Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vicky Cristina Barcelona

Vicky Cristina Barcelona

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stejně jako Puma je znač­ka kva­lit­ní­ho oble­če­ní, Rebio zdra­vé­ho jíd­la, či Sauternes dra­hé­ho vína, Woody Allen je znač­kou výbor­ných fil­mů. A prá­vě jeden tako­vý je nyní mož­no vidět v našich kinech. Woody Allen chr­lí své fil­my s až neu­vě­ři­tel­nou kaden­cí a vytr­va­los­tí už 42 let, při­čemž jeho nej­ob­lí­be­něj­ší téma jsou ženy a jejich vzta­hy. A prá­vě o vzta­zích je i jeho nej­no­věj­ší počin Viki Cristina Barcelona, ve kte­rém se Allen pokou­ší odpo­vě­dět na otáz­ku, po čem ženy tou­ží.

Vicki (Rebecca Hall) a Cristina (Scarlett Johansson), dvě ame­ric­ké turist­ky v Barceloně, ovšem tou­ží kaž­dá po nečem jiném. Vicki plá­nu­je spo­řá­da­ný rodin­ný život se svým snou­ben­cem Dougem (Chris Messina), kdež­to Cristina ani přes­ně neví co hle­dá, za to ale ví přes­ně, co nehle­dá. Do živo­ta těch­to dvou nej­lep­ších kama­rá­dek vstou­pí roz­ver­ný umě­lec Juan Antonio (Javier Bardem) a pořád­ně jim pople­te hla­vu. Vicki zpo­čát­ku při­pa­dá Juan nesym­pa­tic­ký a také si od něj drží pat­řič­ný odstup. Ale poté, co je Cristina kvů­li žalu­deč­ní­mu vře­du na něja­kou dobu indis­po­no­vá­na, i ona nako­nec pod­leh­ne kouz­lu bar­de­mo­va cha­risma. Tento krát­ký romá­nek nabe­re rych­lý konec, ve Vicki však zane­chá hlu­bo­kou sto­pu a zbou­rá všech­ny její dosa­vad­ní jis­to­ty. Juan navá­že naděj­ný vztah s Cristinou a dlou­ho se zdá, že oba našli toho pra­vé­ho. Ale jen do doby, než Juana dože­ne jeho vlast­ní minu­lost. Respektive jeho býva­lá žena Maria Elena (Penélope Cruz), kte­rá se prá­vě neú­spěš­ně poku­si­la o sebe­vraž­du.

 

Penélope Cruz se tak obje­ví na plát­ně takřka až po hodi­ně děje, ale její nástup je veli­ce inten­ziv­ní a osvě­žu­jí­cí. Je vel­ká ško­da, že nedo­sta­la ve fil­mu více pro­sto­ru, neboť v jeho dru­hé čás­ti je prá­vě ona jeho tahou­nem. Po poma­lej­ším roz­jez­du tak film v této čás­ti poměr­ně rych­le gra­du­je, Maria Elena je totiž jako časo­va­ná bom­ba. Zároveň je schop­na posu­no­vat děj mno­hem při­ro­ze­něj­ším dojmem než nedie­ge­tic­ký komen­tář, kte­ré­mu by více sedě­lo, kdy­by pří­běh pou­ze orá­mo­val a nečle­nil ho na jakési kapi­to­ly.

 

Podle výčtu herec­kých osob­nos­tí je tak patr­né, že kro­mě nád­her­ných reá­lií Ovieda či Barcelony, kte­rým dělá Allen úžas­nou rekla­mu, uvi­dí­me na plát­ně nemá­lo žen­ské krá­sy a muž­ské­ho cha­risma­tu. Woody Allen je zná­mý tím, že dává svým her­cům vel­ký pro­stor pro impro­vi­za­ci a vol­nou ruku při prá­ci s posta­vou. A pro­to­že pra­cu­je s oprav­do­vý­mi mis­try ve svém obo­ru, může se o ně cel­kem bez obav opřít a oni jej nene­cha­jí pad­nout. Postavy tak nepů­so­bí vůbec plo­še, nao­pak jsou uce­le­né a vede­né do hloub­ky.

