Kritiky.cz > Horory > You Better Watch Out (1980)

You Better Watch Out (1980)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Veselé váno­ce“ - Buďte hod­né milé děti, nebo budu zlý!!!

Harry milu­je vánoč­ní svát­ky a Santu už od dět­ství. Pracuje v továr­ně na výro­bu hra­ček a svou prá­ci bere veli­ce váž­ně. Bohužel jeho nej­vět­ším pro­blé­mem je to, že nemá rád lidi, kte­ří si svát­ků nevá­ží a zesměšňu­jí Santu. Jako kaž­do­roč­ně má sla­vit den díkůvzdá­ní u rodi­ny své­ho bra­t­ra Philipa. Letos se však všech­no změ­ní, a to doslo­va. Harry, kte­rý je posed­nu­tý váno­ce­mi, si usmys­lí, že on jedi­ný je před­ur­če­ný k roz­dá­vá­ní dár­ků hod­ným dětem a záro­veň se chce pomstít všem zlo­biv­cům tím nej­kru­těj­ším způ­so­bem. Ušije si san­tov­ský kos­tým, své dodáv­ce dá nový nátěr a vyrá­ží do ulic. Milé děti i dospě­lí letos zaži­jí oprav­du děsi­vé váno­ce.

Český název: Vánoční zlo
Režie: Lewis Jackson
Rok výro­by: 1980
Délka: 100 min
Země: USA
Alternativní název: Christmas Evil

Hrají:
Brandon Maggart ... ( Harry Stadling)
Jeffrey DeMunn ... ( Philip Stadling)
Dianne Hull ... ( Jackie Stadling)
Joe Jamrog ... ( Frank Stoller)
Peter Neuman ... ( Moss Garcia)
...a dal­ší

Nedávno skon­či­ly vánoč­ní svát­ky u nás a tak - i když s men­ším - zpož­dě­ním nám nadě­lil Filmag svůj dárek v podo­bě toho­to fil­mu. Na svě­do­mí ho má reži­sér Lewis Jackson a je to jeho prv­ní a záro­veň i posled­ní film. Vánoční téma­ti­ka nikdy neo­mr­zí a jeli­kož se v horo­rech moc nevy­sky­tu­je, je i veli­ce vzác­ným zbo­žím. Bohužel musím říct, že ten­to sní­mek nebu­de pat­řit mezi, kte­ré bych si čas­to pouš­těl. Již na začát­ku DVD nás spo­leč­nost Řitka upo­zor­ní na sní­že­nou kva­li­tu obra­zu a měli prav­du. Ten není moc kva­lit­ní (ale byl už i hor­ší u jiných fil­mů), ale dá se na to dívat. Začátek se nese v cel­kem nud­ném duchu, ale pří­jem­ným zpes­t­ře­ním je scé­na, kte­rá nám uká­že, co se sta­lo Harrymu v dět­ství. Poté se pře­ne­se­me v čase do pří­tom­nos­ti, kde již dospě­lý Harry šmí­ru­je děti a cho­dí do prá­ce. V kolek­ti­vu není moc oblí­be­ný a zaměst­nan­ci ho buď urá­že­jí, nebo z něj mají jen sran­du. Přesto všech­no však Harry svou prá­ci zbož­ňu­je a nega­tiv­ních věcí si moc nevší­má. Proč se všech­no najed­nou změ­ní? Těsně před štěd­rým dnem se dozví o cha­ri­ta­tiv­ní akci jeho zaměst­na­va­te­le a roz­hod­ne se vzít vše do vlast­ních rukou. Rozdá dár­ky a při návra­tu je zesměš­ňo­ván par­tou dospí­va­jí­cích lidí. Najednou se vněm vzbou­ří krev a začne řádit. Je pře­svěd­če­ný, že musí potrestat všech­ny zlé a nevě­ří­cí lidi, pro­to­že on je pře­ce vyvo­le­ný Santa a mu se nebu­de nikdo vysmí­vat.

Po strán­ce horo­ro­vé se fil­ma­ři moc nevy­zna­me­na­li. Sice máme mož­nost vidět něko­lik úmr­tí, ale i v Kobře 11 je víc mrt­vol. Polovina fil­mu se nese v napros­to nud­ném duchu a jedi­né co sto­jí za řeč jsou Harryho vzpo­mín­ky. Za zmín­ku sto­jí ješ­tě zlo­bi­vý chla­pec, kte­rý už i v malém věku obdi­vu­je krá­sy opač­né­ho pohla­ví. Celý film je vlast­ně roz­dě­le­ný do něko­li­ka desí­tek nud­ných minut a zhru­ba pat­nác­ti­mi­nu­tov­ky, kte­rá sto­jí ale­spoň za něco. Konec fil­mu se jim nevy­da­řil už vůbec. Při scén­ce, kdy Santu honí dav roz­zu­ře­ných lidí a on jim utí­ká, jsem si při­pa­dal jako při sle­do­vá­ní Mr. Beana, pro­to­že zpo­ma­le­né zábě­ry za dopro­vo­du hud­by byly trha­né a spí­še směš­né (tím mys­lím hlav­ně to, jak Bean spad­ne na začát­ku na chod­ník a je sly­šet lid­ský smích). Hlavní plus dávám za dopro­vod­nou hud­bu slo­že­nou z vánoč­ních tra­dič­ních melo­dií. Nějaké názna­ky bru­ta­li­ty však v tom­to fil­mu nehle­dej­te – jedi­ná smrt, kte­rá snad sto­jí za zmín­ku, je vojá­ček a oko. Tato scé­na se jim cel­kem poved­la.

O herec­kém výko­nu se dá snad mlu­vit jen u Brandona Maggarta, kte­rý se své role zhos­til cel­kem sluš­ně. V rám­ci svých mož­nos­tí nám před­ve­dl sluš­ný pře­chod z hod­né­ho muže na šílen­ce posed­lé­ho váno­ce­mi. Zahrál si napří­klad ve fil­mu BachelorMan, nebo Spiritual Warriors. Nejznámějším her­cem je asi Jeffrey DeMunn (hrál bra­t­ra Harryho), kte­rý se obje­vil hned v něko­li­ka zná­měj­ších fil­mech. Vidět jste ho moh­li v Akta X-Film, The Green Mile, Storm of the Century, The Mist nebo The Majestic.

Celým fil­mem se nese vánoč­ní duch, kte­rý ale bohu­žel nepře­šel do toho horo­ro­vé­ho. Sledoval jsem pou­ze názna­ky, kte­ré se občas ve fil­mu mih­nou a při­jde mi, že reži­sér nebyl přes­ně roz­hod­nu­tý co vlast­ně chce točit. Je to totiž smě­si­ce rodin­né­ho fil­mu a kome­die s veli­ce vzdá­le­ný­mi horo­ro­vý­mi prv­ky. Tedy ale­spoň mně se zdá. Na závěr chci říct – dou­fám, že Santům už odzvo­ni­lo a bude jen Ježíšek.

Hodnocení:
Když budu hod­no­tit film jako celek dám 40%. Pokud bych ho měl hod­no­tit jen po horo­ro­vé strán­ce tak 30%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86516 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71829 KB. | 23.07.2024 - 13:07:30