Kritiky.cz > Recenze knih > Speciální sourozenci - život se sourozencem s postižením

Speciální sourozenci - život se sourozencem s postižením

specialni sourozenci
specialni sourozenci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rodina je jako puzzle, jed­not­li­vé díl­ky do sebe ide­ál­ně zapa­da­jí, jen tak vzni­ká celek. V pro­ce­su sklá­dá­ní může dojít ke kom­pli­ka­ci, tou je naro­ze­ní posti­že­né­ho dítě­te. Dílky do sebe najed­nou úpl­ně neza­pa­da­jí, to pla­tí v pří­pa­dě posti­že­né­ho sou­ro­zen­ce s dítě­tem zdra­vým. David Havelka a Kateřina Bartošová jsou auto­ři kni­hy Speciální sou­ro­zen­ci, kte­rá pojed­ná­vá o živo­tě sou­ro­zen­ců zdra­vé­ho a posti­že­né­ho. 

Kniha je roz­dě­le­na na tři čás­ti. První část se zabý­vá psy­chic­kým fun­go­vá­ním rodi­čů a rodi­ny jako tako­vé. Druhá část řeší pro­ble­ma­ti­ku sou­ro­ze­nec­tví. Poslední část nabí­zí mož­nos­ti odbor­né pod­po­ry pro všech­ny zúčast­ně­né. Na kon­ci pří­ruč­ky nalez­ne­te pří­lo­hy - různá cvi­če­ní, inter­venč­ní pro­gra­my - jaké mož­nos­ti infor­mo­vá­ní rodi­čů s posti­že­ným dítě­tem mají. Součástí kni­hy jsou tipy a tri­ky, různá cvi­če­ní pro jed­not­liv­ce i sku­pi­no­vou prá­ci. Nemocemi, kte­rý­mi se kni­ha zabý­vá jsou např. poru­chy autis­tic­ké­ho spek­tra, Downův syn­drom, ADHD, onko­lo­gic­ká one­moc­ně­ní atd. Dále zde nalez­ne­te pří­kla­dy z pra­xe, kte­ré pou­ka­zu­jí na tuto pro­ble­ma­ti­ku.

Tato kni­ha pomá­há najít způ­so­by, jak pří­pad­ná nega­ti­va, kte­rý sou­ro­ze­nec­ký vztah při­ná­ší mini­ma­li­zo­vat a vytě­žit ve vzta­hu pro rodi­nu co nej­ví­ce pozi­tiv.

Kniha je urče­na rodi­čům, kte­ří posti­že­né dítě i dítě zdra­vé mají, dále odbor­ní­kům, kte­ří pra­cu­jí s rodi­na­mi s posti­že­ním (kli­nič­tí psy­cho­lo­go­vé, soci­ál­ní peda­go­go­vé, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce aj.).

Tato uce­le­ná kni­ha, kte­rá řeší pro­ble­ma­ti­ku posti­že­né­ho dítě­te v rodi­ně pat­ří k veli­ce pove­de­ným pří­ruč­kám pro rodi­če. Doporučila bych jí stu­den­tům peda­go­gic­kých a soci­ál­ních fakult, uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin a  škol­ních klu­bů, pro kte­ré bude vel­kým pří­no­sem, jeli­kož se s dět­mi posti­že­ný­mi i zdra­vý­mi sou­ro­zen­ci setká­va­jí a pra­cu­jí s nimi. Díky této pub­li­ka­ci budou mít úpl­ně jiný náhled na tuto pro­ble­ma­ti­ku.

Knihu jsem pře­čet­la jed­ním dechem, a musím říci, jak moc jsem ráda, že mám dvě zdra­vé děti a tyto situ­a­ce nemu­sím řešit. Kniha je detail­ně zpra­co­va­ná, pře­hled­ná, pří­kla­dy z pra­xe jsou pro­po­je­ny s teo­rií, výho­dou jsou cvi­če­ní i růz­né námě­ty na akti­vi­ty a prak­tic­ké rady pro rodi­če.

Tato pří­ruč­ka by měla slou­žit pře­de­vším rodi­čům jako pomoc­ná ruka ve vel­mi těž­kých situ­a­cích, kte­ré běž­ně musí s posti­že­ným dítě­tem zaží­vat, vytě­žit maxi­mum z pozi­tiv­ních situ­a­cí, nevi­dět vše nega­tiv­ně.

Nesmírně se mě líbi­la část, kte­rá pojed­ná­va­la o roz­dě­lo­vá­ní času rodi­čů mezi dítě zdra­vé a posti­že­né, jak obě­ma poskyt­nout dosta­tek pozor­nos­ti pro obě děti, jak někte­ří rodi­če mají na zdra­vé sou­ro­zen­ce pře­hna­ně vyso­ké náro­ky, vyš­ší oče­ká­vá­ní, když to „nemoc­né dítě“ nezvlá­dá, zdra­vé dítě to nahra­zu­je „za dva.“ Je to oprav­du zají­ma­vý náhled na tyto pro­blémy.

Mgr. et Mgr. David Havelka vystu­do­val psy­cho­lo­gii a spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku. Pracuje jako psy­cho­log v ates­tač­ní pří­pra­vě (obor kli­nic­ká psy­cho­lo­gie) na dět­ském oddě­le­ní Psychiatrické léčeb­ny ve Šternberku. Na téma sou­ro­ze­nec­tví s dítě­tem s posti­že­ním vede před­náš­ky pro veřej­nost, na vyso­ké ško­le i odbor­ných kon­fe­ren­cích.

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., vystu­do­va­la psy­cho­lo­gii. V roce 2014 zís­ka­la dok­tor­ský titul v obo­ru kli­nic­ká psy­cho­lo­gie. V sou­čas­né době se věnu­je sou­kro­mé tera­pe­u­tic­ké pra­xi a pra­cu­je jako odbor­ný asi­s­tent na Psychologickém ústa­vu FF MU a katedře psy­cho­lo­gie PdF MU, kde se věnu­je výu­ce škol­ní psy­cho­lo­gie a psy­cho­te­ra­pie.

Ukázka z kni­hy:

„Sourozenectví je nej­ra­něj­ší vrs­tev­nic­ký vztah - bra­tr nebo sest­ra je prv­ní, kdo si s dítě­tem hra­je, vytvá­ří přá­tel­ská spo­je­nec­tví pomá­há mu pře­ko­ná­vat pře­káž­ky, ale i prv­ní s kým má dítě roze­pře a šar­vát­ky.“

„Sourozenectví bývá nejdel­ší vztah v živo­tě - trvá od naro­ze­ní až do smr­ti. Žádná jiná oso­ba - rodič, part­ner či nej­lep­ší pří­tel s člo­vě­kem nejde del­ší část jeho život­ní eta­py.

„Pokud se sou­ro­ze­nec­ký vztah vyda­ří, jsou si sou­ro­zen­ci na ces­tě živo­tem sko­ro stej­ně cen­ný­mi sou­put­ní­ky jako man­že­lé. “

 

Autor: David Havelka, Kateřina Bartošová

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1475-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09365 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71727 KB. | 13.07.2024 - 13:52:52