Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Z pekla - Další americký film natáčený v ČR

Z pekla - Další americký film natáčený v ČR

ZPekla
ZPekla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je pod­zim roku 1888. Temnými špi­na­vý­mi ulič­ka­mi Londýna vik­to­ri­án­ské Anglie obchá­zí postrach všech pro­sti­tu­tek - bru­tál­ní vrah Jack Rozparovač.

Po tom, co je nale­ze­no tělo jed­né pro­sti­tut­ky s pro­říz­nu­tým hrdlem a ode­bra­ný­mi někte­rý­mi orgá­ny, je k pří­pa­du povo­lán inspek­tor Fred Abberline (Johnny Depp). Každý má své sla­bos­ti či stin­né strán­ky - náš inspek­tor kupří­kla­du honí draka (oddá­vá se opi­o­vým dýchán­kům), tak­že film začí­ná tím, jak ho ser­žant Godley (Robbie Coltrane) doce­la drs­ně pro­bu­dí a vytáh­ne z opi­o­vé­ho dou­pě­te. Pro inspek­to­ra Abberlinea je ale opi­um i zdro­jem inspi­ra­ce - ve svých hon­bách za dra­kem vidí někte­ré vraž­dy dřív, než se sta­nou.

Vraždy ale pokra­ču­jí a inspek­tor nemá téměř žád­nou sto­pu. Potřebuje pomoc od pro­sti­tu­tek, ale ty se bojí a nedů­vě­řu­jí mu. Tuto barie­ru se mu poda­ří pro­lo­mit až díky Mary Kelly (Heather Graham), kte­rou si mla­dý inspek­tor zís­ká svou zdvo­ři­los­tí. Po něko­li­ka dal­ších vraž­dách dojde inspek­tor k závě­ru, že vra­hem musí být někdo výše posta­ve­ný a záro­veň s výbor­ný­mi chi­rur­gic­ký­mi schop­nost­mi. To ho dove­de až k Řádu svo­bod­ných zed­ná­řů a nako­nec i k samot­né krá­lov­ské rodi­ně...

Nejlepší na fil­mu je jed­no­znač­ně atmo­sfé­ra. Ponuré veče­ry v ulič­kách staré­ho Londýna, kde se schá­zí lůza, ožra­lo­vé, zlo­dě­ji a pro­sti­tut­ky jsou pros­tě nád­her­né. Není od zají­ma­vos­ti, že natá­če­ní pro­bí­ha­lo z vět­ší čás­ti v České repub­li­ce, kte­rá má pod­le auto­rů více vhod­ných inte­rie­rů než samot­ný Londýn. Záběry zavraž­dě­ných byly vytvo­ře­ny tak, aby co nej­ví­ce odpo­ví­da­ly sku­teč­nos­ti, a pro­to bylo pro jejich rea­li­za­ci pou­ži­to původ­ních soud­ních zázna­mů a kre­seb.

Co bych fil­mu vyt­kl, je fakt, že je pří­liš prů­hled­ný. Snaží se být napí­na­vý, ale pří­liš brzo začne být jas­né, jak se věci mají a jak pří­běh dopad­ne. Filmů o Jackovi Rozparovači bylo již nato­če­no mno­ho. Režiséři fil­mu, dvoj­ča­ta Allen a Albert Hughesovi sami k fil­mu pro­hla­šu­jí: Allen: „Oběti Jacka Rozparovače neby­ly polid­ště­ny. Chceme jim vdech­nout život. To neby­ly jenom obě­ti. Byly to lid­ské bytos­ti“. Albert: „Velmi nás láká pou­žít zná­mý a legen­dou opře­de­ný pří­běh a pou­žít svou před­sta­vi­vost, abychom mu dali jiný roz­měr“.


Photo © 2001 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Z pekla na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30604 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72020 KB. | 21.04.2024 - 20:06:03