Kritiky.cz > Články autora:Jiří Kejkula

Zápisník alkoholičky ... nebo alkoholika?

S let­ní vlnou fil­mo­vých pre­mi­ér při­chá­zí do čes­kých kin také fil­mo­vá adap­ta­ce kniž­ní­ho best­selle­ru o zážit­cích jed­né alko­ho­lič­ky. V hlav­ní roli se zde obje­vu­je Tereza Ramba a režie se ujal Dan Svátek.... Read more »

Mord - svěží česká komedie novovlného ražení

Dalším sním­kem, kte­rý mě na letoš­ním KVIFF zau­jal je celo­ve­če­ní debut reži­sé­ra Adama Martince - Mord. Adam Martinec vešel ve zná­most již svým stu­dent­ským sním­kem Anatomie čes­ké­ho odpo­led­ne, kte­rý... Read more »

Ještě nejsem, kým chci být - dokument o Libuši Jarcovjákové

Pln nad­še­ní a fil­mo­vých zážit­ků se vra­cím ze své­ho krát­ké­ho tří­de­ní­ho poby­tu na fes­ti­va­lu v Karlových Varech. V něko­li­ka násle­du­jí­cích člán­cích bych vám rád před­sta­vil něko­lik sním­ků, kte­ré mě zau­ja­ly, a dodal Vám... Read more »

Tiché místo: První den - oživení zamlklé série?

Ještě před začát­kem let­ní­ho vol­na při­chá­zí do čes­kých kin tře­tí pokra­čo­vá­ní série fil­mů Tiché mís­to. První film z této série vstou­pil do kin již v roce 2018 (schvál­ně říkám již, pro­to­že... Read more »

Dolarová trilogie Sergia Leoneho, aneb kovbojové po italsku

Do slav­né­ho žiž­kov­ské­ho kina Aero cho­dím poměr­ně čas­to a rád. V jejich pro­gra­mu se v posled­ní době obje­vi­li dvoj­pro­jek­ce fil­mů na pokra­ji bra­ku a kul­tov­na, čehož jsem samo­zřej­mě nemohl nevy­u­žít. Jejich posled­ní pro­jek­ce... Read more »

Jen řeka teče

Asijská kine­ma­to­gra­fie urči­tě není v naší kot­li­ně zane­dbá­va­né téma. V posled­ní době její vody u  nás opět roz­ví­řil sice němec­ký reži­sér Wim Wenders se svý­mi Dokonalými dny, pří­pad­ně Hajo Mijazaki se... Read more »

Máme prachy! A co dál?

Na začát­ku prázd­ni­no­vé­ho vol­na do čes­kých kin vstou­pi­la fran­couz­ská kome­die o lidech, kte­ří najed­nou zís­ka­jí hro­ma­du peněz. Film nato­či­la dvoj­ce reži­sé­rů Maxime Govare a Romain Choay, při­čemž ani jeden z nich sice... Read more »

Maraton Indiana Jonese aneb dobrodružství neohroženého archeologa

Stejně jako Hvězdné vál­ky, Star Trek či v posled­ní době Avengers, najde se asi jen málo fanouš­ků pop­kul­tu­ry, kte­ré by minul Indiana Jones. Neohrožený pro­fe­sor arche­o­lo­gie, jenž mís­to spo­řá­da­né­ho vyu­čo­vá­ní na... Read more »

iShorts: Za horizont léta

Na posled­ním před­prázd­ni­no­vém pro­mí­tá­ní nám iShorts nabíd­lo tro­ji­ci téměř stře­do­me­tráž­ních fil­mů, kte­ré ačko­liv se to nemu­sí na prv­ní pohled zdát, mají mno­ho spo­leč­né­ho. Tím nej­dů­le­ži­těj­ším spo­jo­va­te­lem je prav­dě­po­dob­ně ces­ta... Read more »

Max a maxipříšerky aneb Kde žijí divočiny

Cyklus Aero nasle­po mám cel­kem rád. Většinou nám totiž dra­ma­tur­go­vé při­pra­ví zají­ma­vé a nevšed­ní kous­ky, kte­ré tře­ba měly úspěch na fes­ti­va­lech, ale v dis­tri­buci zapadly. Nad jejich vče­rej­ším výbě­rem mi ovšem... Read more »