 

Krom toho je Allen také pro­sla­ve­ný svou sla­bos­tí pro ženy. Rád se jimi obklo­pu­je a ač se mezi muži říká, že ženy nelze pocho­pit, urči­tě jim i do vel­ké míry rozu­mí. A i v tom­to fil­mu potvr­zu­je svo­ji cit­li­vost na téma vzta­hů, o kte­rých rád filo­so­fu­je, což jeho posta­vy čas­to expli­cit­ně vyja­dřu­jí. Třeba v pří­pa­dě Marie Eleny, když tvr­dí, že „lás­ka je roman­tic­ká jedi­ně teh­dy, kdy zůsta­ne nena­pl­ně­ná.“

 

Vicki Cristina Barcelona je tak pří­jem­ná roman­tic­ká kome­die, kte­rá doká­že vnést tro­chu léta do sou­čas­ných sych­ra­vých pod­zim­ních dnů. Jedná se o ide­ál­ní film pro pří­jem­ně strá­ve­ný večer s vaší dra­hou polo­vič­kou, či tře­ti­nou, pokud se do vzta­hů vrhá­te s podob­nou bez­ta­rost­nos­tí jako Juan Antonio. Přesto ten­to sní­mek v alla­no­vě fil­mo­gra­fii spí­še zapad­ne, na čemž se urči­tě podí­lí i vypra­věč, kte­rý divá­ka spí­še ruší, než aby jej pro­vá­zel dějem.

 

 

Vicky Cristina Barcelona (USA/Španělsko, 2008). Režie: Woody Allen, scé­nář: Woody Allen, kame­ra: Javier Aguirresarobe, střih: Alisa Lepselter, hra­jí: Javier Bardem, Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Chris Messina, Penélope Cruz, Patricia Clarkson, Kevin Dunn.


Podívejte se na hodnocení Vicky Cristina Barcelona na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus...15. září 2019 Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus... Americký scénárista a režisér Richard Linklater (Před úsvitem, Před soumrakem, Před půlnocí) pro natočení zajímavého filmu nepotřeboval filmové triky nebo efekty. Pro svůj nový film o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj bratr-syrové rodinné drama plné vášně i napětí2. února 2024 Můj bratr-syrové rodinné drama plné vášně i napětí Máte rádi Švédsko? Chcete zažít velmi silný příběh se zajímavou zápletkou? Tak právě vám je určena novinka s názvem Můj bratr, jehož autorkou je Karin Smirnoff. Tato novinka právě […] Posted in Recenze knih
  • Chili vyhodí Tomáše? | Survivor CZ&SK4. února 2022 Chili vyhodí Tomáše? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • RECENZE – Ochutnávačka30. ledna 2019 RECENZE – Ochutnávačka Autor: V. S. AlexanderPřeklad: Zdík DušekNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2018Počet stran: 336ISBN: 978-80-7543-862-1Anotace:Rodiče pošlou Magdu k příbuzným do Bavorska, aby ji […] Posted in Recenze knih
  • MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU20. dubna 2012 MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k jedné ze svých legendárních a nejoblíbenějších rolí, agentovi J. „Tenhle film právě na tom staví – […] Posted in Články
  • Sledovanost seriálů - PRIMA a ČT126. června 2008 Sledovanost seriálů - PRIMA a ČT1 Sledovanost seriálů - PRIMA a ČT1 14.4.2007 serialy Přečteno: 149 krát […] Posted in Seriály
  • Titulky k The Girl in the Woods S01E08 - Angel of the Dawn1. listopadu 2023 Titulky k The Girl in the Woods S01E08 - Angel of the Dawn Osud celého města leží na bedrech Tashy a Carrie. Musí uzavřít trhlinu a tím snad i zachránit Nolana dřív, než bude příliš pozdě. Jenže učedníci kolonie, kteří se ve svém pátrání po Carrie […] Posted in Titulky
  • Paříž21. července 2009 Paříž Lepší chvíli než horkou současnost bych pro setkání s francouzským snímkem Paříž sotva v mém nabitém diáři našel. Nedlouho po zhlédnutí filmu se mi totiž […] Posted in Recenze
  • Rumpelstiltskin (1995)16. března 2018 Rumpelstiltskin (1995) Splní vám jedno přání, ale jako protislužbu si bude žádat vaše prvorozené dítě! Rumpelstiltskin byl podle legend a pohádek zlí démonický skřítek, který vám splnil vaše přání a […] Posted in Horory
  • Piktuju Karta20. srpna 2023 Piktuju Karta Litevský Revenge Krimi Nářez, který aspiruje na kriminálku roku. Nevzpominám si, že bych někdy viděl film z Litvy, ale tohle je světová úroveň od řemesla po scénář, kde funguje úplně […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98758 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71680 KB. | 18.06.2024 - 02:26:14