Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > John Wick 3 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum

John Wick 3 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Oblíbený zabi­ják s tvá­ří Keanu Reevese se vra­cí do čes­kých a slo­ven­ských kin. V aktu­ál­ní nabíd­ce je od čtvrt­ka totiž tře­tí díl série John Wick, ve kte­ré se titul­ní neza­sta­vi­tel­ný nájem­ný zabi­ják posta­ví celé­mu spo­le­čen­ství orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu, kte­ré si v závě­ru dru­hé­ho dílu poštval pro­ti sobě. Povede se hlav­ní­mu hrdi­no­vi vyváz­nout ze situ­a­ce, kdy kaž­dý nájem­ný zabi­ják na svě­tě jde po odmě­ně vypsa­né na jeho hla­vu? Jedno je jis­té, pokud pat­ří­te k fanouškům série, víte zhru­ba co na vás v rám­ci něco málo přes dvě hodi­ny dlou­hé novin­ce čeká. A pokud vás tahle akč­ní série dopo­sud míje­la, moc času na rozkou­ká­ní vám sní­mek John Wick 3 nedo­pře­je...  

John Wick (Keanu Reeves) si doce­la zava­řil. Když se sna­žil dostat ze své posled­ní šla­mas­ti­ky, poru­šil zása­dy úto­čiš­tě nájem­ných zabi­já­ků v New Yorku - Hotelu Continental. I přes přís­ný zákaz zabil v pro­sto­rách hote­lu jed­no­ho ze svých pro­ná­sle­do­va­te­lů. Takové hrubé poru­še­ní zásad celé­ho mezi­ná­rod­ní­ho orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu se ovšem tres­tá tím nej­přís­něj­ším tres­tem. Zvládne John pře­žít, i když mu po krku půjde celý New York, včet­ně jeho dří­věj­ších zná­mých? 
Jak jsem psal již výše, pokud jde­te do tře­tí­ho dílu se zna­lost­mi před­cho­zích dvou dob­ro­druž­ství nej­vět­ší­ho akč­ní­ho fra­je­ra posled­ních let, víte zhru­ba co na vás čeká. A pokud jste zatím tuhle sérii neo­ku­si­li (byť by se v tako­vém pří­pa­dě doce­la hodi­la důle­ži­tá otáz­ka - Proč?), film vám roz­hod­ně s ori­en­ta­cí v tomhle pro­myš­le­ném svě­tě orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu moc času nedo­pře­je a vrh­ne vás rov­nou do děje. Trojka totiž nava­zu­je pár minut poté tam, kde dvoj­ka svo­ji jízdu skon­či­la. Hned od prv­ních momen­tů je ovšem jas­né, že tady se poje­de tak tro­chu ve sty­lu dvoj­ky. A ono by to asi i nijak jinak moc nešlo.   
Tvůrci i ten­to­krát tro­chu roz­ši­řu­jí svět Johna Wicka (byť ne všech­ny roz­ší­ře­ní v tom­to díle fun­gu­jí tak na výbor­nou, jak bylo u toho­to gero­je zatím zvy­kem), zatím­co hlav­ní hrdi­na téměř celé dvě hodi­ny boju­je o svůj holý život. Co jiné­ho také čekat, když poru­šil zása­dy svě­ta ve kte­rém dlou­hé roky pla­til za hvězdu, nyní musí nést násled­ky. Pro divá­ka je to samo­zřej­mě plus, pro­to­že se najde jen málo momen­tů, kdy­by nebyl Baba Jaga v ohro­že­ní od sobě rov­ných. Není v tom však ten­to­krá­te sám. V ohro­že­ní jsou totiž také ti, kte­ří mu při posled­ním dob­ro­druž­ství pomá­ha­li a tak celý pří­běh troj­ky zase co do kom­plex­nos­ti ros­te. Problém ovšem je, že ne všech­no, co se tvůr­ci sna­ží v rám­ci znač­ky rea­li­zo­vat fun­gu­je, navíc ono pomr­ká­vá­ní po čtyř­ce, na kte­ré také dojde, tak nějak člo­věk po kon­ci dvoj­ky čekal už pro tře­tí díl.  
Ono totiž toho pří­bě­hu tady zase tolik není a vět­ší pro­stor dostá­vá akce. To by pro­blém nor­mál­ně nebyl, ovšem ten­to­krát se až na pár vyjí­mek  film už schy­lu­je k jed­no­tvár­nos­ti a zby­teč­né nata­ho­va­nos­ti někte­rých akč­ních sek­ven­cí. A to je tro­chu ško­da, pro­to­že tu a tam se náznak něče­ho nové­ho a nápa­di­té­ho obje­ví - tře­ba bit­ka v muzeu zbra­ní. Jediným ovšem zato zatra­ce­ně svět­lým momen­tem v tomhle je vyu­ži­tí posta­vy Halle Berry a jejich svou cvi­če­ných vlčá­kův jed­né z loka­cí fil­mu, kte­ré bych se nebál ozna­čit za vůbec asi nej­lep­ší vyu­ži­tí psů v akč­ním fil­mu.   

