Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > San Andreas - 60 %

San Andreas - 60 %

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ray je ostří­le­ný pilot prů­zkum­né­ho a záchran­né­ho vrtu­l­ní­ku, kte­rý se nedá jen tak něčím zastra­šit. Ve své prá­ci záchra­ná­ře musí vyu­žít nejen svůj rozum, ale čas­to i své vypra­co­va­né bicepsy. V úvod­ní dra­ma­tic­ké scé­ně se poda­ří Rayovi zachrá­nit mla­dou ženu a kole­gu, a tak uká­že své klad­né strán­ky. Tak, jak se mu daří v prá­ci, se mu neda­ří v sou­kro­mém živo­tě. Jeho dlou­ho­le­té man­žel­ství nejen že pro­chá­zí kri­zí, ale navíc nový part­ner jeho ženy dob­ře vychá­zí i s Rayovou dce­rou Blake. Než se ale Ray stih­ne odhod­lat k něja­ké­mu činu, dochá­zí k neče­ka­né­mu zemětře­se­ní a je odvo­lán do prá­ce. To mu navíc ješ­tě zkom­pli­ku­je jeho žena s dce­rou, kte­ré také mají pro­blémy. Začíná tak Rayův boj o záchra­nu jeho nej­bliž­ších.

Sa_01Scénář k fil­mu napsa­li Allan Loeb, Carlgon Cuse, Chad Hayes, Carey Hayes, Jeremy Passmore a Andre Fabrizio. Při tvor­bě scé­ná­ře se auto­ři urči­tě inspi­ro­va­li dlou­hou šká­lou ame­ric­kých fil­mů o pří­rod­ních kata­stro­fách a roz­hod­li se pro­po­jit zemětře­se­ní s tsuna­mi. Zasadit děj na západ­ní pobře­ží sever­ní Ameriky je tedy dob­rým tahem. V oblas­ti Kalifornie se sku­teč­ně nachá­zí tek­to­nic­ký zlom, kdy se o sebe třou des­ky paci­fic­ká a seve­ro­a­me­ric­ká, a tak dochá­zí k zemětře­se­ní. Odborníci tak i dnes před­po­ví­da­jí podob­nou kata­stro­fu.

Hlavní posta­vu Raye ztvár­nil Dwayne Johnson, kte­rý si zahrál oblí­be­nou roli hrdi­ny, a nezkla­mal co do vizá­že, ani rozum­ných a vždy skvě­lých roz­hod­nu­tí. Jeho part­ner­kou je v roli Emmy Carla Gugino, jejíž posta­va je zpo­čát­ku nevý­razná, ale postu­pem času nabí­rá na dra­ma­tič­nos­ti a dokon­ce se zhos­tí i odváž­ných kous­ků. Tomuto páru pak sekun­du­je jejich mlad­ší vydá­ní, dce­ra Blake a mla­dý muž Ben. Alexandra Daddario a Hugo Johnstone-Burt hra­jí své posta­vy s ener­gií a elá­nem, dokon­ce nechy­bí ani zami­lo­va­ná chvil­ka. Jako třeš­nič­ka na dor­tu pak vystu­pu­je Benův mlad­ší bra­tr Ollie (Art Parkinson), kte­rý se sna­ží vypja­té scé­ny odleh­čit svým humo­rem a jeho dět­ská naiv­ní tvá­řič­ka pro­bu­dí emo­ce u vět­ši­ny divá­ků.

Sa_02Režie sním­ku se ujal Brad Peyton (Cesta na taju­pl­ný ost­rov 2), pro kte­ré­ho je to pátý film. Režírovat dob­ro­druž­ný film s kata­stro­fic­kým námě­tem sice není leh­ké, ale když se při­dá tro­chu humo­ru, tak je to osvěd­če­ná kom­bi­na­ce. Díky stří­dá­ní napí­na­vých a klid­ných scén film ubí­há vel­mi rych­le a při jejich sle­do­vá­ní čas utí­ká vel­mi rych­le. Bylo by zají­ma­vé, kdy­by se tvůr­ci roz­hod­li nato­čit pokra­čo­vá­ní, ten­to­krát v jiné čás­ti Ameriky.

Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou zvlášt­ní efek­ty, kte­ré vzni­ka­ly pod vede­ním Leanne Brooks (Wolverine, Nezlomný). Vidět, co se děje s měs­tem při zemětře­se­ní, je pro nás sice zají­ma­vé, ale ješ­tě lep­ší je domýš­let si, jak kte­ré scé­ny vzni­ka­ly a s jaký­mi pro­blémy tvůr­ci pra­co­va­li.

Photos © Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení San Andreas na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53441 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72331 KB. | 19.05.2024 - 19:59:31