Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Black Widow - Recenze - 70%

Black Widow - Recenze - 70%

bw
bw
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně máme v kinech pořád­nou pec­ku. Scarlett Johansson se koneč­ně vra­cí na plát­no ve své iko­nic­ké roli a navíc v sólo­fil­mu. Black Widow ali­as Nataša Romanova (ang­lic­ky Natasha Romanoff) utí­ká. Asi hned po úvo­du bude všem fanouškům Marvelu jas­né před čím a před kým. Na časo­vé ose MCU se dostá­vá­me těs­ně za Občanskou vál­ku a část Avengerů včet­ně Nataši utí­ká před domně­lou spra­ve­dl­nos­tí. Tajná agent­ka, člen Avengers a hlav­ně Black Widow nicmé­ně nemů­že zůstat jen tak v kli­du a své­mu osu­du neu­nik­ne. Shodou okol­nos­tí se zaplé­tá do své minu­los­ti a hlav­ně do sen­ti­men­tál­ní spi­rá­ly se zbyt­kem svo­jí (ado­p­tiv­ní) rodi­ny. Důvodem je, že se dozví­dá, že gene­rál Dreykov (Ray Winstone) - muž zod­po­věd­ný za pro­gram Black Widow - je naži­vu a svo­jí čin­nos­tí nejen, že ohro­žu­je sta­bi­li­tu celé pla­ne­ty, ale hlav­ně klid­nou mysl Nataši. Ta si totiž celou dobu mys­le­la, že je Dreykov po smr­ti a ona může svo­je dáv­né „hří­chy“ hodit za hla­vu. Generál se nicmé­ně tasí nejen se svo­jí ban­dou Černých vdov, ale hlav­ně se záhad­ným Taskmasterem.
Najít zni­čit Rudou Místnost (tré­nin­ko­vé cen­t­rum pro­gra­mu) tak nebu­de snad­ný úkol. Jak se to Nataše poda­ří a kdo jí v tom­to sna­že­ní nako­nec všech­no pomů­že, to se již nyní může­te pře­svěd­čit v našich kinech!!!

Photo © With Walt Disney Studios Motion Pictures

Tak, a jak film dopa­dl po strán­ce čis­tě fil­mo­vé? Já mys­lím, že doce­la obstoj­ně. Po dlou­hé covi­do­vé absti­nen­ci samo­zřej­mě půso­bí vel­ké plát­no jako pořád­ná dáv­ka. Film je navíc akč­ní, tak­že o to víc se tre­fu­je do těch správ­ných míst.
Black Widow vlast­ně není ani tolik tzv. Origin Story. Tím, že jsme se s Natašou sezná­mi­li jako divá­ci již před lety a během těch mno­ha fil­mů v MCU jsme nastřá­da­li stříp­ky z její minu­los­ti. To zna­me­ná, že vět­ši­na divá­ků si vzpo­me­ne na zmí­ně­nou Red Room, na celý výcvik i cenu, kte­rou musí všech­ny Black Widow zapla­tit za svůj tré­nink.
V tom­to ohle­du film nako­nec půso­bí spíš jako sumář vše­ho, co jsme už někde sly­še­li a při­dá­vá něco navíc. Přidává kon­krét­ně dvě věci - Taskmastera a hlav­ně Natašinu rodi­nu. A ta není jen tak leda­ja­ká.
Už úvod­ní intro nám dává znát, že film nebu­de jen tako­vou odleh­če­nou podí­va­nou v rám­ci MCU jako byl tře­tí Thor nebo Strážci Galaxie. Natašina (ado­p­tiv­ní) rodi­na - Alexei Shostakov (ali­as Red Guardian, hra­je David Harbour), Melina Vostakov (Rachel Weisz) a Yelena Belova (Florence Pugh) - z něja­ké­ho důvo­du prchá ze Států a tak tro­chu nám jejich útěk napo­ví­dá, že není vše jak se zdá­lo. Rodiče jsou taj­ný­mi agen­ti a dív­ky jsou šoko­vá­ny udá­lost­mi kolem nich. Zde malá poznám­ka, pokud vám při­pa­dá mla­dá Nataša nějak pově­do­má, není to náho­da. Její před­sta­vi­tel­kou je totiž Ever Anderson. To vám pod­le jmé­na asi nic neřek­ne, ale věz­te, že její mat­kou je Milla Jovovich, a s tou podo­bu oprav­du neza­pře. Rodina je kvů­li udá­los­tem roz­dě­le­na (dív­ky odvle­če­ny do pro­gra­mu Black Widow) a opět se po letech shle­dá­vá za zvlášt­ních okol­nos­tí. Nataša je sice do toho­to shle­dá­ní zavle­če­ná svo­jí sestrou, ale i tak chce vyře­šit svo­jí minu­lost, aby pomoh­la své budouc­nos­ti, tak­že nako­nec má v tom­to všem svůj záměr.