Jinak ale film ope­ru­je v pod­sta­tě celou dobu na úrov­ni dvoj­ky. Hodně akce (byť méně nápa­di­tos­ti a také posun fyzic­kých mož­nos­tí hlav­ní­ho hrdi­ny i opro­ti dru­hé­mu dílu), zají­ma­vá cho­re­o­gra­fie a nápa­di­tá výpra­va, kte­rá vypa­dá zatra­ce­ně pově­do­mě. Tentokrát mi ovšem chy­bě­lo něco na způ­sob „fuc­king pen­cil“ momen­tu z dvoj­ky, pří­pad­ně něja­ká památ­ná scé­na jako napří­klad dis­ko­té­ka z jed­nič­ky. Ona i celá kon­cep­ce fil­mu, kte­rý půso­bí ve své závě­reč­né čás­ti mož­ná více jako video­hra než nor­mál­ní film, tro­chu strá­dá když závě­reč­ný sou­boj z hlav­ním padou­chem je doce­la jed­no­tvár­ný. A to při­tom se pro­ti sobě posta­ví Keanu Reeves a Marc Dacascos, kte­rý oči­vid­ně pořád má na to před­vá­dět zají­ma­vé kous­ky. 
Ono ať už k troj­ce mám ve výsled­ku výtky jaké chci, roz­hod­ně to nezna­me­ná, že by John Wick 3 byl špat­ným fil­mem. To ani náho­dou. I tře­tí akč­ní masa­kr v podá­ní Chada Stahelskiho je dale­ko pře­da­le­ko za kon­ku­ren­cí, sebe samot­né­ho se mu už ale podru­hé pře­ko­nat nepo­ved­lo. John Wick ve svém tře­tím pří­bě­hu je zase tro­chu jiný a má zase troš­ku jina­čí nedu­hy, přes­to se pořád jed­ná o nesku­teč­nou akč­ní pec­ku, kte­rá sto­jí za to vidět na vel­kém plát­ně a při­spět tak tvůr­cům na pří­pad­nou čtyř­ku.
Pokud vám tak akč­ní film něco říká nebo jste absol­vo­va­li někte­rý z pře­de­šlých dílů, tře­tí kapi­to­la pří­bě­hů cha­risma­tic­ké­ho zabi­já­ka vás nezkla­me. Jistě, má své nedu­hy, akce je mís­ty mož­ná až pří­liš mono­tón­ní a digi­tál­ní tri­ky by zaslou­ži­ly tro­chu více péče (v jed­né scé­ně si až člo­věk vzpo­me­ne na kul­tov­ní Torque: Ohnivá kola), pořád je to ale John Wick jak ho zná­me a prá­vem už ten­to hrdi­na pat­ří k legen­dám akč­ní­ho žán­ru. A troj­ka to i přes své nedu­hy jen potvr­zu­je. Takže za dva tři roky se snad sejde­me u čtyř­ky... 
John Wick se vydá­vá potře­tí do akce a série zna­lým při­dá­vá vydat­ný, více jak dvě hodi­ny dlou­hý nášup, ve kte­rém jede zase akce na plné obrát­ky. Tentokrát sice pří­bě­ho­vá strán­ka tro­chu váz­ne a akce trpí tro­chu jed­no­tvár­nos­tí, pořád se ale jed­ná vyla­dě­nou akč­ní jízdu, kte­rá nene­chá žád­né­ho fanouš­ka akč­ní­ho fil­mu chlad­ným.

