po prvot­ním úspě­chu při­chá­zí kom­pli­ka­ce a plán se začí­ná hrou­tit. Není tenhle zlo­čin pro dva začí­na­jí­cí gau­ne­ry pře­ce jen vel­kým sous­tem? Správně asi tuší­te, že nej­sil­něj­ší strán­kou fil­mu jsou posta­vy a jejich vzta­hy. Nepletete se. Vic je domi­nant­ní drs­ňák, Danny spí­še sla­boch, což Alice samo­zřej­mě vycí­tí a poku­sí se oba padou­chy poštvat pro­ti sobě. Podaří se jí to?

Film má hned něko­lik twis­tů, ale ten nej­pod­stat­něj­ší pro­zra­dí zhru­ba v prv­ní tře­ti­ně. Přesto dopo­ru­ču­ji nekou­kat ani na trai­ler a pros­tě si Únos Alice Creedové pus­tit. Dostanete jeden z nej­lep­ších komor­ních fil­mů o úno­su, kte­rý zaslou­ží pochva­lu nejen za své cha­rak­te­ry, ale také za scé­nář, jenž nešet­ří zmi­ňo­va­ný­mi zvra­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72773 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71632 KB. | 14.06.2024 - 21:34:51