Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Vykoupení z věznice Shawshank

Vykoupení z věznice Shawshank

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nevinný ban­kov­ní mana­žer Andy Dufresne byl v roce 1947 odsou­zen na doži­vo­tí za podíl na vraž­dě. Nyní si odpy­ká­vá trest ve věz­ni­ci Shawshank, kte­rá je pova­žo­vá­na za nej­bez­peč­něj­ší. Ale i zde najde přá­te­le a spo­lu začí­na­jí pomýš­let na svo­bo­du… V roce 1946 byl v Maine za vraž­du man­žel­ky a její­ho milen­ce odsou­zen k dvoj­ná­sob­né­mu doži­vo­tí mla­dý ban­kéř Andy Dufresne, když poro­ta neu­vě­ří jeho tvr­ze­ní, že je nevi­nen. Počátkem roku 1947 se tak mla­dý a do té doby úspěš­ný muž oci­tl ve stát­ním věze­ní v Shawshanku. Snaží se při­způ­so­bit vězeň­ské­mu živo­tu a po kruš­ných začát­cích, kdy si ho jako terč úto­ků vybe­re sadis­tic­ký homose­xu­ál Bogs, se spřá­te­lí s čer­no­chem Riddingem, kte­ré­mu nikdo neřek­ne jinak než Red. Ten je ve věz­ni­ci už dva­cet let a doká­že obsta­rat úpl­ně všech­no.

Andy ho požá­dá o kame­nic­ké kla­dív­ko. Po dvou letech nabíd­ne vrch­ní­mu dozor­ci Hadleymu pomoc při finanč­ních a daňo­vých zále­ži­tos­tech a na oplat­ku chce jen pár piv pro své přá­te­le, čímž si zís­ká pří­zeň bacha­řů i spo­luvěz­ňů. Druhou věcí o kte­rou Andy požá­dá Reda je pla­kát Rity Haworth, kte­rý si pově­sí na zeď cely. Čas ve věz­ni­ci ply­ne. Andy pra­cu­je ve vězeň­ské knihov­ně, a navíc zpra­co­vá­vá daně pro všech­ny bacha­ře a pomo­cí fik­tiv­ní­ho tiché­ho spo­leč­ní­ka pomá­há Hadleymu prát špi­na­vé pení­ze, kte­ré vrch­ní dozor­ce zís­ká­vá díky reso­ci­a­li­zač­ní­mu pro­gra­mu, kte­rý věz­ňům umož­ňu­je pra­co­vat mimo věze­ní.

Zdánlivý poklid naru­ší nový vězeň, zlo­dě­jí­ček Tommy, kte­rý byl před časem v cele s věz­něm, kte­rý tvr­dil, že zabil man­žel­ku ban­ké­ře a její­ho milen­ce. Andy se obrá­tí s prosbou o pomoc k ředi­te­li věz­ni­ce, ten ho však s neče­ka­nou bru­ta­li­tou odmít­ne. Je jas­né, že něco se musí stát.

Út 24. 2. 2004 - Nova 23:40


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78908 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72012 KB. | 19.04.2024 - 19:11:32