Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %

Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %

Venom2
Venom2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marvelu nikdy není dost (a nebo ano?). Ano, jsem fanou­šek komik­sů, ale mám pocit, že ten­to­krát to bude mít opač­ný vliv na hod­no­ce­ní. Máme tu totiž dal­ší film z pro­duk­ce Sony, kte­rá si jede tak tro­chu na svém píseč­ku, co se komik­sů týče. A ten­to­krát se nás Sony sna­ží utáh­nout tzv. „na vaře­nou nud­li“ v podo­bě hlav­ních před­sta­vi­te­lů a reži­sé­ra.

Začínáme tam kde jsme skon­či­li minu­le. Eddie Brock ali­as Venom (Tom Hardy) pro­ží­vá svo­jí vnitř­ní kri­zi osob­nos­ti a navíc má stá­le nedo­ře­še­ný vztah se svou nyní již býva­lou part­ner­kou Anne (Michelle Williams). Díky Venomovi se dosta­ne z nej­hor­ší­ho a díky pověs­ti inves­ti­ga­tiv­ní­ho novi­ná­ře se dosta­ne tvá­ří v tvář séri­o­vé­mu vra­ho­vi. Tím je Cletus Kasady (Woody Harrelson), kte­rý se chce Eddiemu svě­řit se svým pří­be­hem. Během roz­ho­vo­ru však zjis­tí, že Eddie není úpl­ně oby­čej­ný člo­věk a ať už sho­dou okol­nos­tí, nebo záměr­ně, Eddieho kous­ne. A díky tomu se roz­pou­tá masa­kr (v pře­kla­du tak­též Carnage, i pro­to ten název). Z Cletuse se stá­vá Carnage, kte­rý má pou­ze jedi­ný cíl - vraž­dit lidi, a to co mož­ná tím nej­bru­tál­něj­ším způ­so­bem. Jak se s tou­to hroz­bou Venom s Eddiem vypo­řá­dá? A jak vyře­ší svo­jí part­ner­skou minu­lost? To máte mož­nost zjis­tit v našich kinech.

carnage
Photo © Sony Pictures

U pro­duk­ce Sony musí být člo­věk vždyc­ky tro­chu skep­tič­těj­ší a zde to pla­tí rov­něž. Na Sony se snes­lo spous­tu kri­ti­ky po prv­ním fil­mu ohled­ně vzta­hů s Marvel stu­di­em a ohled­ně zachá­ze­ní s cha­rak­te­ry a jejich dopa­dem na budou­cí dění ve svě­tě MCU. Proto si na pomoc při­zva­li odbor­ní­ka na CGI Andyho Serkise. Nyní už reži­sé­ra mohou divá­ci znát pře­de­vším jako před­sta­vi­te­le Gluma z Pána prs­te­nů, poz­dě­ji jako jed­nu ze zápor­ných postav v Black Pantherovi. Kromě toho Andy Serkis sklí­zí hod­ně ova­cí za svo­jí tvor­bu jako napří­klad Mauglí z roku 2018. Je to tím, že Serkis oplý­vá výbor­ným citem pro kom­po­zi­ci a spo­lu­prá­ci s digi­tál­ním oddě­le­ním. A zde se to uká­za­lo jako dob­rý krok, ale o tom poz­dě­ji.

