Kritiky.cz > Recenze knih > Vánoce na skotském hradě-příjemná vánoční romance plná obětavosti a lásky

Vánoce na skotském hradě-příjemná vánoční romance plná obětavosti a lásky

151059 Kniha Vanoce na skotskem hrade Ashcroftova Donna Grada 350 0 fit
151059 Kniha Vanoce na skotskem hrade Ashcroftova Donna Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny se zají­ma­vým pří­bě­hem? Chcete zažít krás­nou zim­ní roman­ci na hra­dě ve Skotsku? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Donny Ashcroftové.

Belle při jízdě autem v chu­me­le­ni­ci nara­zí do sta­řič­ké paní Ediny a pora­ní ji kot­ník. Ta žije úpl­ně sama na opuš­tě­ném skot­ském hra­dě. Belle se ji chce omlu­vit a posta­rat se o ni, než se uzdra­ví. Předvánoční čas se k tomu oprav­du vybí­zí. Její syn Jack tou zprá­vou není ale úpl­ně nad­še­ný a vadí mu, že se k jeho mamin­ce nastě­ho­va­la úpl­ně cizí žen­ská. Počáteční nevra­ži­vost je vzá­jem­ně odpu­zu­je a záro­veň při­ta­hu­je. Jaké Vánoce Belle nako­nec pro­ži­je? Podaří se ji vánoč­ní besíd­ka, kte­rou s dět­mi při­pra­vu­je? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní.

Román byl nád­her­ný a vel­mi dob­ře se mně četl. Užívala jsem si ho od začát­ku, až do kon­ce. Příjemné, úžas­né, svá­teč­ní a roman­tic­ké čte­ní, s vánoč­ním náde­chem, o lás­ce, obě­ta­vos­ti, lid­ské vře­los­ti a odhod­lá­ní. Kniha má 27 kapi­tol, cel­kem 288 stran, zakon­če­na vzka­zem od autor­ky i podě­ko­vá­ním.

Obálka kni­hy se mně moc líbi­la. Působí na mě veli­ce pří­jem­ný dojmem. Je na něm zasně­že­ný hrad a dív­ka, kte­rá k němu jde. Tak jak na mě krás­ně titul­ní strán­ka zapů­so­bi­la, tako­vý byl i pří­běh. Pozitivní, milý pří­běh, voňa­vý po vánoč­ním koře­ní, plný lás­ky a ocho­ty, tako­vý je pří­běh s názvem Vánoce na skot­ském hra­dě. Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me, a co nám to při­ná­ší.

Mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí, o ces­to­vá­ní, o jíd­le, i o hra­dech. Je to veli­ce pří­jem­né si před­sta­vo­vat dob­ré jíd­lo, pití i pří­jem­ně voní­cí kávu. Určitě bych se do Skotska moc ráda podí­va­la, musí to být oprav­du krás­ná země a hlav­ně vidět na vlast­ní oči hrad, o kte­rém autor­ka píše.

Ukázka z kni­hy:

„Pomůžu ti ukli­dit,“ nabíd­la se Kenzy. Belle šla vypro­vo­dit Islu a Rowan z hra­du, počka­la, až budou obě bez­peč­ně ve svých autech a poje­dou dolů po pří­jez­do­vé ces­tě, a pak se vrá­ti­la do obý­va­cí­ho poko­je. Bylo sko­ro deset hodin a chtě­la si ješ­tě jed­nou pro­číst polo­let­ní hod­no­ce­ní, aby měla čas o něm popře­mýš­let, než k němu zít­ra bude psát poznám­ky. Když se vrá­ti­la, pro­táh­la se. Tavish seděl na sedač­ce napro­ti Edině a jeho pes Iver mu ležel schou­le­ný u nohou. Starý pán se díval na vánoč­ní stro­me­ček a usr­ká­val whis­ky, vychut­ná­val si svou kaž­do­den­ní skle­nič­ku na dobrou noc, než odne­se Edinu naho­ru. Jack Tavishovi nabí­dl, že babič­ce pomů­že do lož­ni­ce sám, ale maji­tel obcho­du trval na tom, že chce dohléd­nout na její kot­ník. Belle ale měla pode­zře­ní, že to je jen výmlu­va, pro­to­že staré­mu páno­vi se roz­zá­ři­ly oči, kdy­ko­li Edinu uvi­děl.

Kenzy sebra­la z jídel­ní­ho sto­lu vět­ši­nu šál­ků a talí­řů, ale měla co dělat, aby jí nespadly. Přiskočil k ní Logan, aby jich část ode­bral do svých rukou. Dnes večer byl zamlk­lý, ale Belle si všimla, že když si mys­lel, že se Kenzy nedí­vá, upře­ně na ni zíral.

„Myslím, že se vám poda­ři­lo všech­ny zor­ga­ni­zo­vat. Najdu něja­kou hud­bu, kte­rou pus­tí­me, až půjdou děti na pódi­um, a zkon­t­ro­lu­ju, jest­li se dá pou­žít.“ Jack se při­po­jil k Belle, kte­rá šla ke sto­lu posbí­rat prázd­né kon­vi­ce od čaje a kávy. Popadl malou láhev whis­ky a zve­dl ji pro­ti svět­lu. „Je prázd­ná.“

Několik slov o autor­ce:

Donna Ashcroftová svou prv­ní kni­hu napsa­la ve dva­nác­ti letech. Vystudovala ang­lič­ti­nu a lin­gvis­ti­ku na uni­ver­zi­tě. Udělala si kurz copy­wri­tingu a pra­co­va­la 15 let ve vyda­va­tel­ství. Má dvě děti.

 

Autorka: Donna Ashcroftová

Přeložila: Lucie Libovická

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 288

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-271-5105-9

Knihu může­te kou­pit zde

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93644 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72120 KB. | 24.04.2024 - 00:32:40