Sofia Coppola a její Priscilla

Sofia Coppola je ve fil­mo­vém svě­tě již poměr­ně uzná­va­né jmé­no. Pokračovatelka slav­né­ho reži­sér­ské­ho rodu, nosi­tel­ka Oscara za film Ztraceno v pře­kla­du (2003) a také reži­sér­ka, kte­rá nám od své­ho vstu­pu do... Read more »

Politika správcovny v Klubovně Kašparu

Většině prů­měr­ných divá­ků nej­spíš nic neřek­ne, když pod diva­del­ním tex­tem uvi­dí zkrat­ku S. d. Ch. Těm vzdě­la­něj­ším ale jis­tě dojde, že se jed­ná o pseu­do­nym čes­ké­ho spi­so­va­te­le a dra­ma­ti­ka Miloslava Vojtíška,... Read more »

Putování s Frodem, aneb 13 hodin v kině Aero

V živo­tě lid­ském a v živo­tě cine­fi­la obzvlášť se vyskyt­nou chví­le, kdy zatou­ží po něja­kém nevšed­ním audi­o­vi­zu­ál­ním zážit­ku. Ano, IMAX je sice super, ale když tam zrov­na nedá­va­jí nic zají­ma­vé­ho, je potře­ba... Read more »

Kos v ostružiní - netradiční melodrama z netradičního prostředí

V dub­nu do čes­kých kin vstou­pil film z mož­ná tro­chu netra­dič­ní země - z Gruzie. Marně jsem se sna­žil vzpo­me­nout, kdy napo­sle­dy jsem viděl něco z Gruzie, a nako­nec jsem dospěl k závě­ru, že... Read more »

Legendární muzikál Tomáše Vorla na prknech Divadla Na Fidlovačce

Každý, kdo se jen tro­chu zají­má o čes­kou kine­ma­to­gra­fii, jis­tě někdy sly­šel o fil­mo­vém muzi­ká­lu, nebo lépe řeče­no ryt­mi­ká­lu reži­sé­ra Tomáše Vorla Kouř. Tento dnes již kul­tov­ní sní­mek vzni­kl na zákla­dě... Read more »

Vanya - Čechov pro 21. století

Anton Pavlovič Čechov je prav­dě­po­dob­ně jeden z nej­zná­měj­ších rus­kých dra­ma­ti­ků. Je před­sta­vi­te­lem tzv. lyric­ké­ho dra­ma­tu, kde se důle­ži­té pasá­že děje ode­hrá­va­jí niko­liv v reál­ném živo­tě ale v cito­vém nit­ru postav. Zejména pro své... Read more »

Stojí Jiříkovo vidění za vidění?

Po pre­mi­é­ře na Mezinárodním fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Ji.hlava se do kin dostal nový čes­ký doku­men­tár­ní sní­mek Jiříkovo vidě­ní. Jedná se o celo­ve­čer­ní debut reži­sér­ky Marty Kovářové, kte­rý dle ano­ta­ce zachy­cu­je,... Read more »

Jeden bobr, dva bobři...Stovky bobrů!

Mohlo by se zdát, že němá gro­teska je dáv­no mrt­vý žánr. Éra její nej­vět­ší slá­vy skon­či­la spo­leč­ně s pří­cho­dem zvu­ko­vé­ho fil­mu na kon­ci 20. let 20. sto­le­tí a od té doby se k ní... Read more »

Všechno dobře dopadne - Včelo, bude líp?

Na úter­ní pod­ve­čer si dru­hý kanál České tele­vi­ze při­pra­vil tele­viz­ní pre­mi­é­ru sním­ku Všechno dob­ře dopad­ne. Pokud jste se dob­ře díva­li na pře­dá­vá­ní cen Český lev za loň­ský rok, asi... Read more »

La chimera aneb magičtí lovci pokladů

Po uve­de­ní na fes­ti­va­lech v Cannes a ve Varech při­šel do běž­né čes­ké dis­tri­buce ital­ský film Chiméra (La chi­me­ra, 2023). Jedná se o dílo ital­ské reži­sér­ky Alice Rohrwacher, kte­rá není v Cannes nezná­mou... Read more »
Stránka načtena za 2,82285 s | počet dotazů: 198 | paměť: 47854 KB. | 14.07.2024 - 18:32:25