kure
Photo © Sony Pictures

Začnu nejdřív tím, jak na mě celý film půso­bí jako celek a poz­dě­ji roze­be­ru jed­not­li­vé čás­ti. Venom 2 je kla­sic­ké pokra­čo­vá­ní trpí­cí typic­ký­mi pro­blémy jako recyk­la­ce, nedo­sta­tek nápa­dů a nevy­vá­že­nost. Obecně bych k fil­mu řekl, že urči­té čás­ti jsou úpl­ně plo­ché a neza­jí­ma­vé a nao­pak někte­ré tak pře­hna­né, že se za tým tvůr­ců sty­dí­te a máte chuť tak tro­chu se v křes­le oší­vat. Ve fil­mu se poměr­ně dlou­ho řeší (pod­le mého názo­ru) neza­jí­ma­vé dějo­vé lin­ky a pak najed­nou tvůr­ci zjis­ti­li, že není čas. Film má cel­kem stan­dard­ní dél­ku, tak­že nezbý­vá než začít spě­chat, a to bývá čas­to ces­ta do pekel. A tady to není jinak. Myslím si, že se uka­zu­je kámen úra­zu v podo­bě scé­nárist­ky Kelly Marcel, kte­rá má oči­vid­ně ráda kome­di­ál­ní prv­ky a hlav­ně roman­ci. A tím je myš­le­na i tzv. „bro­man­ce“. Vztahy Eddie vs. Venom, Eddie vs. Anne, Anne vs. Dan, Carnage vs. Shriek se tu pros­tě řeší celou hodi­nu a pak máte na pořád­nou akci jenom cca půl hodi­ny.
A když už je tedy málo času na akci, tak ať je ta akce pořád­ná. Tady pomohl zmi­ňo­va­ný Andy Serkis zce­la urči­tě opro­ti prv­ní­mu fil­mu. Je to sice CGI digi­bor­del, ale aspoň je pře­hled­něj­ší. Nicméně takhle část fil­mu má dvě zásad­ní vady. Scénář, kde se uka­zu­je, že Kelly Marcel postrá­dá cit pro podá­ní akč­ních scén a svým poje­tím je posled­ní část tak přes čáru, že divá­ci mnoh­dy kro­ti­li hla­vou. A dru­hým zásad­ním pro­blé­mem je pří­stup­nost fil­mu pro mlá­dež. Už od ozná­me­ní PG-13 bylo spous­tě lidem jas­né, že to nemu­sí dopad­nou dob­ře. Obzvlášť když točí­te film, ve kte­rém je Carnage. Tento sym­bi­ont už napáchal v komik­sech spous­tu ško­dy. A tuto ško­du vždy páchá vel­mi bru­tál­ní ces­tou. Obecně je tahle řada komik­sů dosti tem­ná a nemi­lo­srd­ná, tak­že i sám Carnage je tako­vý. Takového nám tu tvůr­ci roz­hod­ně nepřed­sta­vu­jí. Spousta zabí­je­ní a nechut­nos­tí se děje mimo zábě­ry kamer, spous­ta je udě­la­ná tak, aby neby­ly vidět detai­ly, nebo je pou­ži­to rych­lé­ho stři­hu. Výše zmí­ně­né tak musí not­ně zamá­vat s cel­ko­vým vní­má­ním akce, kte­rá má být sviž­ná, bru­tál­ní a záro­veň tro­chu vtip­ná.

shriek
Photo © Sony Pictures

Humoru je tu až až. V prv­ním sním­ku to bylo pár str­kan­ců Eddieho s Venomem, ale tady už se roz­tr­hl pytel. Jedna hláš­ka násle­du­je dal­ší a měl jsem pocit, že tady tvůr­ci trpí kla­sic­kým poci­tem „ono se něco chy­tí, tak­že čím víc toho bude, tím vět­ší šan­ce“. NE!! Platí sta­ré dob­ré „opa­ko­va­ný vtip pře­stá­vá být vti­pem“. Spoustu hlá­šek a gagů už jsme všich­ni sly­še­li stov­ky a Venom 2 jich na vás tak dal­ší stov­ku vychr­lí. Ze spous­ty humor­ných scén čiší klišé, infan­til­nost a trap­nost, až praští. A oprav­du se sem tam něja­ká ta situ­a­ce chyt­ne, ale to nevy­vá­ží zby­tek. Samotní her­ci se pros­tě sna­ží dělat maxi­mum, ale vzhle­dem k pod­kla­do­vé­mu mate­ri­á­lu se nedá dělat zázrak. Tom Hardy hra­je opět uvě­ři­tel­nou posta­vu a jeho sym­bi­ó­za s Venomem (jak pří­hod­né) fun­gu­je, jen by byla potře­ba občas tro­chu při­brz­dit. Naopak u Cletuse mám mimo jeho původ (opět odklon od komik­sů) taky důvo­dy ke skep­si kvů­li jeho pří­bě­ho­vé­mu poza­dí. Woody Harrelson se oprav­du sna­ží a i on uka­zu­je, že je skvě­lý herec, ale pros­tě mu tu roli nevě­ří­te. Ve scé­ná­ři se sna­ží udě­lat jeho posta­vu bohat­ší, než by ve sku­teč­nos­ti měla být. Cletus Kasady je oprav­do­vý šíle­nec a vrah. Z toho tu nic (kro­mě jed­né odleh­če­né vsuv­ky) neu­vi­dí­te, a tak věro­hod­nost tvr­ze­ní o séri­o­vém vra­ho­vi a šílen­ství mu vlast­ně moc nevě­ří­te. Carnage je vlast­ně tako­vým pro­dlou­že­ním Cletusovy osob­nos­ti, tak­že tady to pak taky moc nebe­re­te. A opět to nará­ží na pří­stup­nost mlad­ší­mu divá­ko­vi. Frances ali­as Shriek (Naomie Harris) je tak do fil­mu nastr­če­ná jen jako pro­stře­dek a hrač­ka scé­nárist­ky. Takový tro­chu oslí můs­tek mezi Venomem a Carnagem. Její posta­va je sku­teč­ně jen vyu­ži­tá jako nástroj pro posun děje a závě­reč­ný zvrat, kte­rý vede k finál­ní­mu sou­bo­ji. Ostatní posta­vy jako snou­be­nec Dan (Reid Scott), detek­tiv Mulligan (Stephen Graham) a paní Chenová (Peggy Lu) jsou už jen lout­ky vyu­ži­té pro pár humor­ných nebo vypl­ňo­va­cích scén a nema­jí na pří­běh vět­ší vliv (mož­ná až na jed­nu výjim­ku v závě­ru fil­mu).

