Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars II - Klony útočí

Star Wars II - Klony útočí

SW 01
SW 01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak Obchodní fede­ra­ce byla zni­če­na a Qui-Gon Jinn před dese­ti lety zemřel, z Padmé se sta­la sená­tor­ka, a obje­vu­jí se sepa­ra­tis­té, kte­rým vlád­ne hra­bě Dooku. A v tuto dobu při­jíž­dí Padmé na Coruscant, aby se zúčast­ni­la důle­ži­té­ho jed­ná­ní o vytvo­ře­ní repub­li­ko­vé armá­dy.

Tak Obchodní fede­ra­ce byla zni­če­na a Qui-Gon Jinn před dese­ti lety zemřel, z Padmé se sta­la sená­tor­ka, a obje­vu­jí se sepa­ra­tis­té, kte­rým vlád­ne hra­bě Dooku. A v tuto dobu při­jíž­dí Padmé na Coruscant, aby se zúčast­ni­la důle­ži­té­ho jed­ná­ní o vytvo­ře­ní repub­li­ko­vé armá­dy. Ale je na ní spáchán aten­tát, kte­rý vlast­ně zapři­či­ní pří­jezd staré­ho zná­mé­ho Obi-Wana Kenobiho a pohled­né­ho Anakina, kte­rý ve svých snech po Padmé tou­ží. A když se usku­teč­ní aten­tát čís­lo 2, tak rada Jediů roz­hod­ne, aby Padmé s Anakinem odje­la na Naboo a Obi-Wan se vydal po sto­pách aten­tát­ní­ka (Jango Fetta).

Obi-Wan se vydá po sto­pách a najde pla­ne­tu plnou vody a neu­stá­lé­ho deš­tě, není o ní v mapách zmín­ka, zjis­tí, že je tam klo­no­va­cí zaří­ze­ní, kte­ré pod­le míst­ních infor­ma­cí necha­la sama vyro­bit rada Jediů. Jsou to klo­ny Jango Fetta. Mezitím Padmé je na Naboo s Anakinem a neu­stá­le se mezi nimi vytvá­ří čím dál vět­ší zblí­že­ní. No pros­tě lás­ka, kte­ré je pro poli­tic­ku i pro Jediho zaká­za­ná. Obi-wan sle­du­je Jango Fetta až na Geonisis, kde zjis­tí, že sepa­ra­tis­té vyrá­bě­jí repub­li­ko­vou armá­du.
Možná, že tě tro­chu, autor, ple­tu a zaplé­tám do ple­tek mezi Star Wars, ale pokud jsi nor­mál­ní člo­věk, kte­ré­mu nic Star Wars neří­ka­jí, tak bohu­žel už to dál nečti, ono to je o tom, že Star Wars jsou hod­ně pro­po­je­ny s dal­ší­mi uni­kát­ní­mi dily, tak s SW IV - VI, tak i SW I. A pokud to pocho­píš, bez zna­los­ti pro­vá­za­nos­ti dílu, tak jsi asi doce­la dob­rý „machr“. Já jsem dost totiž dost fan­da do této ságy.

George Lukas natá­čel ten­to film digi­tál­ní kame­rou a tak je vidět, spí­še není vidět digi­tál­nost zábě­rů, a roz­hod­ně film je z 99 % tvo­řen jenom na počí­ta­čích a her­ci vlast­ně hra­jí jenom před mod­rým plát­nem. A tak jejich herec­ký um je zkres­lo­ván tím, že si vlast­ně muse­jí kolem sebe před­sta­vit nád­her­né palá­ce, zají­ma­vé kos­mic­ké lodě.
A to hlav­ní, Epizoda II, je roz­hod­ně lep­ší, než epi­zo­da I, a to tím, že Anakina hra­je cha­risma­tic­ký mla­dík a už ne dítě, hlav­ní zápor­ně posta­vy hra­jí zku­še­ní her­ci. tře­ba Christopher Lee, kte­rý na své stá­ří natá­čí jeden film za dru­hým (mimo jiné i Pána Prstenů)


HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

    • Jsem-li Jedi a mám-li pod sebou aro­gant­ní­ho Padavana, já bych ho nesvě­řil niko­mu jiné­mu než sobě a nedo­pus­til, aby se mi zami­lo­val.
    • Jak je vid­no, Jediové jsou dosti „mimo­zemští“, pro­to­že vytr­ží všech­no, co by jiný člo­věk nepře­žil, pád do mno­ha set met­ro­vé výš­ky, usek­nu­tí ruky.
    • Anakine Anakine, jsi tak tvr­do­hla­vý, že si nedáš říct a nedáš, nepo­slou­cháš niko­ho, a je chy­ba, že zachra­ňu­jes mat­ku, stej­ne ti v ruce umře, a ty potom se dosta­neš na tem­nou stra­nu a sta­ne se z tebe dost tem­ný Darth Vader
    • Yoda je skvě­lý, na svůj věk je dost mršt­ný.

Recenze napsá­na : 6. 8. 2002


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60172 s | počet dotazů: 249 | paměť: 73082 KB. | 19.06.2024 - 19:46:01