Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Všechno dobře dopadne - Včelo, bude líp?

Všechno dobře dopadne - Včelo, bude líp?

Photo © Mimesis Film
Photo © Mimesis Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Na úter­ní pod­ve­čer si dru­hý kanál České tele­vi­ze při­pra­vil tele­viz­ní pre­mi­é­ru sním­ku Všechno dob­ře dopad­ne. Pokud jste se dob­ře díva­li na pře­dá­vá­ní cen Český lev za loň­ský rok, asi jste o něm již sly­še­li. Jedná se o dílo doku­men­ta­ris­ty Miroslava Janka, kte­rý si letos ze slav­nost­ní­ho cere­mo­ni­á­lu odne­sl soš­ku za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film. Nutno podotknout, že to neby­lo popr­vé, co ten­to reži­sér držel soš­ku v ruce. Konkrétně to bylo již po páté, co si oce­ně­ní odne­sl. Prvně jej zís­kal v roce 2008 za film Občan Havel, po dru­hé v roce 2014 za film Olga, o rok poz­dě­ji si šel pro soš­ku za sní­mek Filmová lázeň (tuto ovšem zís­kal v jiné kate­go­rii - nej­lep­ší doku­men­tár­ní tele­viz­ní film nebo seri­ál), po čtvr­té za sní­mek Normální autis­tic­ký film (2016) a napo­sle­dy tedy letos za sní­mek Všechno dob­ře dopad­ne. To už vypa­dá na pěk­nou sbír­ku, kte­rá začí­ná šla­pat na paty i Ivanu Trojanovi.

Photo © Mimesis Film
Plakát k fil­mu Všechno dob­ře dopad­ne.- Photo © Mimesis Film

Všechno dob­ře dopad­ne je celo­ve­čer­ní fil­mo­vou ese­jí na téma vče­la a člo­věk. Autor se zde noří hlu­bo­ko do útrob úlu a na pří­kla­du napros­to doko­na­lé­ho spo­le­čen­stva, jako je to vče­lí, nám nasti­ňu­je naše vlast­ní pro­blémy lid­ské­ho kolek­ti­vu. Taktéž ale pou­ka­zu­je i na vzá­jem­ný vztah vče­la­ře a jeho včel­stva, při­čemž nám nazna­ču­je, kdo koho vlast­ně potře­bu­je. V ano­ta­ci se reži­sér doslo­va vyja­dřu­je tak­to: „O tom, jak lid­stvo smě­řu­je k dege­ne­ra­ci, nechci mlu­vit fil­mem pří­mo a doslov­ně, ten pocit by tam měl být pří­to­men pod­pra­ho­vě, jako kdy­by vzor­ně upra­ve­ným záho­nem nená­pad­ně pro­růs­tal ple­vel a tím kazil cel­ko­vý dojem“. Zásadním aspek­tem fil­mu tak je i pod­ně­co­vá­ní divá­ka k zamyš­le­ní.

Na to, že se jed­ná o doku­ment kopro­du­ko­va­ný Českou tele­vi­zí, je film dosti sty­lis­tic­ky nestan­dart­ní. Zvolené téma autor nechce pojed­ná­vat nijak v detai­lu, ale nao­pak se jej sna­ží kom­plex­ně pojed­nat a pře­dat divá­ko­vi co mož­ná nej­lep­ší obraz o cel­ko­vém sta­vu situ­a­ce. K tomu mu vel­mi dob­ře napo­má­há zvo­le­ný vyprá­vě­cí styl, tedy fil­mo­vá esej. Autor se zde nemu­sí nechat sva­zo­vat něja­ký­mi kon­ven­ce­mi, nemu­sí se zdr­žo­vat titu­lo­vá­ním respon­den­tů ani jejich před­sta­vo­vá­ním, pro­to­že o tom film není. Nejde o to, kdo k nám ve fil­mu pro­mlou­vá, ale o to, co nám říká. Režisér se nebo­jí do doku­men­tu pro­mlou­vat a i když je scho­va­ný za kame­rou, vede občas s objek­tem před ní živý dia­log. Vzhledem k tomu, že Miroslav Janek je zku­še­ný autor, muse­lo mu být jas­né, že zvo­le­ným vyprá­vě­cím sty­lem si naklo­ní aka­de­mic­kou poro­tu, kte­rá ten­to sice prav­da zají­ma­vý, ale přes­to již z mého pohle­du tro­chu pře­ži­tý vyprá­vě­cí styl oce­ní.

Photo © Mimesis Film
Všechno dob­ře dopad­ne - Photo © Mimesis Film

Ve finá­le si tak mys­lím, že film urči­tě zají­ma­vě vyu­ží­vá žánr ese­je v pří­ro­do­pis­ném doku­men­tu, ovšem nemys­lím si, že by byl nato­lik pří­nos­ným pro čes­kou doku­men­tár­ní kine­ma­to­gra­fii, aby musel být oce­něn lvem. Zajímavou poznám­kou v tom­to smě­ru pod­le mě je i to, že na nej­vý­znam­něj­ším čes­kém a mož­ná i evrop­ském fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Ji.hlava ten­to sní­mek sice nomi­no­ván byl, ale žád­nou cenu nezís­kal. Na Cenách čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky dokon­ce nezís­kal ani nomi­na­ci. Nechci tím říci, že je to špat­ný film. Spíš si mys­lím, že je důle­ži­té se na kaž­dý film dívat i v šir­ším kon­tex­tu, než jen sle­pě vybí­rat pod­le počtu zís­ka­ných vav­ří­nů. U mě ten­to sní­mek vystou­pal někam lehce nad prů­měr a to pro­to, že i když své téma pojí­má zají­ma­vě, pořád se jed­ná o poměr­ně kon­venč­ní fil­mo­vou esej, bez výraz­něj­ší­ho nápa­du. Pokud bys­te jej chtě­li zhléd­nout i vy a udě­lat si pří­pad­ně vlast­ní názor, po ome­ze­nou dobu je nyní k dis­po­zi­ci v iVysílání ČT.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77682 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71689 KB. | 19.06.2024 - 20:26:10