Kritiky.cz > Zajímavosti > Zvyky oslav Nového roku 2023

Zvyky oslav Nového roku 2023

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay
Fotka od Gerd Altmann z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Leden je měsíc nové­ho roku. Je to měsíc oslav, rodi­ny a přá­tel a spous­ty výbor­né­ho jíd­la. Nový rok je také obdo­bím před­se­vze­tí do budouc­na. Lidé z celé­ho svě­ta sla­ví nový rok jedi­neč­ný­mi zvy­ky. Například v Číně lidé jedí nudle na Nový rok. V mno­ha čás­tech svě­ta se lidé schá­ze­jí a sla­ví se svý­mi blíz­ký­mi. Každý má svůj vlast­ní způ­sob oslav a vytvá­ře­ní nových vzpo­mí­nek.

Mnoho lidí si dává novo­roč­ní před­se­vze­tí, aby zlep­ši­li svůj život. Chtějí zhub­nout nebo pře­stat kou­řit. Jiní dáva­jí novo­roč­ní sli­by svým šéfům nebo blíz­kým. Přátelé sli­bu­jí, že zůsta­nou čis­tí a plá­nu­jí svůj spo­le­čen­ský život. Mnoho lidí se roz­hod­lo udě­lat ve svém živo­tě pozi­tiv­ní změ­ny pro zlep­še­ní lid­stva. Jiní lidé se roz­hod­nou sou­stře­dit se na sebe a pra­co­vat na tom, aby se sta­li šťast­něj­ší­mi jedin­ci. Bez ohle­du na to, jaké jsou vaše cíle, je to skvě­lý čas, abys­te je usku­teč­ni­li.

Po celém svě­tě se rodi­ny schá­ze­jí na Nový rok k jídlu a ke spo­leč­né osla­vě. Zpívají pís­ně, tan­čí a vyprá­vě­jí pří­běhy o vzpo­mín­kách na sta­rý rok. Lidé z růz­ných kul­tur se během této prázd­ni­no­vé sezó­ny popr­vé setká­va­jí a komu­ni­ku­jí. Říká se tomu „mezi­ná­rod­ní večer­ky“ a řídí je OSN nebo jiná mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce. Tato setká­ní umož­ňu­jí lidem z růz­ných zemí setká­vat se a komu­ni­ko­vat mezi sebou za hra­ni­ce­mi jed­not­li­vých stá­tů. Pomáhá budo­vat mezi­ná­rod­ní přá­tel­ství mezi lid­mi z růz­ných zemí.

Každého 1. led­na se lidé na celém svě­tě schá­ze­jí na osla­vu o půl­no­ci míst­ní­ho času. Toto je zná­mé jako „mezi­ná­rod­ní novo­roč­ní večer“. Shromáždění se obvykle koná v noč­ním klu­bu nebo pod­ni­ku ve sty­lu hos­po­dy. Lidé si při­ná­še­jí jíd­lo ze svých domov­ských zemí a ochut­ná­va­jí různá jíd­la z celé­ho svě­ta. Někteří pořá­da­jí tema­tic­ké večír­ky jako „rock“ nebo „hip hop“. Některé mají hry jako kara­o­ke, kde se kaž­dý může při­po­jit k jed­né sklad­bě najed­nou. Většina oslav zahr­nu­je spous­tu pití a hla­si­tou hud­bu – což může ráno vést k zají­ma­vým mezi­ná­rod­ním setká­ním.

Nový rok je vzru­šu­jí­cím svát­kem pro kaž­dé­ho, kdo jej sla­ví. Lidé se schá­ze­jí, aby osla­vi­li s rodi­nou a přá­te­li, jed­li chut­né jíd­lo a dáva­li si novo­roč­ní před­se­vze­tí nebo před­se­vze­tí na rok dopře­du. Je to skvě­lá pří­le­ži­tost poznat nové lidi a vytvo­řit si nové vzpo­mín­ky s přá­te­li v zámo­ří. Každý se baví svým jedi­neč­ným způ­so­bem oslav!

Fotka od Gerd AltmannPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92813 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72324 KB. | 21.05.2024 - 12:26:38