Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Šestý smysl

Šestý smysl

6Smysl
6Smysl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Psycholog Malcolm v podá­ní Bruce Willise se spe­ci­a­li­zu­je na dět­skou psy­cho­lo­gii. Je vel­mi uzná­va­ným odbor­ní­kem; dokon­ce za svo­je výsled­ky dostá­vá pres­tiž­ní uzná­ní. Ne vše se mu ale poda­ři­lo: jeden z jeho odrost­lej­ších paci­en­tů, kte­ré­mu nedo­ká­zal zce­la pomo­ci, se mu vlou­pe do bytu. Jednu ránu z pis­to­le adre­su­je Malcolm a dru­hou ukon­čí útoč­ník svůj život.

O nece­lý rok poz­dě­ji dostá­vá Malcolm šan­ci vyzkou­šet si podru­hé podob­ný pří­pad, chlap­ce s obdob­ným pro­blé­mem. Malý Cole se stá­le něče­ho bojí a v jeho oko­lí se dějí div­né věci. Jeho mat­ka už nevě­ří tomu, že nepo­řá­dek nezpů­so­bo­val sám. Jenže Cole se stá­le odvo­lá­vá na duchy. Zemřelí lidé ho pod­le něj vyhle­dá­va­jí a uka­zu­jí se mu v situ­a­cích při své smr­ti. Není divu, že Cole žije v neu­stá­lém stra­chu. Malcolm se mu sna­ží pomo­ci. Nejprve si postup­ně zís­ká­vá chlap­co­vu důvě­ru a pak spo­lu hle­da­jí způ­sob, jak s děsi­vý­mi návště­va­mi bojo­vat, pří­pad­ně skon­co­vat.

Šestý smy­sl se roze­bí­há vel­mi poma­lu a jde více o psy­cho­lo­gic­ký sní­mek než o horor. Několik napí­na­věj­ších scén se ode­hra­je tepr­ve až ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu, po odha­le­ní, co vlast­ně Cola děsí; nejde však o žád­né leka­cí scé­ny nebo zábě­ry, ze kte­rých by se vám zve­dal žalu­dek. Film je více rodin­ným fil­mem a nemá tak hut­nou horo­ro­vou atmo­sfé­ru jako tře­ba Vesnice nebo Znamení, kdy čeká­te nebez­pe­čí a hrů­zu oprav­du za kaž­dým rohem.

Šestý smy­sl se také stal fil­mem, kte­rý mno­hé pře­svěd­čil, že Bruce Willis umí oprav­du hrát. A od té doby se obje­vi­lo dokon­ce něko­lik fil­mů, ve kte­rých byl prý Bruce jedi­ným her­cem, na kte­ré­ho se dalo kou­kat. Malý Haley Joel Osment je také zce­la pře­svěd­či­vý. Jako vždy rov­něž Shyamalan nezkla­me skvě­lou dokres­lu­jí­cí hud­bou.

Shyamalan je mis­trem závě­rů, a ten­to titul si vyslou­žil z nej­vět­ší čás­ti prá­vě díky této své prvo­ti­ně. Sbírané infor­ma­ce se postup­ně sklá­da­jí a spo­jí se v pře­kva­pi­vé vyús­tě­ní... Toto rozuz­le­ní pře­ce­jen posou­vá ten­to „zají­ma­vý psy­cho­lo­gic­ký film s dojem­ný­mi chvil­ka­mi na závěr“ do kate­go­rie fil­mů, na kte­ré se těž­ko zapo­mí­ná.

Konec jiný, všech­no jiné... Tak je ta recen­ze tak, jak jsem ji napsal, ane­bo úpl­ně jinak?Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34974 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71755 KB. | 28.02.2024 - 07:56:48