Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zombieland - Ujetá zombie komedie, která svého času zabodovala u diváků opravdu hodně…

Zombieland - Ujetá zombie komedie, která svého času zabodovala u diváků opravdu hodně…

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svět jak ho zná­me, skon­čil a naší pla­ne­tu ovlád­li zom­bie. Apokalypsa pro­mě­ni­la vět­ši­nu lid­ské popu­la­ce v krve­lač­né mon­stra a jen hrst­ka pře­ži­vších musí čelit kaž­do­den­ní­mu nebez­pe­čí ve zpus­to­še­ných měs­tech i při puto­vá­ní kra­ji­nou. Jedním z nich je mla­dík „Columbus“, kte­ré­ho udr­že­li při živo­tě jeho vlast­ní pra­vi­dla a strach. Poté co je nucen opus­tit svůj byt se vydá­vá do rod­né­ho měs­ta a tak se jed­no­ho dne sezna­mu­je z drs­ným zabi­já­kem „Tallahasseem“, kte­rý zas pro změ­nu hle­dá své nej­mi­lo­va­něj­ší cuk­ro­vin­ky Twinkies. Začíná tak jejich nej­ší­le­něj­ší dob­ro­druž­ství v živo­tě, kte­ré oko­ře­ní setká­ní s dvě­ma maza­ný­mi a vypo­čí­ta­vý­mi sestra­mi „Witchitou“ a „Little Rock“. Tato bláz­ni­vá čtve­ři­ce bude muset čelit nejen vzá­jem­né nedů­vě­ře, ale i zástu­pu zom­bie, kte­ré se jim posta­ví do ces­ty…

 

Režie: Ruben Fleischer

Rok výro­by: 2009

Délka: 88 min

Země: USA

Hrají:

Woody Harrelson...(Tallahassee)

Jesse Eisenberg...(Columbus)

Emma Stone...(Wichita)

Abigail Breslin...(Little Rock)

Bill Murray...(Bill Murray)

Amber Heard...(406)

...a dal­ší

 

 

Nechci se neu­stá­le opa­ko­vat, ale jak už jis­tě víte, zom­bie žánr mi nikdy nepři­ros­tl moc k srd­ci a já toto horo­ro­vé odvět­ví pros­tě nemám rád. Občas se však pár fil­mů, kte­ré na mě udě­la­li dojem (hlav­ně sta­ré Romerovy kous­ky, nebo pár zom­bie kome­dií) a ten­to uje­tý kou­sek je naštěs­tí jed­ním z nich. Dokonce si trou­fám tvr­dit, že jsem si jej uží­val od začát­ku až do kon­ce a ani jsem u něj moc netr­pěl. Což je v mém pří­pa­dě doce­la zázrak. I zde jsem samo­zřej­mě našel pár slab­ších momen­tů, ale já se chtěl u Zombielandu hlav­ně bavit a to se i poved­lo. I když…

Kdyby tam ovšem nehrál exce­lent­ní Woody Harrelson, bylo by to celé na hov…Právě tenhle típek byl ve svě­ží for­mě a už bylo na čase, aby zase uká­zal, že je to pán herec – komik. Jeho posta­va byla vybrou­še­ným dia­man­tem mezi zom­bie kille­ry. Jeho posta­va Tallahasseeho a její zvrá­ce­ný smy­sl pro humor byli tím nej­lep­ším na celém fil­mu. Hlavní hrdi­na Columbus mě totiž zas až tolik neo­slo­vil – ale taky nebyl zrov­na nej­hor­ší. Emma Stone mě však zau­ja­la spí­še svým vzhle­dem, než herec­kým výko­nem a její fil­mo­vá sest­ra už vůbec…Ale to je jen můj úhel pohle­du.

Největší domé­nou toho­to fil­mu byly stej­ně tref­né hláš­ky a scé­ny, při kte­rých kosi­li zom­bí­ky (zvláš­tě pak někte­ré hlo­dy ohled­ně nej­lep­ších zabi­tí ve svě­tě – viz sta­rá paní s pia­nem). Jako dal­ší plus vidím v pří­tom­nos­ti Billa Murrayho, kte­rý se rov­něž vel­kou záslu­hou podí­lel na mém koneč­ném hod­no­ce­ní. Sice se tu moc neo­hřál, ale pasáž v jeho domě doká­že rov­něž doce­la roze­smát a nabíd­nout vel­kou por­ci uje­té podí­va­né. Nechybí ani emo­ce, vztek, něko­lik sexu­ál­ních nará­žek a por­ce nad­sáz­ky u akč­ních scén – ale přes­ně tohle je to, co se mi na tomhle fil­mu líbi­lo. Prostě se nesmí brát moc váž­ně. Je potře­ba se uvol­nit, moc u toho nepře­mýš­let nad logi­kou a doká­že­te si to užít…

 

 

Hodnocení:

70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18023 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72129 KB. | 16.04.2024 - 18:27:33