Kritiky.cz > Recenze > Vem si mou duši -

Vem si mou duši -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Otec Vřískotů, děde­ček fil­mo­vé­ho žán­ru, kte­rý je pova­žo­ván, za jed­no­ho z nej­lep­ších stvo­řil nový film, jenž pojme­no­val Vem si mou duši. Vprvu se jed­ná o kla­sic­kou vyvraž­ďo­va­nou, kde šíle­ný zabi­ják čtvr­tí nebo­hé spo­lu­ob­ča­ny. Vem si mou duši však toto moc nero­ze­bí­rá..

Abel je otec od rodi­ny, kte­rý pří­le­ži­tost­ně něko­ho zavraž­dí, aby uko­jil svou tou­hu. On sám se s tím­to démo­nem v sobě sna­ží bojo­vat, aby neu­blí­žil svým blíz­kým a v prv­ní řadě rodi­ně. Jednoho dne mu však opět pře­sko­čí a Abel poza­bi­jí téměř všech­ny blíz­ké – svou ženu, kte­ré vyříz­ne nena­ro­ze­né dítě z bři­cha, své­ho tera­pe­u­ta a něko­lik poli­cis­tů. Ti ho nako­nec zpa­ci­fi­ku­jí a vezou do nemoc­ni­ce. Cestou však Abel zabi­je něko­lik lidí v sanit­ce a vyrá­ží do lesa. Tu noc se naro­di­lo 7 dětí, kte­ré kaž­dý uply­nu­lý rok sla­ví masa­kr „Rozparovače“. Těmto 7 mla­dým chlap­cům a dív­kám je 16 let a opět se obje­vu­je ono záhad­né vraž­dě­ní. Kdo se tomu posta­ví? Kdo pře­ži­je? Je záhad­ný vrah opět Abel? Tyto otáz­ky při­ná­ší sní­mek Vem si mou duši.
Vsadím se, že po pře­čte­ní toho­to krát­ké­ho úvo­du si polo­vi­na čte­ná­řů řek­ne „sak­ra ten hlu­pák mi to vyspo­i­le­ro­val, proč na to budu cho­dit do kina?“, musím vás však včas vytáh­nout z omy­lu, pro­to­že toto není spo­i­ler, neboť se vše toto ode­hra­je v prv­ních šes­ti minu­tách fil­mu. Druhá věc, co by si čte­nář mohl říci je „ sak­ra to je ale ori­gi­nál­ní“ opět by se mýlil, pro­to­že ten­to námět jsme již někde urči­tě vidě­li a není vylou­če­no, že bude­te při sle­do­vá­ní zma­te­ní, pro­to­že děj je sil­ně kom­pli­ko­va­ně zamo­ta­ný a nepo­cho­pi­tel­ný. Celková demen­ce nena­lé­zá kon­ce a film dál pokra­ču­je v této hrů­zostraš­né lin­ce hlouposti.

Film není nápa­di­tý, neu­vi­dí­me zde žád­né pro­pra­co­va­né vraž­dy, jako to bylo v Cravnově slav­ných Vřískotech. Scény vraž­dě­ní jsou neza­jí­ma­vě nato­če­né a trap­ně nud­né. Velký chlu­pa­tý chlap po obě­ti vždy ze tmy čap­ne a bod­ne ji do bři­cha nožem. Podobným ste­re­o­ty­pem jsou nato­če­ny všech­ny vraž­dy. Celý film je posta­ven na tom, že si par­ta stu­den­tů poví­dá o hloupostech. Vše by bylo o něco více fajn, kdy­by byly hlav­ní posta­vy sne­si­tel­né a sym­pa­tic­ké, ale tomu také tak není. Ba nao­pak jsou hroz­ně špat­ně napsa­né a při­po­mí­na­jí par­tu něja­kých vyzna­va­čů sata­na, kte­ří jsou závis­lí na koka­i­nu, neboť mají ob den vidi­ny.

Styl nato­če­ní je hro­zi­vý a divák se leká spí­še úhlů kame­ry a scén vraž­dě­ní (ne kvů­li tomu zabi­je­ní, ale prá­vě kvů­li zpra­co­vá­ní). Kamera není ničím zají­ma­vá, jen občas rozostří, nebo se jen dra­ma­tic­ky pohne. Když se tak nad fil­mem zamýš­lím, mož­ná by bylo vhod­něj­ší pouš­tět ho dětem v před­škol­ním věku, aby se také dob­ře poba­vi­ly.. Ale teď pryč od HAHAHA nará­žek. Střih je mys­lím ade­kvát­ní, i když občas rych­le pře­sko­čí ze scé­ny na scé­nu a divák je chvil­ka­mi dez­o­ri­en­to­va­ný. Vraždy jsou špat­ně udě­la­né, že vás ani pořád­ně neza­jí­má kdo umře, nebo co mu záhad­ný zlý obr uříz­ne.
To je ale také vina obsa­ze­ní a vykres­le­ní postav, kte­ré je nedo­sta­teč­né, nicmé­ně nejsou zde zas tak hroz­ní her­ci, jen jsou vykres­le­ni jako paci­en­ti Bohnic. Je jas­né, že toto byl ale záměr, Craven chtěl zmást divá­ka, což se mu poved­lo, ale záro­veň tak film půvo­bí dojmem, kte­rý bych nepřál nepří­te­li. Hlavní roli mla­dé­ho hrdi­ny si zahrál nezná­mý Max Thieriot, kte­rý nepo­dá­vá žád­né šoku­jí­cí výko­ny a půso­bí asi jako nej­vět­ší šašek. Do dal­ší role byl zvo­len John Magaro a to je asi všech­no hlav­ní cas­ting. Celý herec­ký kolek­tiv je málo zku­še­ný a zná­mý.

Hudební strán­ka fil­mu je kolí­sa­vá, poně­vadž se chvil­ka­mi dá poslou­chat a chvil­ka­mi trhá uši. Nicméně to není hud­ba, kte­rou bych chtěl poslou­chat, spí­še se jed­ná o hud­bu, kte­rou divák nasa­je a za chví­li opět vypus­tí. Což není nic dob­ré­ho, ale roz­hod­ně se nedá říci, že by prá­vě hud­ba film nějak zásad­ně potá­pě­la.
 Autor: Štěpán Stahl

Jedná se o špat­ný film, kte­rý nej­ví­ce kul­há v dějo­vé lin­ce, neboť je až sil­ně dement­ní a není ani dob­ře nato­čen. Je to hoto­vá zamo­ta­ni­na s nená­pa­di­tý­mi vraž­da­mi. Proto hod­no­tím 2 z 10 (jen pro­to, že mám rád Wese Cravena).
P.S.: Dlouho jsem nevi­děl tak­to špat­ný film od toho­to tvůr­ce.

Naše hod­no­ce­ní: 

2

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
12. April 2011 - 19:14 — Štěpán Stahl


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,17527 s | počet dotazů: 8190 | paměť: 75158 KB. | 21.06.2024 - 20:28:07