Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Constantine

Constantine

Const
Const
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Constantine je film, kte­rý vzni­kl pod­le komik­su Hellblazer, stej­ně jako vět­ši­na nedáv­no nato­če­ných sci-fi fil­mů. Vypráví pří­běh niči­te­le démo­nů Johna Constantina, kte­rý od útlé­ho věku vidí a doká­že roz­po­znat všech­ny hyb­ri­dy (kří­žen­ce démo­nů a andě­lů), kte­ří žijí na Zemi, a už pat­náct let boju­je pro­ti démo­nům.

John Constantine, to je posta­va, kte­rá od mlá­dí kou­ří tři­cet ciga­ret den­ně, a jedi­né, co umí a dělá, je ničit démo­ny, tedy hyb­ri­dy, pro­to­že se něja­kou dobu mys­le­lo, že démo­ni nemo­hou vstou­pit do lid­ské­ho svě­ta.

John boju­je s démo­ny, aby se něja­kým způ­so­bem vykou­pil v nebi, pro­to­že sebe­vraž­dou se člo­věk auto­ma­tic­ky dostá­vá do pek­la. No a John se v pat­nác­ti letech poku­sil spáchat sebe­vraž­du kvů­li svým straš­li­vým vizím. No, poku­sil se o to, ale byl oprav­du dvě minu­ty mrt­vý, ale byl oži­ven. Ale i to se počí­tá, a pro­to­že Constantine má moc bojo­vat s démo­ny, chce tím­to způ­so­bem nějak podě­ko­vat andě­lům, aby po jeho smr­ti zůsta­li v nebi a ne tam dole.

Má rako­vi­nu plic a nezbý­vá mu mno­ho času. Jednoho dne navští­ví kni­hov­nu, kde se sezná­mí s mla­dou poli­cist­kou. Toho dne se po jejich setká­ní poli­cist­ka dozví­dá o sebe­vraž­dě své­ho dvoj­če­te, zdra­vot­ní sest­ry, kte­rá byla kvů­li své psy­chic­ké poru­še umís­tě­na do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny. Trpěla podiv­ný­mi vize­mi, vidě­la stej­ně jako její sest­ra, kte­rá si to nikdy nepři­pus­ti­la, a stej­ně jako John kří­žen­ce mezi démo­ny a andě­ly. A za její sebe­vraž­dou samo­zřej­mě stá­li démo­ni. Celá udá­lost byla nato­če­na na kame­ru, jak vyska­ku­je z výta­hu a jak před sko­kem říká Constatine, Johnovo pří­jme­ní. Protože mla­dá poli­cist­ka už Johna zna­la, navští­vi­la ho u něj doma. Jako samo­tář, tro­chu blá­zen a tajem­ný ochrán­ce vše­ho dob­ré­ho ji nej­pr­ve vyho­dil, ale pak si uvě­do­mil, že by s tím měl něco udě­lat a zabít toho, kdo za činem sto­jí. Koneckonců je to jeho prá­ce a on má ten dar. Přijal ji tedy a všech­no jí vysvět­lil. Policistka stá­le nemoh­la uvě­řit, že by spácha­la sebe­vraž­du, pro­to­že její sest­ra je stej­ně jako ona kato­lič­ka a v křes­ťan­ství je sebe­vraž­da nepří­pust­ná. No, chtě­la, aby jí Constantine uká­zal, co se sta­lo, jest­li může, jen aby uvě­ři­la, že to byla sebe­vraž­da nebo kdo ji zabil a jest­li je oprav­du v pekle.
Po Johnově ritu­á­lu, kdy namo­čí člo­vě­ka nebo sebe do vody, při­po­jí něko­lik zaklí­na­del a dosta­ne člo­vě­ka do pek­la, kte­rý vše­mu uvě­ří.

Poté, co zjis­ti­la, co se sta­lo a jak to bylo, zača­la s Constantinem bojo­vat pro­ti těm­to moc­ným silám zla.

Příběh vyprá­ví o tom, že v té době někdo náh­le našel moc­né kopí ukry­té hlu­bo­ko v zemi kde­si v pouš­ti, kte­ré je klí­čem ke vstu­pu démo­nů do lid­ské­ho svě­ta, a ve sku­teč­nos­ti musí hlav­ní démon vyjít z něja­ké bytos­ti a nej­lep­ší oso­bou je poli­cist­ka , kte­rou když někdo kopím pro­bod­ne, démon do ní bude moci vstou­pit, ale samo­zřej­mě musí být naka­že­ný.
To se sta­ne, pro­to­že ten, kdo dostal kopí, si vyhle­dá poli­cist­ku, démon se do ní vtě­lí a pak se ho jeden hyb­rid (anděl) poku­sí vpus­tit dovnitř, ale nako­nec se to nepo­ve­de, John tomu pros­tě zabrá­ní.

Nakonec se John rako­vi­ny zba­ví, pro­to­že ho ďábel vylé­čí. Nechce, aby se dostal do nebe, a tak ho radě­ji vylé­čí. Jak jsem řekl, nechce, aby šel do nebe, prav­dě­po­dob­ně se už dosta­teč­ně vykou­pil, tak­že ho čeká jen nebe.

Je to skvě­lý film ve sty­lu DearDevil, ale lep­ší.


Foto © 2004 Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Constantine na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97124 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72331 KB. | 28.05.2024 - 02:52:56