Kritiky.cz > Speciály > Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 1. díl - KDYŽ POHÁDKY DOSPĚJÍ – A DÁL

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 1. díl - KDYŽ POHÁDKY DOSPĚJÍ – A DÁL

MarinkaMala
MarinkaMala
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Děti na celém svě­tě se při posle­chu kla­sic­ké pohád­ky o Jeníčkovi a Mařence chvě­jí stra­chy. Bratr a sest­ra se ztra­tí v lese, kde jsou chy­ce­ni nemi­lo­srd­nou čaro­děj­ni­cí, kte­rá peče a jí děti. Pohádka kon­čí, když dvo­ji­ce čaro­děj­ni­ci její kani­ba­lis­tic­ké chout­ky pře­ka­zí ... ale co se s nimi sta­ne potom? To se odvá­žil domys­let scé­náris­ta a reži­sér fil­mu Jeníček a Mařenka – Lovci čaro­děj­nic Tommy Wirkola, kte­rý se s tou­to otáz­kou popral v celém jejím stra­ši­del­ném, legrač­ním i napí­na­vém roz­sa­hu. Sourozence potká­vá­me už jako dospě­lé nemi­lo­srd­né lov­ce pro­ná­sle­du­jí­cí v lesích čaro­děj­ni­ce a film se ze sta­ro­dáv­né­ho mýtu mění na epic­ké moder­ní akč­ní dob­ro­druž­ství.
Wirkola, kte­rý se dostal do pově­do­mí divá­ků akč­ní zom­bie kome­dií Mrtvý sníh nato­če­nou v jeho rod­ném Norsku, čekal celý život na pří­le­ži­tost zno­vu pro­zkou­mat pohád­ku, kte­rá ho pro­ná­sle­do­va­la už jako malé­ho chlap­ce. Nikdy ze sebe nese­třá­sl její dopad – pře­tr­vá­va­jí­cí obraz hla­do­vých, odpor­ných, straš­li­vých čaro­děj­nic číha­jí­cích na nevin­né lid­ské obě­ti. Jednoho dne si začal před­sta­vo­vat scé­nář o tom, kde jsou asi nej­zná­měj­ší sou­ro­zen­ci z lido­vých vyprá­vě­ní teď. A napadla ho vize Jeníčka a Mařenky jako dospě­lých a bitva­mi zoce­le­ných stráž­ců kli­du téměř nad­při­ro­ze­né­ho dru­hu.
„Příběhem Jeníčka a Mařenky jsem žil odma­lič­ka,” při­bli­žu­je Wirkola, „dob­ře si z dět­ství pama­tu­ji, jak tem­ná a děsi­vá ta pohád­ka je, a tak mě vždyc­ky zají­ma­lo, co se sta­ne, když ti dva vyros­tou. Mají za sebou svou tem­nou minu­lost a tu neu­tu­cha­jí­cí nená­vist k čaro­děj­ni­cím. Takže když jsem o tom pře­mýš­lel, při­šlo mi logic­ké, že jsou před­ur­če­ni k tomu, stát se nej­vět­ší­mi lov­ci čaro­děj­nic.”
Wirkola oka­mži­tě vycí­til mož­nost vytvo­řit divo­kou podí­va­nou, plnou humo­ru a akce, podí­va­nou pro pub­li­kum 21. sto­le­tí, kte­ré na původ­ní pohád­ce vyrost­lo. Když začal psát scé­nář, roz­ho­dl se zůstat věr­ný duchu původ­ní němec­ké lido­vé legen­dy, kte­rou jako prv­ní v roce 1812 sepsa­li nesmr­tel­ní brat­ři Grimmové, ale kro­mě toho už nekla­dl své před­sta­vi­vos­ti žád­né limi­ty.
„Chtěl jsem zacho­vat atmo­sfé­ru původ­ní pohád­ky, ale chtěl jsem to také oko­ře­nit vším, co mám ve fil­mech nej­ra­dě­ji – kome­dií, horro­rem a rych­lý­mi akce­mi,” shr­nu­je Wirkola svůj záměr. „To flui­dum stra­chu a hrů­zy je v původ­ní pohád­ce stá­le pří­tomno, ale já jsem jej vyzdvi­hl a záro­veň jsem při­dal humor. A ten pří­běh je také o sku­teč­ně sil­ném pou­tu mezi bra­t­rem a sestrou – o způ­so­bu, jakým jsou Jeníček a Mařenka nuce­ni držet spo­lu, ať to sto­jí, co to sto­jí, když spo­leč­ně čelí zlu.”
Když Wirkola nad­ho­dil svůj nápad pro­du­cen­tům Willu Ferrellovi, Adamu McKay, Kevinu Messickovi a Chrisi Henchymu, byli oka­mži­tě okouz­le­ni. „Jeho návrh přes­ně odpo­ví­dal tomu,co si před­sta­ví­te pod tako­vým názvem,” vyba­vu­je si Messick. „Jeníček a Mařenka dospě­li s jed­no­znač­ným posto­jem k čaro­děj­ni­cím. Nyní jsou nájem­ný­mi lov­ci, tak­že pokud vaše měs­to sužu­je epi­de­mie čaro­děj­nic a když se ztrá­ce­jí děti, zavo­lej­te Jeníčka a Mařenku.”
Jako fanou­šek vizu­ál­ně inten­ziv­ní a smě­le hra­vé kine­ma­to­gra­fie začal Wirkola tvo­řit svou ori­gi­nál­ní vizi svě­ta dospě­lé­ho Jeníčka a Mařenky – svě­ta, kte­rý si udr­žu­je svůj nad­ča­so­vý vzhled a dojem stře­do­vě­ké pověs­ti, kte­rý ale splý­vá s drs­nou, nemi­lo­srd­nou akcí, po kte­ré tou­ží sou­čas­ný divák. „Chtěli jsme vzbu­dit pocit, že se děj může ode­hrá­vat před 300 lety, ale záro­veň je to vše uká­zá­no v moder­ním duchu - akce, posta­vy i výzbroj,” vysvět­lu­je Wirkola. „Byla to zába­va, vytvo­řit kla­sic­ký svět tak, aby půso­bil svě­že. Vzali jsme věci, kte­ré jste už vidě­li ve všech typech pohá­dek a potom jsme kaž­dé z nich dali tro­chu nový neče­ka­ný vývoj.”
Messick uvá­dí, že úžas­né je na tom­to fil­mu to, že „je nato­če­ný tak, že si při jeho sle­do­vá­ní neřek­ne­te ‘Jsem ve Francii v 50. letech 18. sto­le­tí nebo tak nějak.’ Říkáte si, ‘Jsem ve sku­teč­ném svě­tě pohá­dek.’”
A to je přes­ně to, o co Wirkolovi šlo: pohád­ko­vý svět žijí­cí tako­vou rych­los­tí a tak zbě­si­le, že to zaujme divá­ka 21. sto­le­tí. „Doufám, že Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic dají pub­li­ku něco, co se vymy­ká oby­čej­nos­ti, že je zaujme nespou­ta­nou ener­gií, kte­rá neu­vi­dí­te v kaž­dém akč­ním fil­mu,” zakon­ču­je Wirkola. „A ze vše­ho nej­víc jsem chtěl, aby to bylo vzru­šu­jí­cí a zábav­né.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76488 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71689 KB. | 18.06.2024 - 00:31:18