Kritiky.cz > Recenze knih > Konspirační teorie

Konspirační teorie

Konspirace
Konspirace
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konspirační teo­rie byly, jsou a budou. Objeví se vždy vzá­pě­tí po té, co svět zasáh­ne význam­ná udá­lost.  Věříte jim nebo vás nechá­va­jí chlad­ný­mi a spo­ko­jí­te se s ofi­ci­ál­ní­mi infor­ma­ce­mi a pro­hlá­še­ní­mi? Nebo se při­klá­ní­te k tvr­ze­ní, že na kaž­dém špro­chu prav­dy tro­chu a co kdy­by náho­dou?

Jak to vlast­ně bylo s vraž­dou Johna Lennona? Kdo zavi­nil smrt Lady Di? A co dvo­ji­tý agent Litviněnko? Aféra Watergate, 11. září, při­stá­ní Neila Armstronga na Měsíci,… Příliš mno­ho otaz­ní­ků a tak málo odpo­vě­dí. Alespoň na někte­ré z nich při­ná­ší nový pohled kni­ha Charlotte Graigové Konspirační teo­rie. Jak už sám název napo­ví­dá, dočte­te se o všech záha­dách a kon­tro­verz­ních udá­los­tech, kte­ré hýba­ly svě­tem. Nečekejte ovšem jas­né odpo­vě­di, ale spí­še shr­nu­tí fak­tů a vznik­lých spe­ku­la­cí. Úsudek si kaž­dý čte­nář musí udě­lat sám.

Kniha je roz­dě­le­na do pěti kapi­tol s vypo­ví­da­jí­cí­mi názvy: Mají vaše tele­fon­ní čís­lo, Tajná spo­le­čen­ství, Neznámo, Zameteno pod kobe­rec a Záhadné vraž­dy. První kapi­to­la se věnu­je udá­los­tem nedáv­no minu­lým jako  byla afé­ra WikiLeaks nebo teo­rie  o pod­po­ře Donalda Trumpa Ruskem. Druhá kapi­to­la putu­je zpět časem a nebo­jí se jít až ke koře­nům dneš­ní civi­li­za­ce a odha­lo­vat tajem­ství záhad­ných ilu­mi­ná­tů a kato­lic­ké církve. Třetí kapi­to­la čás­teč­ně opouš­tí povrch zem­ský a věnu­je se návštěv­ní­kům z jiných svě­tů. V před­po­sled­ní kapi­to­le nalez­ne­te pel mel vše­ho mož­né­ho. Mimo jiné i teo­rii o úni­ku Adolfa Hitlera, kte­rý údaj­ně neze­mřel na sklon­ku vál­ky v Berlíně. A posled­ní kapi­to­la před­sta­vu­je vyvr­cho­le­ní v rám­ci své­ho žán­ru, když při­chá­zí se záhad­ný­mi vraž­da­mi. JFK nelze vyne­chat.

Pro kaž­dý pří­pad kni­ha shr­nu­je všech­na zná­má fak­ta a sna­ží se dát pro­stor všem teo­ri­ím, ať by byly sebe­ví­ce pro­ti­chůd­né. Začíná ofi­ci­ál­ním popi­sem udá­los­ti a pokra­ču­je mís­ty až k absurd­ním úva­hám, kte­rá byla lid­ská fan­ta­zie schop­na vyplo­dit. Nenabízí jedi­nou uni­ver­zál­ní prav­du, ale dává čte­ná­ři pro­stor pro vlast­ní úva­hy na zákla­dě dostup­ných fak­tů. A to je pra­vá pod­sta­ta Konspiračních teo­rií – může­te jim věřit, ale nemu­sí­te.

Každou kapi­to­lu dopl­ňu­je obra­zo­vý mate­ri­ál a kni­ha je vytiš­tě­na ve vel­ko­ry­sém for­má­tu na kří­do­vém papí­ře, což ji před­ur­ču­je k tomu stát se stá­li­cí knihov­ny kaž­dé­ho, kdo je zvyk­lý o udá­los­tech pře­mýš­let, hle­dat sou­vis­los­ti a číst mezi řád­ky.


  • Název kni­hy:      Konspirační teo­rie
  • Autor:                   Charlotte Graigová
  • Rok vydá­ní:        2019
  • Nakladatelství: Cpress (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93442 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71628 KB. | 20.06.2024 - 12:31:56