John Wick 3
(John Wick: Chapter 3 - Parabellum, John Wick 3: Parabellum)
Akční / Krimi / Thriller

USA, 2019, 130 min

Režie: Chad Stahelski
Scénář: Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins, Marc Abrams
Kamera: Dan Laustsen
Hudba: Tyler Bates, Joel J. Richard
Hrají: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Tobias Segal, Anjelica Huston, Saïd Taghmaoui, Jerome Flynn, Randall Duk Kim, Robin Lord Taylor, Susan Blommaert, Jason Mantzoukas, Cecep Arif Rahman, Yayan Ruhian, Tiger Chen Hu, Faith Logan, Oscar Pavlo, Candace Smith, Boban Marjanović
Producenti: Basil Iwanyk, Erica Lee
Střih: Evan Schiff
Scénografie: Kevin Kavanaugh
Kostýmy: Luca Mosca

Nepřístupné pro děti do 15 let

Česko V kinech od: 16.05.2019 Vertical Ent.
Slovensko V kinech od: 16.05.2019 Forum Film SK
USA V kinech od: 17.05.2019 Lionsgate US


Podívejte se na hodnocení John Wick 3 na Kinoboxu.

https://www.csfd.cz/film/564692-john-wick-3/
https://www.imdb.com/title/tt6146586/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Německo-norský thriller "The Seed" se natáčí v Praze12. června 2022 Německo-norský thriller "The Seed" se natáčí v Praze V Praze se nyní natáčí šestidílná minisérie The Seed (Die Saat) z produkce Odeon Fiction a scenáristy Christiana Jeltsche (Tatort). Produkce seriálu začala 10. května a natáčení probíhá […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • vidocq10. října 2002 Vidocq - Fantom Paříže Vidocq - Fantom Paříže - francouzská detektivní digitální scenérie Režie: Pitof Scénář: Jean-Christophe Grangé Pitof Gérard […] Posted in Filmové recenze
  • Children, The (2008)27. dubna 2014 Children, The (2008) Dospělí chtěli oslavit začátek Nového roku, jejich děti však budou proti… Elaine přijíždí se svými třemi dětmi a manželem oslavit příchod Nového roku do domu své sestry […] Posted in Horory
  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […] Posted in Filmové premiéry
  • Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)21. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964) Nejúspěšnější český vysokohorský lezec patřící mezi světovou špičku Patnáctý horolezec na světě a první Čech, který vystoupil na všech čtrnáct světových osmitisícovek bez použití kyslíku, […] Posted in Rozhovory
  • Demonstrátor11. prosince 2018 Demonstrátor Posted in Komiks
  • Hravá logopedie 2., upravované vydání23. září 2019 Hravá logopedie 2., upravované vydání Nesmírně důležitá je schopnost souvislého vyjadřování. Děti v dnešní době mluví v holých větách, s logopedickými vadami nebo nemluví vůbec. Hravou formou, pomocí obrázků, nenásilně je […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Domina S01E07 - Treason10. července 2021 Titulky k Domina S01E07 - Treason Tentokrát se bude díl týkat vlastizrady, ze které byl obviněn Primus, manžel Liviiny sestřenice Porcie. Tomu však válku s danúbskými kmeny v Makedonii nařídil sám Gaius a tak se situace […] Posted in Titulky
  • Titulky k Orange Is the New Black S07E07 - Me as Well6. září 2019 Titulky k Orange Is the New Black S07E07 - Me as Well Vztah na dálku není nikdy lehký a přesvědčí se o tom Piper i Alex. A Tamika je rozhodnutá poskytnout vězeňkyním co nejlepší vzdělání a půjde do toho, i když to vyúka bude trochu neobvyklá. […] Posted in Titulky
  • The Dream Log11. dubna 2023 The Dream Log Solidní!! Má to nápad, atmosféru, je to krátký, ideální jednohubka. Hlavní hrdina vymyslí nástroj, pomocí kterého dokáže zaznamenat své vlastní sny, což bych bral i já osobně ! :)  […] Posted in Krátké recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87611 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71546 KB. | 21.06.2024 - 19:20:08