Photo © With Walt Disney Studios Motion Pictures

A jako akč­ní rodin­ka jdou do pořád­né akce. Po akč­ní strán­ce se fil­mu téměř nedá nic vytknout. Nejen, že jsou scé­ny čas­to umís­tě­né do zají­ma­vých interiérů/exteriérů, ale jsou nato­če­ny poměr­ně pře­hled­ně a nepů­so­bí (až na pár výji­mek) pře­hna­ně. Prostě tako­vý kla­sic­ký stan­dard, na kte­rý jsou divá­ci MCU zvyklí. Drobnou výtku bych asi měl k něko­li­ka digi­tál­ním tri­kům, kte­ré půso­bi­li oprav­du lev­ně a půso­bi­ly tzv. jako pěst na oko, což sem tam kazi­lo cel­ko­vý dojem.
Ale bliž­ší zábě­ry na posta­vy byly v pořád­ku. Dobře se ukry­lo hra­ní dublé­rů a kaska­dé­rů, tak­že cel­ko­vý dojem z výko­nu samot­ných před­sta­vi­te­lů jsem měl výteč­ný. U Scarlett asi niko­ho nepře­kva­pí její pro­jev, na ten jsme si už za ta léta zvyk­li. Další výraz­nou roli tak hrá­la Florence Pugh jakož­to její sest­ra. A co se týče rych­lej­ší akce a pár rýpnu­tí do své sest­ry musím uznat, že se role zhos­ti­la vel­mi dob­ře. U dia­lo­gů už to na mě půso­bi­lo tro­chu moc škro­be­ně a vyslo­ve­ně mecha­nic­ky, ale v tom­to neby­la sama. Jak mám Rachel Weisz straš­ně rád jako hereč­ku a přes to, jak jí to v jejím věku pořád v tom kože­ném kos­tým­ku sek­ne, musím říct, že tady teda nic moc výkon. Už tak nedo­sta­la na plát­ně pří­liš pro­sto­ru. A část z toho, kte­rý měla na měl půso­bil až pří­liš kře­čo­vi­tě. Holt je vidět, že Rachel není úpl­ně vhod­ná hereč­ka do komik­so­vých rolí. Další vel­kou část času si vez­me Red Guardian, kte­ré­ho David Harbour ztvár­nil doce­la dob­ře. Pokud tedy při­pus­tí­me jeho roz­lo­že­nou a vel­mi pri­mi­tiv­ní osob­nost. Což jako fanou­šek komik­su vní­mám spí­še nega­tiv­ně, pro­to­že Red Guardiana znám tro­chu jinak. Ale pro potře­by fil­mu to fun­gu­je a bere na sebe tu vtip­něj­ší část pří­bě­hu. Díky němu se spous­ta scén tro­chu odleh­čí a čas­to vlast­ně půso­bí jako pojít­ko mezi důle­ži­těj­ší­mi scé­na­mi, kte­ré mají při­jít. Poslední vět­ší roli tu má záhad­ný Taskmaster, kte­ré­ho fan­do­vé komik­sů vel­mi dob­ře zna­jí a půso­bí jako „neme­sis“ pro spous­tu čle­nů Avengers. Zde bohu­žel dostal na můj vkus vel­mi málo pro­sto­ru. Sice půso­bí dosta­teč­ně tajem­ně, ale celý dojem kolem této posta­vy kazí neu­stá­lé pří­bě­ho­vé vysvět­lo­vá­ní věcí, kte­ré se dějí na plát­ně, nebo se dít budou. Taskmasterovo mysti­ku poz­dě­ji navíc film ješ­tě navíc úpl­ně zbou­rá a u mě tím ztra­til veš­ke­rý zájem. Víc napsat nemo­hu, pro­to­že bych pro­zra­dil pří­liš mno­ho...