anne
Photo © Sony Pictures

Na pří­běh, kte­rý je ale v zása­dě jed­no­du­chý a nepří­liš zají­ma­vý. Tedy hlav­ní lin­ka vedou­cí ke stře­tu Venoma a Carnage ano, tak je kla­sic­ká, ale uspě­cha­ná, až se divák v tom sho­nu málem zadý­chá. Další dvě sepa­rát­ní dějo­vé lin­ky jsou neza­jí­ma­vé. A není to tím, že by byly vyslo­ve­ně špat­né. Jen pros­tě nema­jí vliv na zby­tek postav nebo pří­bě­hu a dost mož­ná mají nulo­vý vliv na dal­ší pokra­čo­vá­ní v rám­ci MCU. Věnuje se jim pří­liš mno­ho pro­sto­ru a divák má brzy ten­den­ci se nudit, pro­to­že tím hlav­ním důvo­dem, proč by se měl jít divák kou­kat na tako­vý­to sní­mek do kina je pros­tě čirá akce, tro­chu humo­ru a vět­ší či men­ší množ­ství toho CGI bor­de­lu. A to navíc ješ­tě bru­tál­ní­ho, ale kvů­li dětem nám pros­tě není dopřá­no. Tak teda díky za nic.

cletus
Photo © Sony Pictures

Moc rád bych se u Venom 2 bavil, ale pros­tě to nešlo. Já osob­ně jsem se pře­je­dl hloupých moder­ních fil­mů, kte­ré se sna­ží poba­vit opět jen hloupé pub­li­kum a tomu zbyt­ku namlu­vit, že jsou taky hlou­pí a měli by se bavit. Film je roz­dě­le­ný do snad­no roz­po­zna­tel­ných pří­bě­ho­vých cel­ků, tak­že trpí nestá­los­tí tem­pa. Navíc jsou někte­ré čás­ti nud­né a pro pří­běh nedů­le­ži­té. Stopáž by se dala urči­tě vyu­žít lépe. O tom víc, kdy­by jí dopro­vá­ze­la zají­ma­vá „cra­zy“ hud­ba. Doprovod Marca Beltramiho byl pros­tě jen prů­měr­ný a gene­ric­ký. Dnes je na scé­ně něko­lik hudeb­ních tvůr­ců, kte­ří se nebo­jí pou­žít zají­ma­vé moti­vy a zrov­na v tom­to sním­ku se vyslo­ve­ně nabí­ze­ly. Opět totál­ně nevy­u­ži­tý poten­ci­ál. Zkrátka mi na scé­náris­tic­ké žid­li chy­bí někdo, kdo by měl kou­le (a tím nena­rá­žím jen na fakt, že scé­nář psa­la žena) napsat pří­běh tem­něj­ší, bru­tál­ní a hlav­ně mlá­de­ži nepří­stup­ný. Venom 2 je tak ve výsled­ku zce­la prů­měr­ný film (a to jsem fan­da komik­sů), kte­rý kro­mě zvlášt­ních před­sta­vi­te­lů neza­ujme běž­né­ho kon­zu­men­ta abso­lut­ně ničím. Jako kuli­sa večer v TV asi lep­ší než něja­ká prv­ní mise, nebo ordi­na­ce, ale i tak to na víc než 50% nemá. A víc než samot­ný film byly zají­ma­vé poti­tul­ko­vé scé­ny.


Photo © Sony Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57335 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72185 KB. | 20.07.2024 - 14:17:59