Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Znamení - Piktogramy, nebo chcete-li, kruhy v obilí, se na naší planetě objevují již nějakou řádku let.

Znamení - Piktogramy, nebo chcete-li, kruhy v obilí, se na naší planetě objevují již nějakou řádku let.

Znameni
Znameni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podstatu kru­hů v obi­lí se dozví Mel Gibson a Joaquin Phoenix v sci-fi thrille­ru reži­sé­ra M.Night Shyamalana.

Piktogramy, nebo chcete-li, kru­hy v obi­lí, se na naší pla­ne­tě obje­vu­jí již něja­kou řád­ku let. Jsou men­ší, vět­ší, kaž­do­pád­ně vidi­tel­né pou­ze ze znač­né výš­ky. Nabízí se otáz­ka: jaká je jejich pod­sta­ta? Jednu z mož­nos­tí nám dnes před­klá­dá M.Night Shyamalan.

Na stat­ku tajem­né­ho far­má­ře Grahama (Gibson) se dějí podiv­né věci. Jednoho dne se v jeho poli obje­ví kruh. Stébla jsou ohnu­tá, avšak ne zlo­me­ná. Zdá se vám tohle nor­mál­ní? Zvířata v oko­lí začí­na­jí být vel­mi neklid­ná, pomo­ču­jí se a vůči lidem se cho­va­jí agre­siv­ně. Jako by snad něco tuši­la. Zatím vše nasvěd­ču­je tomu, že nejde o nic víc, než trap­ný vtip zne­přá­te­le­ných sou­se­dů. Nemilé pře­kva­pe­ní pro Grahama i zby­tek rodi­ny však jed­no­ho dne při­ne­se zpra­vo­daj­ská rela­ce. Kruhy se začí­na­jí obje­vo­vat po celém svě­tě a to v nema­lém množ­ství. Je jas­né, že tohle s naším hrdi­nou nic spo­leč­né­ho nemá. K tako­vé­mu vtíp­ku by byla potře­ba spo­lu­prá­ce mno­ha sto­vek lidí po celém svě­tě. Tuto mož­nost však defi­ni­tiv­ně vylou­čil pří­let „nei­den­ti­fi­ko­va­tel­ných léta­jí­cích objek­tů.“ Vypadá to, že naše pik­to­gra­my slou­ží k navi­ga­ci. Co když však „hos­té“ při­le­tě­li s nepřá­tel­ský­mi úmys­ly? Graham má jedi­ný cíl – uchrá­nit svou rodi­nu…

Minimálně  Shyamalanovy sním­ky Šestý smy­sl a Vyvolený jsou opře­de­ny rouš­kou tajem­ství, jež bývá odkry­to vždy až k samé­mu kon­ci fil­mu. Snímek Znamení není výjim­kou. Grahamova osob­nost je zde více, či méně oka­tě odkrý­vá­na postup­ně, během celé­ho fil­mu, tak­že „vše“ o něm víme oprav­du až na kon­ci. Dokonce i jeho jmé­no se dozví­me zhru­ba po čtvrt­ho­di­ně fil­mu. A pro­to taky nemá smy­sl, a ani by neby­lo fér, kdy­bych Vám jeho pří­běh odha­lo­val. Připravil bych Vás tím o spous­tu zají­ma­vých chvil.

Velkým, ne však jedi­ným, kla­dem fil­mu jsou výko­ny před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí, Mela Gibsona a Joaquina Phoenixe(Gladiátor). Oba dva doká­za­li, že nejsou žád­ná béč­ka. Gibsonovo pře­chá­ze­ní z kamen­né­ho, do utrá­pe­né­ho výra­zu, kdy vypa­dá, jako na pokra­ji zhrou­ce­ní mě VELICE zau­ja­lo a pova­žu­ji jej za doko­na­lé. K Joaquinu Phoenixovi, kte­rý se před­sta­ví v roli „strejdy Merrilla“ rov­něž nemám při­po­mí­nek. V roli Grahamových dětí uvi­dí­me Roryho Culkina a Abigail Breslinová. V malé, ale důle­ži­té roli se uká­že i sám reži­sér.

Znamení jsou veli­ce pove­de­ným sním­kem, na kte­rém Shyamalan uká­zal, že fil­my točit UMÍ. Je opět tro­chu jiný než jeho před­chůd­ci i když výpra­va je podob­ná. Prakticky celý film jste drže­ni v napě­tí. Nečekanou, přes­to pří­jem­nou změ­nou je pou­ži­tí lehce úsměv­né­ho situ­ač­ní­ho humo­ru. Samozřejmě nejde o žád­né gagy, u kte­rých bys­te se vále­li smí­chy. Co se mi ale moc nelí­bi­lo byli samot­ní mimo­zemš­ťa­né. Nečekal jsem, že budou zce­la odkry­ti. Můj názor je však zce­la sub­jek­tiv­ní, tak­že se urči­tě najdou i lidé, kte­rým se „zele­ní mužíč­ci“ líbit budou.


Podívejte se na hodnocení Znamení na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20767 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72264 KB. | 21.05.2024 - 21:32:52