Kritiky.cz > Zajímavosti > Bitcoin a online kasina: úspěšný tandem

Bitcoin a online kasina: úspěšný tandem

Image by stokpic from Pixabay
Image by stokpic from Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rychle ros­tou­cí popu­la­ri­ta onli­ne hazard­ních her je pří­mo úměr­ná poptáv­ce po plat­bách kryp­to­mě­na­mi. Použití tech­no­lo­gie blockcha­in pro­to ote­ví­rá kasi­nům mno­ho pří­le­ži­tos­tí Fortuna Casino - napří­klad Pay N Play může pro­vá­dět trans­ak­ce v BTC, z čehož těží jak hrá­či, tak pro­vo­zo­va­te­lé. Bitcoin je prv­ní a osvěd­če­ná kryp­to­mě­na pou­ží­va­ná v onli­ne kasi­nech ve vět­ši­ně zemí včet­ně Nizozemska.

Online kasi­na a Bitcoin: cha­rak­te­ris­ti­ky

Nástup kryp­to­měn a s ním spo­je­ná mož­nost při­spí­vat digi­tál­ní­mi akti­vy do onli­ne hazard­ních her spl­nil vět­ši­nu přá­ní hrá­čů i pro­vo­zo­va­te­lů heren. Kromě růz­ných výhod pro obě stra­ny je pro všech­ny důle­ži­tý jeden aspekt - trans­ak­ci nelze vzít zpět. To je zásad­ní roz­díl opro­ti běž­ným pře­vo­dům peněz, kde jsou mož­né pod­vo­dy, včet­ně legál­ních tri­ků. Když je trans­ak­ce pro­ve­de­na v bit­co­i­nech, nemo­hou ji hrá­či ani pro­vo­zo­va­te­lé onli­ne casi­no zvrá­tit.

Pro hrá­če z Nizozemska je důle­ži­té, že pou­ží­vá­ní kryp­to­měn v onli­ne hazard­ních hrách a dal­ších plat­bách kon­t­ro­lu­je vlá­da. V roce 2021 byla v zemi vylep­še­na legisla­ti­va týka­jí­cí se digi­tál­ních aktiv - všech­ny orga­ni­za­ce, kte­ré vytvá­ře­jí kryp­to­mě­ny nebo pro­vá­dě­jí smě­ná­ren­skou čin­nost, budou regis­tro­vá­ny a zařa­ze­ny do zvlášt­ní­ho regis­t­ru. Jedná se o bez­peč­nost­ní opat­ře­ní, kte­ré chrá­ní vypo­řá­dá­ní bit­co­i­nů a dal­ších kryp­to­měn.

Výhody pro hrá­če

Používání BTC v onli­ne hazard­ních hrách je pro uži­va­te­le atrak­tiv­ní díky dostup­ným mož­nos­tem:

- Anonymita;

- Přeshraniční;

- Vysoká rych­lost trans­ak­cí.

Anonymita trans­ak­cí je zřej­má - nikdo nebu­de znát jmé­no, pří­jme­ní a dal­ší úda­je o oso­bě, kte­rá se skrý­vá za čís­lem kryp­to­mě­no­vé peně­žen­ky. Některé kryp­to­pe­ně­žen­ky se sna­ží shro­maž­ďo­vat infor­ma­ce o uži­va­te­lích, ale v kaž­dém pří­pa­dě je mož­né najít způ­sob, jak vklá­dat BTC nebo vybí­rat výhry v kryp­to­mě­nách ano­nym­ně. Většina hrá­čů svou vášeň pro hazard­ní hry radě­ji skrý­vá - ano­ny­mi­ta je pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších výhod.

Decentralizovaný Bitcoin ote­ví­rá hra­ni­ce pro trans­ak­ce v jaké­ko­li zemi bez ohle­du na národ­ní měnu. Například mezi­ná­rod­ní ban­kov­ní pře­vo­dy ve více měnách s sebou nesou urči­té rizi­ko - pení­ze mohou být zmra­ze­ny, dokud se neob­jas­ní zdroj pří­jmu, ově­ře­ní totož­nos­ti a dal­ší aspek­ty. S bit­co­i­nem jsou tato rizi­ka eli­mi­no­vá­na.
Transakce jsou zpra­vi­dla téměř oka­mži­té. Mírná zpož­dě­ní způ­so­be­ná sou­čas­ným pře­tí­že­ním sítě jsou v sou­čas­né době vylou­če­na - nákup­ní horeč­ka po digi­tál­ní měně ustou­pi­la sta­bil­ní­mu a klid­né­mu trhu. Přenos bude pro­to vel­mi rych­lý.

