Kritiky.cz > Recenze > Hry z lesní školy - náměty na rukodělné a zábavné aktivity

Hry z lesní školy - náměty na rukodělné a zábavné aktivity

t c5a987a7
t c5a987a7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pobyt v pří­ro­dě, souzně­ní s pří­ro­dou, to je to krás­né, co pro naše smys­ly může­me udě­lat. Dnešní doba je spí­še pře­tech­ni­zo­va­ná, více nás drží doma, u počí­ta­če, mobi­lu, table­tu, či tele­vi­ze. Málo se hýbe­me a trá­ví­me spous­ty času u těch­to vymo­že­nos­tí. Lesní škol­ky si zaklá­da­jí na hrách a uče­ní se v pří­ro­dě, kte­ré v dětech budu­jí zdra­vé sebe­vě­do­mí a sebe­úctu. Zábavné, ruko­děl­né a doved­nost­ní akti­vi­ty pro malé dob­ro­dru­hy vás díky této pří­ruč­ce vytáh­nou do pří­ro­dy a nebu­de­te chtít pře­stat tvo­řit. Zažijte spous­ty zába­vy při spo­leč­ně strá­ve­ném čase. Příručka Hry z les­ní škol­ky vás bude bavit od začát­ku až do kon­ce. 

Co v této pří­ruč­ce vlast­ně najde­te? Kniha obsa­hu­je námě­ty na ruko­děl­né, zábav­né a doved­nost­ní akti­vi­ty, kte­ré se děti učí pře­de­vším v les­ních škol­kách.

Každá akti­vi­ta je detail­ně popsa­ná. Kde lze akti­vi­tu vyko­ná­vat, pro jakou věko­vou sku­pi­nu je urče­na, či pro kolik dětí je urče­na, na co se při této čin­nos­ti zamě­ří­me a co k tomu bude­me potře­bo­vat.

Jaké akti­vi­ty vás v této pří­ruč­ce čeka­jí? Např. návod, jak si vyro­bit výlet­ní hůl, obli­čej z blá­ta, pří­rod­ní čelen­ky, akti­vi­ty s ledem, luk a šípy či les­ní šper­ky. Díky této kni­ze se nau­čí­te vázat základ­ní zále­sác­ké uzly, sta­vět pří­střeš­ky, jak roz­dě­lat oheň v pří­ro­dě, jaké dob­ro­ty lze v pří­ro­dě dále zpra­co­vá­vat.

Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři čás­ti. První část vás zave­de do pří­ro­dy, dá vám návod, jak pří­ro­du obje­vo­vat. Druhá část vám poskyt­ne návo­dy, co lze z darů pří­ro­dy vyro­bit. Ve tře­tí čás­ti se nau­čí­te základ­ní zále­sác­ké doved­nos­ti a v posled­ní čás­ti jsou k dis­po­zi­ci sku­pi­no­vé hry v divo­či­ně. Na kon­ci nalez­ne­te námě­ty a inspi­ra­ce knih k dal­ší čet­bě a podě­ko­vá­ní.

Tato pří­ruč­ka je urče­na pře­de­vším rodi­čům, uči­te­lům i těm, kte­ří jsou prů­vod­ci v les­ní škol­ce. Jednotlivé akti­vi­ty jsou urče­ny pro širo­ké věko­vé roz­me­zí od před­ško­lá­ků až pro děti do 11 let.

Hlavním posel­stvím této kni­hy je, aby si děti v pří­ro­dě, zejmé­na v lese uži­ly co nej­ví­ce zába­vy.

Ukázka z kni­hy:

„Forest School je sou­bo­rem vzdě­lá­va­cích pod­ně­tů, kte­rý všem zúčast­ně­ným nabí­zí pra­vi­del­né pří­le­ži­tos­ti roz­ví­jet sebe­vě­do­mí a sebe­úctu pro­střed­nic­tvím pří­mé a prak­tic­ké zku­še­nos­ti v lese nebo jiném pří­rod­ním pro­stře­dí se stro­my.“

Aktivity této kni­hy dětem nabí­ze­jí setká­ní s pří­rod­ním svě­tem pro­střed­nic­tvím nových a nápa­di­tých pro­žit­ků, díky nimž je ven­kov­ní pro­stře­dí zce­la pohl­tí. Při těch­to hrách děti zapo­jí své smys­ly i doved­nos­ti. Budou pod­ně­co­vá­ny zkou­mat vněj­ší oko­lí i vnitř­ní poci­ty a pocho­dy, ať už své vlast­ní, nebo ty vše­mož­ných živo­čiš­ných dru­hů.

Tato kni­ha mě zau­ja­la hned od začát­ku. Její obsa­ho­vé zamě­ře­ní i zpra­co­vá­ní je báječ­né. Přírodu mám moc ráda a vyu­ží­vám růz­né dary lesa i pří­ro­dy k tvo­ře­ní vše­ho dru­hu. Jelikož pra­cu­ji s dět­mi, námě­tů na tvo­ře­ní není nikdy dost. Vím, že se mi tato kni­ha bude oprav­du hodit. Tato kni­ha je veli­ce inspi­ra­tiv­ní pro rodi­če, pra­ro­di­če, ale i uči­tel­ky, vedou­cí pří­měst­ských i poby­to­vých tábo­rů, kte­ré hle­da­jí námě­ty, jak zaba­vit děti všech věko­vých kate­go­rií.

Jednoduché ilu­stra­ce krás­ně dotvá­ří cel­ko­vý pohled na kni­hu. Budete se postup­ně ztrá­cet v růz­ných akti­vi­tách, jeli­kož nebu­de­te vědět, co dří­ve si s dět­mi vyro­bí­te. Myslím si, že na kniž­ním trhu je oprav­du vel­ké množ­ství pub­li­ka­cí s námě­ty na tvo­ře­ní, ale kni­ha Hry z les­ní škol­ky je oprav­du jedi­neč­ná, jak zpra­co­vá­ním, tak i obsa­ho­vým zamě­ře­ním a nemě­la by chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce.

Pojďte se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na dob­ro­druž­nou ces­tu do pří­ro­dy. Ať už se vypra­ví­te do měst­ské­ho par­ku nebo do lesa dale­ko od civi­li­za­ce, věř­te, že zážit­ky budou stej­ně inten­ziv­ní. Popusťte uzdu své fan­ta­zie, čer­pej­te sílu a ener­gii, kte­rou nám pří­ro­da dává a uvi­dí­te, jak spo­leč­ně strá­ví­te báječ­né chvil­ky. Věřte, že vaše zážit­ky budou neza­po­me­nu­tel­né.

Autor: Jana Worroll, Peter Houghton

Přeložila: Vojtěch Ettler

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 160

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-88316-43-5


Foto:Nakladatelství KAZDA, Brno


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73122 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72259 KB. | 24.05.2024 - 12:25:13