Kritiky.cz > Recenze > 300 Bitva u Thermopyl

300 Bitva u Thermopyl

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

300 : Bitva u Thermopyl
3.1.2007

recen­ze

Přečteno: 209 krát

Žánr: akč­ní / dra­ma / his­to­ric­ký
Režie: Zack Snyder
Související člán­ky: bla­bla­b­la
Premiéra v ČR: 22.3.2007

Tato komi­xo­vá adap­ta­ce roz­hod­ně pat­ří mezi nej­o­če­ká­va­něj­ší fil­my toho­to roku, atrak­tiv­ní téma a kva­lit­ní tech­nic­ké zpra­co­vá­ní mno­hé dosta­lo. 22.3.07 sní­mek při­jde do čes­kých kin a my se koneč­ně bude­me moci pře­svěd­čit, zda ten­to titul oprav­du spl­ní všech­ny naše před­po­kla­dy.
My jsme ovšem měli mož­nost film zhléd­nout o něja­ký ten den dří­ve, a tak vám při­ná­ší­me sou­hrn našich zážit­ků. Stojí to vůbec za to?
Život je plný pro­ti­kla­dů, obzvláš­tě pak život fil­mo­vý. V mé posled­ní recen­zi zde jsem hod­no­til film Ghost Rider, jeho před­lo­hou byl také komix. Mnozí si jis­tě vzpo­mí­ná­te, jak otřes­ně dopadla tato adap­ta­ce s Nicolasem Cagem, to se naštěs­tí již zde neo­pa­ko­va­lo. 300 dopadla mno­hem lépe a díky bohu za to. Zatím co u pekel­né­ho jezd­ce jsem se nudil, Sparťané mi tako­vou mož­nost vůbec nedá­va­li na výběr. Jak je to mož­né?

Odpověď je v cel­ku jed­no­du­chá, hlav­ním úspě­chem toho­to fil­mu je totiž samot­ný reži­sér. Zack Snyder je totiž více než vyni­ka­jí­cí reži­sér, ví totiž co divá­ci doo­prav­dy chtě­jí. Už nás o tom pře­svěd­čil ve svém debu­tu Úsvit mrtvých, ten byl vyni­ka­jí­cí a skli­dil po celém svě­tě obrov­ské ova­ce. Dokázal zde totiž sklou­bit hek­to­li­t­ry krve, akci a iro­nii.

O něco podob­né­ho se sna­žil i u své­ho nové­ho sním­ku 300: Bitva u Thermopyl, a také se mu to sku­teč­ně poved­lo. Je prav­da že ve fil­mu uvi­dí­te růz­ně usek­nu­té kon­če­ti­ny, ovšem to k vál­ce pat­ří. Když navíc uvi­dí­te jakým sty­lem je to zde vyob­ra­ze­no, nebu­de­te se chtít oči­ma odtrh­nout od plát­na. Kořeny „třís­tov­ky“ pozná­te na prv­ní pohled a to pře­váž­ně díky nád­her­ně sty­li­zo­va­né­mu pro­stře­dí. Vše vypa­dá, jako oživlý komix, něco podob­né­ho jsme moh­li vidět i u sním­ku Sin City. Zde to je ale vytvo­ře­no ve vět­ším, více množ­stvím lidí, více zví­řat a více mrt­vol.

Před vaši­ma oči­ma se budou ode­hrá­vat vizu­ál­ní orgie, obraz je kapi­to­la sama pro sebe. Skoro celý sní­mek byl stvo­řen před mod­rým poza­dím, a výsle­dek je nád­her­ný. Ve finál­ních úpra­vách byly ješ­tě k tomu z kaž­dé­ho okén­ka kino­fil­mu digi­tál­ně „odsá­ty“ ty nespráv­né bar­vy kte­ré v komi­xu nena­jde­te. Dočkáme se tedy toho, že obraz má jem­ně hnědo-modrý nádech. Je to veli­ce pří­jem­né zpes­t­ře­ní a to, že tvůr­ci byli tak detail­ní doza­jis­ta potě­ší.
Hudba to všech­no spo­ju­je dohro­ma­dy, pod­kres­lu­je emo­ce a při jejím zně­ní si uvě­do­mí­te, že Sparťané byly oprav­du bor­ci. V jed­né pasá­ži mě nej­ví­ce potě­ši­la rocko­vá hud­ba, ta se na dané mís­to tak hodi­la, že jsem byl oprav­du nad­še­ný jak malý kluk. Už dlou­ho jsem nebyl tak spo­ko­jen s pro­po­je­ním těch­to dvou důle­ži­tých ele­men­tů a věřím, že bude­te urči­tě spo­ko­je­ni i vy.

Ovšem neče­kej­te od toho­to titu­lu něja­kou his­to­ric­kou věro­hod­nost, to je dost vel­ký omyl. Tento film nikdy neměl být něja­ký his­to­ric­ký epos, to ne. Od začát­ku to mělo být pře­váž­ně o krá­lov­ské zába­vě a té se také dočká­te. Věřte, že vás film bude krá­lov­sky bavil na 150%, a to nejen svým zpra­co­vá­ním. Velice chytla­vý je i děj, sice už víte jak to dopad­ne, ale i tak bude­te napja­tí až do kon­ce. Budete pře­mýš­let, proč to hlav­ní pro­ta­go­nis­ta vlast­ně vše dělá a časem ho mož­ná i pocho­pí­te. Několikrát jsem se dokon­ce při­sti­hl jak Sparťanům ze všech sil fan­dím a bylo mi jed­no, že háze­jí sla­bé děti ze ská­ly. Byly to zkrát­ka sym­paťá­ci s pořád­ně vel­kým cha­rak­te­rem – tedy ale­spoň ve fil­mu.
Jak už jsem zde nazna­čil, děj s jas­ným kon­cem nemu­sí zna­me­nat v žád­ném pří­pa­dě nudu. Je mi jas­né že mno­hým čte­ná­řům je děj pře­dem jas­ný, ale pro pořá­dek si ho zre­ka­pi­tu­lu­je­me.