Výhody pro maji­te­le

Sítě blockcha­in při­nes­ly pro­vo­zo­va­te­lům onli­ne hazard­ních her mno­ho výhod. Vyniká šká­lo­va­tel­nos­tí a niž­ší­mi počá­teč­ní­mi nákla­dy.
Škálovatelnost je sou­bor výhod, kte­ré výraz­ně usnad­ňu­jí pro­voz a říze­ní pod­ni­ku:

- Žádné ban­kov­ní záka­zy a ome­ze­ní;

- zmi­zí potí­že se smě­nou měny;

- je mož­né při­lá­kat kli­en­ty ze všech zemí;

- žád­né blo­ko­vá­ní nebo doda­teč­né ově­řo­vá­ní ban­kov­ních účtů.

Důležitým bodem pro hrá­če z Nizozemska je, že tato vypo­řá­dá­ní jsou odol­ná pro­ti pod­vo­dům a v rám­ci stá­tu zce­la legál­ní. Od roku 2020 pla­tí v zemi směr­ni­ce pro­ti pra­ní špi­na­vých peněz, kte­rá zahr­nu­je i BTC a dal­ší kryp­to­mě­ny.

Jak si vybrat onli­ne kasi­no pou­ží­va­jí­cí BTC

Existují dva typy onli­ne her­ních plat­fo­rem, kte­ré pou­ží­va­jí Bitcoin. První typ spo­čí­vá v tom, že kasi­no jed­no­du­še umož­ňu­je vklá­dat a vybí­rat výhry v bit­co­i­nech, stej­ně jako u jiných pla­teb­ních sys­té­mů. To zna­me­ná, že hráč pou­ží­vá kryp­to­mě­nu v pří­pa­dě, kdy je to výhod­né. V pří­pa­dě potře­by jsou mož­né i jiné způ­so­by plat­by a vypo­řá­dá­ní, včet­ně kon­ver­ze fiat peněz v jaké­ko­li vari­an­tě.
Za dru­hé, všech­ny čin­nos­ti plat­for­my jsou zalo­že­ny na blockcha­i­no­vé síti, kde zákla­dem ope­ra­cí jsou chyt­ré smlou­vy. Tato kasi­na fun­gu­jí násle­du­jí­cím způ­so­bem:

1. hráč a pro­vo­zo­va­tel se dohod­nou na výhrách, vkla­dech a dal­ších pod­mín­kách;

2. uza­vřou inte­li­gent­ní smlou­vu, kte­rá vypa­dá jako kód;

3. hra je vyhod­no­ce­na sys­té­mem a výher­ci je vypla­ce­na výhra.

Oba typy mají své výho­dy i nevý­ho­dy. Pro nizo­zem­ské hrá­če jsou všech­ny vari­an­ty bez­peč­né, pro­to­že onli­ne kasi­no­vé akti­vi­ty i plat­by kryp­to­mě­na­mi jsou povo­le­ny a kon­t­ro­lo­vá­ny vlá­dou.

Při výbě­ru se pro­to vypla­tí věno­vat pozor­nost stan­dard­ním bodům:

- pověst kasi­na;

- pověst posky­to­va­te­lů soft­wa­ru;

- osob­ní her­ní pre­fe­ren­ce;

Možnost pla­tit v BTC a dal­ších kryp­to­mě­nách

Použití Bitcoinu v onli­ne hazard­ních hrách je pova­žo­vá­no za sku­teč­ný prů­lom. Zjednodušuje inter­ak­ci mezi hrá­či a maji­te­li kasin ve všech smě­rech. V Nizozemsku jsou však tyto onli­ne hazard­ní hry povo­le­ny na stát­ní úrov­ni a uži­va­te­lé mají k dis­po­zi­ci širo­kou šká­lu her­ních plat­fo­rem zalo­že­ných na chyt­rých kon­trak­tech i BTC za stan­dard­ních pod­mí­nek.


Image by sto­k­pic from Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40269 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72331 KB. | 18.05.2024 - 05:44:07