Photo © With Walt Disney Studios Motion Pictures

A tím­to se dostá­vá­me k samot­né­mu pří­bě­hu. Ten je poměr­ně jed­no­du­chý, ale na ško­du to roz­hod­ně není. U sólo­vek je to cel­kem nor­mál­ní jev. Příběh je pří­mo­ča­rý, poměr­ně stro­hý a dává tak pro­stor divá­ko­vi zamě­řit se na hlav­ní posta­vu, se kte­rou se má sezná­mit. Jenže tady je pro­blém v tom, že Black Widow už něco přes 10 let zná­me. Proto se divá­ko­va pozor­nost nut­ně stá­čí na ostat­ní posta­vy a hlav­ně na pří­běh samot­ný. A tady je to potom tro­chu nuda. Dialogy jsou hod­ně kře­čo­vi­té a nema­jí val­né­ho význa­mu, pro­to­že jak jsem zmí­nil výše, to co se pak děje a proč se to děje vám vel­mi ochot­ně někdo doslo­va popí­še. Pár vtip­ných hlá­šek Red Gaurdiana a popi­cho­vá­ní mezi sestra­mi je občas dob­ré odleh­če­ní, ale cel­ko­vý dojem z pří­bě­hu pří­liš nezlep­ší. Režisérka (kte­rou jsem do teď nezmí­nil) Cate Shortland se sna­ží pro­pa­šo­vat do fil­mu rodin­né téma a téma­ta jako odda­nost, soudrž­nost a důvě­ra. Bohužel tahle nos­tal­gic­ká a dra­ma­tic­ké sna­ha na mě vůbec nefun­go­va­la. Film je hlav­ně akč­ní podí­va­nou a to mu jde víc než obstoj­ně.
Black Widow tak díky své­mu zpra­co­vá­ní poměr­ně snad­no str­čí do kapsy i někte­ré dal­ší MCU díla jako tře­ba Captain Marvel.
Z kon­ku­ren­ce bude Black Widow urči­tě srov­ná­va­ná hlav­ně s Wonder Woman a tady bych já řekl, že prv­ní WW byla tro­chu lep­ší, ale dru­hý díl nesa­há Nataše ani po kot­ní­ky.

Photo © With Walt Disney Studios Motion Pictures

Black Widow je tak koneč­ně po dlou­hé době vel­kým akč­ním „bijá­kem“, ale nenech­te se opít roh­lí­kem. Zdaleka není doko­na­lý a někte­ré jeho čás­ti půso­bí až otrav­ně. Spoustu věcí mu díky komik­so­vé­mu zpra­co­vá­ní odpus­tí­te a pokud chce­te vidět jen něja­kou tu akci a dát si pop­corn, tak to bude fun­go­vat. Film má bohu­žel jed­no vel­ké ALE. Přichází na plát­na sku­teč­ně až pří­liš poz­dě. Nejen co se reál­né­ho času (a to hlav­ně kvů­li covid opat­ře­ním), ale i cel­ko­vé časo­vé ose MCU. Už tím, že je pří­bě­ho­vě zasa­zen někam do polo­vi­ny celé té dlou­hé ces­ty k Infinity War, dává jas­ně naje­vo, že při­šel tak tro­chu „s kříž­kem po funu­su“. A kvů­li tomu, že víme, jak to s Natašou dopadlo, postrá­dá ten­to sní­mek téměř veš­ke­rou hod­no­tu. Jediné dvě věci, kte­ré díky němu divá­ci zís­ka­jí je uce­le­ná sto­ry Nataši Romanoff, což je tak tro­chu spíš služ­ba fanouškům, a dru­hou věcí je mož­nost, že Natašu v MCU do budouc­na nahra­dí Yelena Belova (což by bylo i věr­né komik­sům).
Celkově ale musím uznat, že je film vel­mi zda­ři­lou akč­ní podí­va­nou a pokud od něj neče­ká­te nic jiné­ho, tak se bude bavit stej­ně dob­ře jako já. Přijít mezi MCU ten­to sní­mek dřív, tak by byl hod­no­cen mno­hem mno­hem výš. takhle je to na 70%.


Photo © With Walt Disney Studios Motion Pictures


Podívejte se na hodnocení Black Widow na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%20. července 2021 The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65% Studio Marvel nám po sérii WandaVision přináší další kousek ze skládanky 4. fáze MCU. A jak měl na starost předchozí seriál muž dohlížející na spíše ženskou stránku, tak zde má na povel tu […] Posted in TV Recenze
  • Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %13. října 2021 Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 % Marvelu nikdy není dost (a nebo ano?). Ano, jsem fanoušek komiksů, ale mám pocit, že tentokrát to bude mít opačný vliv na hodnocení. Máme tu totiž další film z produkce Sony, která si jede […] Posted in Filmové recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62658 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71871 KB. | 14.07.2024 - 12:46:48