Film je nato­čen na moti­vy stej­no­jmen­né­ho komi­kxu, kte­rý je dost drs­ným pře­vy­prá­vě­ním pří­bě­hu bojů u Thermopyl, kde se stře­tl spart­ský král Leonidas a jeho 300 věr­ných bojov­ní­ků (odtud název fil­mu) s mno­ho­ná­sob­nou pře­si­lou Peršanů pod vede­ním oprav­du extra­va­gant­ní­ho krá­le Xerxa. Nebojácní Sparťané boju­jí až do posled­ní­ho muže, jejich odva­ha a sebe­oběť způ­so­bí spo­je­ní Řeků, to moti­vu­je k poráž­ce Peršanů a při­spě­je k roz­vo­ji demo­kra­cie nejen na celém Peloponésském polo­ostro­vě, ale v budouc­nu i v celé Evropě.
Podpůrný sloup pro dějo­vou linii jsou pře­váž­ně her­ci. Ti jsou zde v napros­té sym­bi­óze. Jedem bez dru­hé­ho by nemoh­li být, kdy­by jste jed­nu část dali pryč, vše se roz­sy­pe jako dome­ček z karet. Zásluhu na tom mají Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Rodrigo Santoro, Andrew Tiernan. Ti podá­va­jí napros­to bra­vur­ní a dobo­vé výko­ny, někte­ré jejich hláš­ky vám utkvý v pamě­ti a jen těž­ko se jich bude­te zba­vo­vat. Nemám sebe­men­ší výhra­du, tady se totiž nedá nic zlep­šit, tady je vše doko­na­lé.

Co říci závě­rem? Kdyby tak­to dopa­da­ly všech­ny komi­xo­vé adap­ta­ce, chroch­tal bych bla­hem. Svět je ale zlý, a tak tako­vých­to skvos­tů je oprav­du pomá­lu. Zack Snyder je fil­mo­vý mág a má své řemes­lo pev­ně v rukou. Přesně totiž ví co chce a sto­jí si pev­ně za tím.
Verdikt: Jasná bom­ba roku! Žádná tako­vá komi­xo­vá adap­ta­ce už tu dlou­ho neby­la a asi už zase něja­kou tu dobu ani nebu­de. Naprosto mě pohl­ti­la, okouz­li­la a koneč­ně jsem měl mož­nost si spra­vil chuť po otřes­ném Ghost Riderovi. Přivítejte komi­xo­vé­ho krá­le…

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.17/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.2 z 5 (hod­no­ce­no 6x)

Slávek Anlauf

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
  • „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM28. srpna 2009 „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM Film o legendárním zpěvákovi a hudebníkovi, sestávající ze záznamů posledních zkoušek a záběrů ze zákulisí, bude mít PREMIÉRU 28. ŘÍJNA 2009 a bude uveden ve vysokém rozlišení a s […] Posted in Filmové premiéry
  • Kaše do skleničky13. listopadu 2012 Kaše do skleničky Kaše do skleničky je skvělý vynález na snídaně i svačiny - večer uděláte, ráno vezmete a jdete. Stačí si s sebou vzít lžičku a hodovat můžete kdekoli, v práci, ve škole, v autobuse. Děti […] Posted in Domácí rady
  • Kočičí kavárna - zábavné a pohodové čtení pro dlouhé zimní večery6. února 2022 Kočičí kavárna - zábavné a pohodové čtení pro dlouhé zimní večery Máte rádi romány o kočkách? Chcete si přečíst pohodové čtení a přitom se pobavit? Tak právě vám je určen román Kočičí kavárna, jehož autorkou je Charlie Jonas. Román vydal Ikar ve […] Posted in Recenze knih
  • Doktor Strange - 2. část21. října 2016 Doktor Strange - 2. část Podívejte se na druhou část, jak se natáčel Doktor Strange. https://www.youtube.com/watch?v=z40bMrK1yf4 Posted in Za kamerou
  • Divadlo Spejbla a Hurvínka připravuje novou sezónu - Ta bude ve znamení 100. narozenin pana Spejbla15. srpna 2019 Divadlo Spejbla a Hurvínka připravuje novou sezónu - Ta bude ve znamení 100. narozenin pana Spejbla V rámci nadcházející divadelní sezóny 2019/2020 si Divadlo Spejbla a Hurvínka připomene především neuvěřitelných sto let od chvíle, kdy se na scéně poprvé objevil pan Spejbl. Při té […] Posted in Divadelní aktuality
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […] Posted in Rozhovory
  • Microsoft změnil název Xbox Live. Předplatitelská služba se...26. března 2021 Microsoft změnil název Xbox Live. Předplatitelská služba se... Microsoft změnil název Xbox Live. Předplatitelská služba se nyní nazývá Xbox network. Nový název nijak neovlivní fungování služby. Posted in Krátké herní aktuality
  • Drahé kameny17. dubna 2011 Drahé kameny Jak stárneme, neměníme se ani k lepšímu, ani k horšímu, jen se stáváme sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se procházel po břehu řeky. Každý oblázek, který jsem viděl, měl ve […] Posted in Domácí rady
  • Slaughter Disc (2005)20. února 2012 Slaughter Disc (2005) Sledování porna sebou přináší nejrůznější nástrahy… Mike miluje sledování porna a jelikož je jeho přítelkyně chladná jako psí čumák, ukájí své sexuální choutky alespoň tímto […] Posted in Horory

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18306 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71987 KB. | 25.04.2024 - 09:17:11